In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Lisää sivun otsikko tähän Lisää sivun otsikko tähän

Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan.

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.

Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedon muodostumista painottaen ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä.

Opetuksen tavoitteet

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka perustuu psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutukseen (AK 1, 4)
  • hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tietää psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta arvioimaan tieteellisen tiedon mahdollisuuksia ja rajoituksia 
  • ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan elämäntilanteidensa ja mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen (AK 1, 2, 4, 6)
  • osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta  (AK 5)
  • kehittää valmiuksiaan sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten muutosten – kuten teknologisen kehityksen – tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä erilaisista kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten toiminnan ymmärtämiseen (AK 1, 4, 5, 6).

Arviointi

Psykologian arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden kognitiivisesti korkeatasoiseen ymmärrykseen tähtäävään osaamiseen. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt opiskelemansa asiat ja että hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa. Arvioinnissa korostetaan käsitteiden ja ilmiöiden omaksumisen lisäksi opiskelijan kykyä soveltaa tietoa sekä kykyä tarkastella sitä kriittisesti. Kurssien arvioinnin pohjana voidaan käyttää kurssikoetta, oppimispäiväkirjaa, portfoliota, esitelmää, alustusta tai muita tehtäviä (esimerkiksi lapsihavainnointi). Arvioinnin osa-alueet sovitaan kunkin kurssin alussa.

Kurssien suoritusjärjestys ja -tapa

Psykologian kurssien suoritusjärjestys on vapaa 1. kurssin jälkeen. Kertauskurssi suoritetaan opintojen lopuksi.

Kaikki muut psykologian kurssit, paitsi sosiaalipsykologia (PS6) ja psykologian kertauskurssi (PS7) voidaan perustellusta syystä suorittaa myös itsenäisesti.

Psykologia

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

PS1: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

 

 

   

PS2: Ihmisen psyykkinen kehitys
PS3: Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet 

PS6: Sosiaalipsykologia

   

PS4: Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta 
PS5: Persoonallisuus ja mielenterveys

PS7: Psykologian kertauskurssi