S22 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)

Pakollinen 

Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• kehittää kielitietoisuuttaan ja monilukutaitoaan 
• ymmärtää kielen merkityksen oppimiselle ja ajattelulle 
• oppii hyödyntämään erilaisia kielenkäyttötilanteita ja -ympäristöjä kielitaitonsa kehittämisessä sekä käyttämään koko kielivarantoaan oppimisessa 
• oppii arvioimaan omaa kielitaitoaan. 

 

Keskeiset sisällöt 
• suomen kielen ominaispiirteet, vertailu opiskelijan aiemmin oppimiin ja koulussa opiskeltaviin kieliin, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, monikielisyys, kielellinen repertuaari, monilukutaidon käsite, erilaiset tekstit ja niissä vakiintuneet ilmaisukeinot, esimerkiksi kirjoitetun kielen rakenteet 
• eri kielimuodot: puhekielen ja yleiskielen sekä epävirallisen ja virallisen viestinnän erot, abstraktin ja konkreettisen kielenkäytön erot 
• opetuspuheen, muodollisen puheen ja luetun ymmärtämisessä tarvittavat strategiat