UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Tavoitteet 
• hahmottaa ja osaa analysoida kristinuskon merkitystä kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta sekä kehittää kristinuskoon liittyvää kulttuurista lukutaitoa  
• tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan sekä pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä 
• perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa  
• osaa analysoida ja arvioida ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä mediasisältöjä ja keskusteluja 
• kehittää valmiuksia toimia moniarvoisissa toimintaympäristöissä.  

 

Keskeiset sisällöt  

• kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa  
• uskonnon asema sekä uskonnon ja valtion suhteet Euroopassa  
• katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset  
• karismaattinen kristillisyys ilmiönä 
 • kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet  
• ekumenia ja uskontodialogi 
• kristinusko ja ympäristökysymykset sekä muita ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja