S27 Vuorovaikutus 2 (1 op)

Pakollinen

 

Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• kehittää kuullun ymmärtämisen, kuuntelemisen, vuorovaikutuksen sekä suullisen viestinnän strategioita ja taitoja 
• lisää viestintärohkeuttaan ja kehittää esiintymistaitojaan niin, että pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa 
• hahmottaa puheen toimintana, jossa jokainen vuoro sekä tulkitsee että rakentaa tilannetta 
• oppii tarkastelemaan kielen merkitystä ja vaihtelua vuorovaikutustilanteissa. 


Keskeiset sisällöt 
• kuullunymmärtämis- ja kuuntelustrategiat ja -taidot, vuorovaikutustilanteiden havainnoiminen 
• yksilön kielellinen repertuaari, kielenkäyttötilanteiden ja kielen vaihtelu sekä puheen kielellisiä keinoja ja retoriikkaa 
• esiintymistaidot: puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen