RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

Moduuli vahvistaa tietoisuutta ruotsin kielen taustasta ja asemasta Suomessa sekä ohjaa opiskelijaa löytämään ruotsin kielen vaikutuksesta kertovia piirteitä omasta arjesta ja yhteiskunnasta. Tavoitteena on tunnistaa omia vahvuuksiaan, kehittää opiskelustrategioita ja rohkaistua käyttämään ruotsia arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija asettaa omia tavoitteita ja pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon

B1.1. Opiskelijat työstävät kieliprofiilia. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.