SAB31 Perustason alkeet 1 (2 op)

Moduulin tehtävänä on motivoida pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun sekä vahvistaa opiskelijan mielenkiintoa uutta kieltä ja kulttuureja kohtaan. Opiskelijaa rohkaistaan toimimaan kohdekielellä aktiivisesti, monenlaisia alkeiskielitaitoa kompensoivia vuorovaikutusstrategioita käyttäen. Moduulin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan. Lisäksi hän löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä sekä hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa. Opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti. Sisältöinä ovat rutiininomaiset viestintätilanteet, keskeisimmät viestintästrategiat ja tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.