SAA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

Moduulin tehtävänä on valmistaa opiskelija maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua keskusteluihin globaaleista ympäristökysymyksistä.  Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta ja osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin. Sisällöissä korostuvat globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos sekä kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.