S210 Kirjoittaminen 2 (2 op)

Valtakunnallinen valinnainen kurssi

 

Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• kehittää edelleen taitoaan ilmaista ja perustella ajatuksiaan kirjoittamalla hyödyntäen muita tekstejä 
• kehittää omaäänistä kirjoittamista 
• kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiä 
• syventää kirjoitetun kielen rakenteiden ja konventioiden tuntemusta 
• osaa valita tilanteeseen ja tarkoitukseen sopivan kielimuodon. 


Keskeiset sisällöt 
• aineistopohjaisten laajojen tekstien tuottaminen ja lähteiden arviointi 
• omaäänisten tekstien tuottaminen 
• tekstin- ja kielenhuollon käytänteiden soveltaminen tekstien muokkaamisessa  
• luettaville ja kirjoitettaville teksteille tyypillisten kielen rakenteiden, sanaston, fraasien ja käsitteiden käyttöön harjaantuminen 
• ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja