SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Moduulissa harjaannutetaan opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen. Tavoitteena on, että opiskelija syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä, vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan, vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja sekä harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Moduulissa käsitellään puhumisen eri piirteitä, kohdekielen käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutusta puhetilanteisiin sekä tarkastellaan aiempien opintojen aikana käsitellyitä aiheita ja täydennetään niitä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

 

Moduuli ei sovellu itsenäiseksi opintosuoritukseksi. 


Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.