S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Pakollinen 

Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja 
• oppii havainnoimaan kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä ja hyödyntämään sitä omassa kirjoittamisessaan 
• oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana 
• syventää kirjoitusprosessin eri vaiheisiin liittyviä taitojaan. 

 

Keskeiset sisällöt 
• pitkien tekstien lukeminen, mahdollisesti myös muilla opiskelijan osaamilla kielillä: tekstin tavoitteen ja sisällön ymmärtäminen 
• keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät 
• luettavien tekstien ymmärtämisessä tarvittavat strategiat, abstraktin kielen taito, sana-, fraasi- ja käsitevaranto 
• kielen- ja tekstinhuoltoa 
• erilaisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi 
• kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja