S24 Kirjallisuus 1 (2 op)

Pakollinen

 

Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• harjaantuu lukemaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä 
• kehittää ymmärrystään kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä ja ilmaisukeinoista 
• kiinnostuu ja oppii nauttimaan kirjallisuudesta 
• oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti 
• kehittää kielellisten rakenteiden ja sanaston hallintaa lukemalla suomenkielistä kaunokirjallisuutta. 

 

Keskeiset sisällöt 
• kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä 
• eläytyvää ja analyyttista kirjoittamista ja keskustelua kirjallisuuden pohjalta   
• kielen kuvallisuus ja kulttuurisidonnaisuus, monitulkintaisuus ja kielellä leikittely 
• kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä 
• kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja itsenäisesti tai yhdessä luettuna.