PS7: Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet (2 op)

Koulukohtainen syventävä kurssi 

 

Kurssin tavoitteena on että opiskelija

 • ymmärtää sosialisaation ilmiönä ja sosiaalisen ympäristön merkityksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen 
 • oppii tarkastelemaan ihmisen toimintaa sosiaalipsykologian viitekehyksestä 
 • tutustuu sosiaalipsykologian keskeisiin ilmiöihin, kuten esimerkiksi ryhmädynamiikkaan ja asenteisiin 
 • ymmärtää median vaikutukset itseensä ja muihin 
 • kehittää kriittistä ajatteluaan ja argumentointitaitojaan sekä kykyään arvioida tiedon luotettavuutta 
 • kehittää monilukutaitoaan 

 
Keskeiset sisällöt

Valitaan esimerkiksi seuraavista: 

 • Sosiaalipsykologian tutkimuskohde ja sosiaalipsykologia tieteenä 
 • Aggressiivisuus ilmiönä 
 • Ryhmädynamiikkaa ja ryhmien toimintaan liittyvät teoriat ja käsitteet 
 • Ryhmien väliset suhteet 
 • Psykologiset ilmiöt eri medioissa 
 • Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen vuorovaikutus 
 • Sisältöjä voi painottaa ajankohtaisten tai ryhmää kiinnostavien teemojen mukaan 

 
Ennen kurssin suorittamista pitää olla vähintään ensimmäinen psykologian moduuli suoritettuna.

 

Ei suositella itsenäistä suoritusta.

 

Arviointi suoritettu / hylätty.