UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op)

Tavoitteet 

• opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida uskonnon ja taiteen suhdetta: taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa sekä uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen  
• perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja ja kertomuksia 
• tunnistaa uskonnollista symboliikkaa ja perehtyy siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja  
• harjaannuttaa taitoa tulkita uskontoon liittyviä ulottuvuuksia taiteen ja populaarikulttuurin eri muodoissa.  

 

Keskeiset sisällöt 

• uskontojen ja taiteen vuorovaikutus, uskontojen merkitys taiteen kehityksessä 
• uskonnollinen taide ja uskonnon ilmeneminen eri taidemuodoissa 
• uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana  
• uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa 
• Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla