Haukiputaan lukion opetussuunnitelma

Lukiokoulutuksen tehtävä

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä. 

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja työhön. 

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.

Arvoperusta 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukio-opetuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Lukio-opetus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja demokratiaa. Lukio-opetus kannustaa luovuuteen, aloitteellisuuteen, keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen. Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaikessa lukion toiminnassa. 

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja lukioiden toiminta nojaa kaupunginvaltuuston päättämiin arvoihin reiluus, rohkeus ja vastuullisuus. Reiluus pitää sisällään pyrkimyksen avoimuuteen, tasapuolisuuteen, rehellisyyteen ja yhteistyöhön. Reiluus tarkoittaa myös henkilöstön ja opiskelijoiden kuuntelemista, kohtaamista ja kannustamista. Rohkeus ilmenee niin oikeudenmukaisuuden puolustamisena kuin uusien, toimintaympäristön muutokset huomioon ottavien toimintatapojen etsimisenä. Rohkeutta on myös ymmärtää virheiden tekeminen osana uuden oppimista. Vastuullisuus on perustehtävän hyvää hoitamista, kokonaisuuden kannalta parhaan lopputuloksen etsimistä ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista. 

Haukiputaan lukion opetussuunnitelmatyössä on pohdittu yhdessä opiskelijoiden ja huoltajien kanssa, millainen on hyvä koulu ja mitkä asiat ovat koulun toiminnassa keskeisimpiä. Tärkeimmiksi näkökohdiksi nousivat opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen ihmisyyteen (totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen). Lukion tehtävänä on tukea opiskelijoita oman identiteetin lujittamisessa ja oman ainutlaatuisuuden arvostamisessa. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään ja hyvinvoinnistaan. Tärkeää on myös opiskelijoiden ohjaaminen elämän, ihmisoikeuksien ja ihmisten moninaisuuden kunnioittamiseen. Kannustetaan opiskelijoita kestävään elämäntapaan sekä alueelliseen ja maailmanlaajuiseen 

ympäristövastuuseen. Tavoitteena on, että jokainen oppii kantamaan vastuuta itsestään sekä huomioimaan muita. Tärkeänä pidetään koko koulun yhteisöllistä toimintaa. Koulun toiminnassa myös monipuoliset opiskelu-, ohjaus- ja oppimismenetelmät ovat olennaisia. 

 

Unesco ASPnet -kouluna arvoperustan tukipylväitä ovat ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja kulttuurien välisen kanssakäymisen kunnioittaminen.  Pyritään totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen kunnioittamalla elämää ja ihmisarvon loukkaamattomuutta. Painotetaan kestävää elämäntapaa, ekososiaalista sivistystä, kansainvälistä yhteistyötä ja maailmankansalaisuutta. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään yhteisössämme rikkautena ja luovuuden lähteenä. 

Haukiputaan lukion eli HaLu:n arvoperusta kiteytyy seuraavasti: 

Huolehtiminen 

Aktiivisuus 

Luovuus 

Uskallus 

Arvojen toteutumista käytännössä kuvataan tarkemmin luvuissa Toimintakulttuuri ja Aihekokonaisuudet.