YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op)

Pakollinen moduuli 
 
YH1 suositellaan käytäväksi ennen muita yhteiskuntaopin moduuleja. 
 
Moduuli perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Moduuli keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, ihmisoikeudet, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta sekä vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. 
 

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa lukea ja tuottaa oppiaineelle ominaista asiatekstiä 
 • ymmärtää suomalaisen yhteiskuntarakenteen perusteet 
 • tuntee kansalaisen perusoikeudet ja vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet, osaa toimia aktiivisena kansalaisena sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta 
 • tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa 
 • osaa tarkastella ja arvioida median välityksellä tapahtuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista 
 • pystyy tarkastelemaan demokratian mahdollisuuksia ja haasteita analyyttisesti erilaisista näkökulmista 
 • osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta 
 • osaa suunnitella tarkoituksenmukaisia keinoja käyttävää poliittista kansalaisvaikuttamista paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kysymysten ratkaisemisessa. 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Suomen yhteiskunnan rakenne 

 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne 
 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät 

 
Demokratia ja oikeusvaltio   

 • ihmisoikeudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet 
 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta 

 
Hyvinvointi ja tasa-arvo 

 • yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus 
 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion tehtävät, edut ja haasteet 

 
Valta, osallistuminen ja vaikuttaminen 

 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot, demokraattinen päätöksenteko ja suomalainen sopimusyhteiskunta 
 • kansalaisen vaikuttamiskeinot ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys 
 • Suomen paikallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä  
 • median muuttuva merkitys ja mediavaikuttaminen