SAA03 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)

Moduuli syventää kulttuurista ymmärrystä. Moduulissa tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Moduulin tavoitteena on mm., että opiskelija pystyy tuottamaan tekstejä kuvaillen itselleen tärkeitä kulttuuriaiheita tai -ilmiöitä. Sisällöissä korostuvat luova toiminta, kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle sekä itseilmaisu identiteetin rakentumisessa. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.