Lukion suoritusohjeita

Ylioppilastutkinto (lisätietoa)

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet

Ylioppilastutkinnossa on neljä pakollista koetta, joista vain yksi eli äidinkieli, on kaikille yhteinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), vieraan kielen koe, matematiikan koe ja jonkin reaaliaineen koe. Lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen, joka voi olla joku edellä mainituista.

Osallistumisoikeus

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilastutkinnon kokeeseen, kun hän on suorittanut kyseisestä oppiaineesta pakolliset kurssit. Lyhyen kielen kokeeseen osallistuminen edellyttää, että on opiskellut kieltä vähintään kolme kurssia. Sellaisessa reaaliaineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, reaaliaineen kokeeseen voi osallistua opiskeltuaan kaksi ko. aineen lukiokurssia.  Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Tämä on opiskelijan syytä ottaa huomioon suunnitellessaan ylioppilas-tutkinto-ohjelmaansa.

Keskitetty tai hajautettu tutkinto

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Tutkinnon voi suorittaa kokonaan tai aloittaa joko syksyllä tai keväällä. Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajaa. Pakolliseksi valittu hylätty reaaliaineen koe on uusittava saman aineen kokeella.

Vähintään yksi A-tason koe

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä näistä kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe. Aineen lukiossa opiskellun oppimäärän laajuus ei vaikuta kokeen tason valintaan. Jos valitset ohjelmaasi kaksi A-tason vierasta kieltä, ne on hajautettava, koska yhdellä tutkintokerralla on vain yksi pitkän vieraan kielen koepäivä.

Reaalikoe

Ylioppilastutkinnon reaalikokeessa on kustakin reaaliaineesta oma ainekohtainen koe. Kullakin tutkintokerralla järjestetään kaksi eri reaaliaineiden koepäivää, joten opiskelija voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla kaksi reaalikoetta. Toisena koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian kokeet ja toisena uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Äidinkielen koe

Ylioppilastutkinnon äidinkielen koe on kaksiosainen koostuen tekstitaidon kokeesta ja essee-kokeesta.  Molempiin on osallistuttava samalla tutkintokerralla. Arvosana määräytyy yhteispistemäärän perusteella.

Arvosteluasteikko ja kompensaatio

Ylioppilaskoe arvostellaan asteikolla improbatur (vastaava pistemäärä 0), approbatur (2), lubenter approbatur (3), cum laude approbatur (4), magna cum laude approbatur (5), eximia cum laude approbatur (6) ja laudatur (7). Mikäli jokin pakollinen koe hylätään, kokelas voi tästä huolimatta saada hyväksytyn ylioppilastutkintotodistuksen muista aineissa saatujen kompensaatiopisteiden avulla. Kompensaatiopisteitä saa sekä pakollisista että ylimääräisistä kokeista. Hylätty arvosana eritellään neljään tasoon, jonka voi kompensoida muiden aineiden pisteiden summalla seuraavasti: i+ 12 pistettä, i 14 pistettä, i- 16 pistettä ja i= 18 pistettä.

Tarkistusarvostelu

Mikäli kokelas on tyytymätön kokeensa arvosteluun, hän voi hakea tarkistusarvostelua jättämällä kirjallisen hakemuksen rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut mahdollisuus saada arvostelun tulos tietoonsa. Tarkistusarvostelun pyytäjän tulee maksaa 50,00 € YTL:n tilille ja esittää tosite rehtorille hakemusta jätettäessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä koetta tai kokeen osaa pyyntö koskee sekä lukion nimi ja kokelaan nimi, osoite ja pankkiyhteys. Mikäli tarkistusarvostelu johtaa arvosana-muutokseen, YTL palauttaa opiskelijalle tarkistusarvostelumaksun.

Kokelaan oikeus tutustua arvosteluun

Kokelaalla on mahdollisuus tutustua koesuoritukseensa ja siihen mahdollisesti tehtyihin arvostelumerkintöihin esittämällä siitä pyyntö ylioppilastutkintolautakunnalle. Suoritus näytetään kokelaalle lautakunnan kansliassa ennalta sovittuna aikana kanslian järjestämässä valvonnassa.

Kokelas voi tilata kopion suorituksestaan puhelimitse tai kirjeitse lautakunnan kansliasta. Kopio lähetetään kokelaalle postiennakolla. Kopion tai kokeen voi saada nähtäväksi kevään tutkinnon osalta aikaisintaan 20. kesäkuuta ja syksyn tutkinnon osalta aikaisintaan 20. joulukuuta. Koesuorituksia säilytetään puolitoista vuotta tutkinnon päättämisen jälkeen.

Ylioppilastutkinnosta tiedottaminen

Lukiolaisille järjestetään tiedotustilaisuuksia yo-tutkinnosta kaikilla vuosiasteilla. Myös 2. ja 3. vuosiasteen vanhempainilloissa yo-asiat ovat keskeisesti esillä. Ylioppilastutkintonäkökulmasta tiedotetaan ja muistutetaan myös aine- ja kurssivalintainfoissa, kunkin aineen opiskelun yhteydessä sekä opinto-oppaassa ja lukion kotisivuilla. Tarvittaessa saa myös henkilökohtaista ohjausta ylioppilastutkintoon liittyvissä asioissa aineenopettajilta, opinto-ohjaajalta ja rehtorilta.

Ilmoittautuminen

Lukion omalla lomakkeella tapahtuva ilmoittautuminen on aina sitova ja siinä ilmoitetaan, mitkä kokeista ovat pakollisia ja mitkä ylimääräisiä sekä minkä tasoisina mikin koe suoritetaan. Koska ilmoittautumista ei voi jälkikäteen muuttaa, opiskelijan kannattaa keskustella aineenopettajansa kanssa valinnoistaan erityisesti siinä tapauksessa, että hän on epävarma osaamisensa tasosta. Kevään kokeeseen on ilmoittauduttava pääsääntöisesti 25.11. mennessä ja syksyn kokeeseen 25.5. mennessä. Täsmälliset päivät ilmoitetaan ja ilmoittautumismateriaali jaetaan toisen lukuvuoden keväällä järjestettävässä infotilaisuudessa.

Kokelas, joka on ilmoittautunut neljään pakolliseen kokeeseen ja tullut hylätyksi jossakin niistä, voi osallistua seuraaviin kirjoituksiin vain hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusijana. Kokelas siis ei voi täydentää tutkintoaan uusilla aineilla, ennen kuin on suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti.

Ylioppilastutkinnosta saa lisätietoja ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta www.ylioppilastutkinto.fi

Muistathan!

 1. jokaisella oltava vähintään yksi A-tason koe
 2. pakolliset aineet
  äidinkieli + kolme seuraavista
      vieras kieli (yleensä englanti, joskus saksa tai ranska)
      toinen kotimainen kieli (ruotsi)
      reaalikoe
      matematiikka (lyhyt/pitkä)
 3. ylimääräiset aineet