YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op)

Moduuli perehdyttää Suomen ja Euroopan asemaan globalisoituvassa maailmassa sekä Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen. Moduulissa seurataan ajankohtaisia maailman tapahtumia käyttäen monipuolisia tietolähteitä. Opiskelijaa kannustetaan osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun ja toimimaan globaalikansalaisena. Moduulissa on mahdollista toteuttaa tutkivaa oppimista. 
 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • hahmottaa laaja-alaisesti globalisaatiota ja Suomen asemaa osana sitä 
 • ymmärtää eurooppalaista ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä ja verkottumista 
 • tuntee Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia ja arvioida kriittisesti sitä koskevaa tietoa  
 • ymmärtää vaikutusmahdollisuutensa ja osaa toimia EU- ja globaalikansalaisena  
 • osaa eritellä globalisaation ja Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta  
 • osaa eritellä ja arvioida kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuusympäristöön liittyviä muutoksia, uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.  

 
Keskeiset sisällöt 
 
Globaalit haasteet, globalisaatio ja verkottuminen  

 • ympäristö, ilmastonmuutos, väestö ja kestävä tulevaisuus 
 • kansainvälisen yhteistyön toimijat ja mahdollisuudet  
 • Suomi ja Pohjoismaat osana globaaleja verkostoja 
 • kansalaisuus ja vaikuttaminen Euroopassa ja globaalisti 

 
Eurooppalaisuus ja Euroopan yhdentyminen 

 • eurooppalainen identiteetti, arvot ja yhteiskuntien moninaisuus 
 • Suomi osana EU:n päätöksentekoa  
 • EU:n talous- ja aluepolitiikka 
 • EU globaalina toimijana 

 
Turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä 

 • paikallinen ja kansallinen turvallisuus 
 • Suomen ja EU:n turvallisuuspolitiikka  
 • muuttuvat turvallisuusuhat ja niiden ratkaisumahdollisuudet