YH2 Taloustieto (2 op)

Taloustieteisiin pohjautuva moduuli johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Moduulissa käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kotitalouksien, yritysten ja julkisen talouden näkökulmista. Moduulissa perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.  
 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • ymmärtää talouteen liittyviä uutisia ja kiinnostuu seuraamaan niitä 
 • tuntee kansantaloustieteen käsitteet ja peruslähtökohdat 
 • osaa tulkita talouteen liittyviä tilastoja ja kuvioita 
 • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa  
 • osaa tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä sekä hallita ja suunnitella omaa talouttaan 
 • osaa tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen  
 • osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja sekä analysoida talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja, niiden taustoja ja vaikutuksia.  

 
Keskeiset sisällöt 
 
Kansantalous ja sen toimijat 

 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon luonne ja muodostuminen 
 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus  
 • oman talouden hoito: säästäminen, kuluttaminen ja velkaantuminen  

 
Markkinat, suhdanteet ja talouselämä 

 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus markkinoilla 
 • työ, yrittäjyys ja yritykset 
 • Suomi globaalin talouden osana 
 • rahoitusmarkkinat, säästäminen, sijoittaminen ja riskien hallinta 
 • talouden häiriöt, suhdannevaihtelut, niiden taustat ja seuraukset 

 
Talouspolitiikka 

 • kestävän talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat  
 • julkinen talous ja sen tasapaino  
 • talouspolitiikan toimijat, keinot ja haasteet