SAA02 Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (3 op)

Moduulissa tarkastellaan kohdekieltä globaaliosaamisen näkökulmasta. Moduulissa harjaannutetaan vuorovaikutusta kieli- ja kulttuurirajoja ylittävissä tilanteissa. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan, vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan. Lisäksi syvennetään tietoja kohdekielen asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta. Keskeisinä sisältöinä on mm. kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus, kohdekielen variantit ja vertailu muihin kieliin sekä viestintätyylit erilaisissa medioissa. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.