S28 Kirjallisuus 2 (2 op)

Pakollinen

 

Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• lisää kaunokirjallisuuden tuntemustaan 
• kehittää kykyään tarkastella kirjallisuutta sen kulttuurisessa ja historiallisessa syntykontekstissa 
• ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa 
• tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin sekä osaa arvioida niiden merkitystä. 


Keskeiset sisällöt 
• Suomen kirjallisuuden vaiheet osana maailmankirjallisuutta 
• eri aikakausien kaunokirjallisuutta ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman näkökulmasta 
• kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti 
• merkittävä tai ajankohtainen kaunokirjallinen kokonaisteos