S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

Pakollinen

 

Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan 
• ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana 
• oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja 
• osaa tarkastella myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana 
• oppii perustelemaan omia mielipiteitään yhä monipuolisemmin kirjoittajana ja puhujana. 

 

Keskeiset sisällöt 
• vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot, argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot 
• perustelemisen harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti, lähdekritiikki, tiedonhankinta ja tiedonhallinta, tekijänoikeudet 
• argumentoivan kielenkäytön sanastoon ja rakenteisiin perehtyminen: geneeriset ilmaukset, modaalisuuden ja affektisuuden ilmaisukeinot 
• kielellisten keinojen valinta, tekstilaji ja tyyli 
• yhteiskunnallisesti merkittävä tai ajankohtainen kokonaisteos