Taiteiden väliset kurssit

Kuluvana/tulevana lukuvuonna tarjottavat taiteiden väliset kurssit kurssit näet täältä!

Taiteiden väliset kurssit ovat eri taiteenaloja yhdistäviä opintoja. Kurssien tehtävänä on laajentaa ja eheyttää musiikin, kuvataiteen ja opetussuunnitelmassa päätettävien mahdollisten muiden taideaineiden opetusta. Taiteiden väliset kurssit tarjoavat mahdollisuuksia laaja-alaisille ja teemallisille kokonaisuuksille perustuvalle taideoppimiselle. Opinnot vahvistavat kulttuurisen tiedon ymmärtämistä ja arvottamista omassa elämässä. Kursseilla tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri taiteenaloille ominaisilla tutkimisen tavoilla. Opintojen tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta ja osallisuutta omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Taiteiden väliset opinnot luovat mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä yhteistyölle lukion ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Koulutuksen järjestäjä voi päätöksellään tarjota opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä taiteiden välisiä kursseja. Mikäli lukio järjestää mahdollisuuden suorittaa taiteiden välisiä kursseja, niiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa. 

Opetuksen tavoitteet  

Taiteiden välisten kurssien tavoitteena on, että opiskelija

  • syventää kulttuurista osaamistaan taiteenalojen välisiä yhteyksiä hyödyntämällä
  • tutkii itselle merkityksellisiä ilmiöitä ja teemoja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
  • hyödyntää ja soveltaa eri taiteen- ja tieteenaloilta hankkimaansa osaamista 
  • soveltaa eri taiteenaloille ominaisia tiedon tuottamisen tapoja ja niiden yhdistelmiä
  • kehittää osaamistaan taiteenaloille ominaisia työtapoja, teknologioita, työskentelyprosesseja ja opiskeluympäristöjä käyttämällä
  • työskentelee tavoitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmän jäsenenä
  • kehittää taitoaan ilmaista itseään kokemuksellisuutta, moniaistisuutta ja toiminnallisuutta hyödyntämällä. 

Arviointi

Opiskelijoille annetaan kurssilla kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta. Taiteiden välisen kurssin arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu tavoitteellisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja tiedon tuottamiseen sekä taitojen soveltamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon osaamisen kehittyminen, työtapojen ja opiskeluympäristöjen käyttö, työskentelyprosessien eteneminen sekä toteutetut teokset, produktiot ja esitykset. Opiskelijoille annetaan palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden, materiaalien ja teknologioiden käytöstä. 

Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TA1)

Kurssin tavoitteena on toteuttaa monitaiteellinen produktio, kuten esimerkiksi musikaali, musiikkivideo tai musiikkielokuva. Produktiossa pyritään taiteidenväliseen yhteistyöhön esimerkiksi kuvataiteen, liikunnan ja ilmaisutaidon opintojen kanssa. Lisäksi yhteistyötahoina voi toimia erilaiset kulttuuriopintoja tarjoavat instituutiot. Tarkoituksena on, että opiskelija osallistuu produktion suunnitteluun ja toteuttaa  ryhmässä tai itsenäisesti taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden.

Nykytaiteenprojekti (TA2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventyy tarkastelemaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä ja käyttää työskentelyssään sille tyypillisillä imaisukeinoja. Yhdessä opiskelijoiden kanssa valituista teemoista toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita tai esityksiä. 

Taidetta kaikilla aisteilla (TA3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu eri taiteenalojen ajankohtaisiin toimijoihin, ilmiöihin ja/tai tapahtumiin. Kurssilla voidaan tehdä opintokäyntejä eri kulttuuritapahtumiin- ja kohteisiin. Yhdessä valittuja teemoja käsitellään ja työstetään esimerkiksi ryhmäkeskustelun, kirjallisen- tai muun taiteellisen työskentelyn kautta. Portfoliotyöskentely.