Lukion suoritusohjeita

Ylioppilastutkinto (lisätietoa)

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet

Ylioppilastutkinnossa on neljä pakollista koetta (tutkinto aloitettu ennen K2022), joista vain yksi eli äidinkieli, on kaikille yhteinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi), vieraan kielen koe, matematiikan koe ja jonkin reaaliaineen koe. Lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen, joka voi olla joku edellä mainituista. Tutkintorekenne muuttuu kokelaille, jotka aloittavat tutkintonsa keväällä 2022. Tällöin ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan on suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe. Edellä tarkoitettuihin kokeisiin voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa. Kokelas voi lisäksi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen.

Osallistumisoikeus

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilastutkinnon kokeeseen, kun hän on suorittanut kyseisestä oppiaineesta pakolliset kurssit. Lyhyen kielen kokeeseen osallistuminen edellyttää, että on opiskellut kieltä vähintään kolme kurssia. Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Tämä on opiskelijan syytä ottaa huomioon suunnitellessaan ylioppilastutkinto-ohjelmaansa.

Keskitetty tai hajautettu tutkinto

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Tutkinnon voi suorittaa kokonaan tai aloittaa joko syksyllä tai keväällä. Tutkintoon voi lisätä uusia ylimääräisiä aineita, kunnes tutkinto on valmis tai kolme tutkintokertaa on käytetty.

Tutkinnon ollessa kesken hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa hylätyn arvosanan saamista välittömästi seuraavina kolmena tutkintokertana. Tutkinnon suorittanut kokelas voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta. Tämä tarkoittaa sitä, että ylimääräistä hylättyä koetta ja pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta ylioppilaaksi tulon jälkeen. Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta. Pakolliseksi valittu hylätty reaaliaineen koe on uusittava saman aineen kokeella.

 

Vähintään yksi A-tason koe

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä näistä kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe. Aineen lukiossa opiskellun oppimäärän laajuus ei vaikuta kokeen tason valintaan. Jos valitset ohjelmaasi kaksi A-tason vierasta kieltä, ne on hajautettava, koska yhdellä tutkintokerralla on vain yksi pitkän vieraan kielen koepäivä.

Reaalikoe

Ylioppilastutkinnon reaalikokeessa on kustakin reaaliaineesta oma ainekohtainen koe. Kullakin tutkintokerralla järjestetään viikon välein kaksi eri reaaliaineiden koepäivää, joten opiskelija voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla kaksi reaalikoetta. Toisena koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian kokeet ja toisena uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Äidinkielen koe

Ylioppilastutkinnon äidinkielen koe on kaksiosainen koostuen lukutaidon kokeesta ja kirjoitustaidon kokeesta.  Molempiin on osallistuttava samalla tutkintokerralla. Arvosana määräytyy yhteispistemäärän perusteella.

Arvosteluasteikko ja kompensaatio

Ylioppilaskoe arvostellaan asteikolla improbatur (vastaava pistemäärä 0), approbatur (2), lubenter approbatur (3), cum laude approbatur (4), magna cum laude approbatur (5), eximia cum laude approbatur (6) ja laudatur (7). Mikäli jokin pakollinen koe hylätään, kokelas voi tästä huolimatta saada hyväksytyn ylioppilastutkintotodistuksen muista aineissa saatujen kompensaatiopisteiden avulla. Kompensaatiopisteitä saa sekä pakollisista että ylimääräisistä kokeista. Hylätty arvosana eritellään neljään tasoon, jonka voi kompensoida muiden aineiden pisteiden summalla seuraavasti: i+ 12 pistettä, i 14 pistettä, i- 16 pistettä ja i= 18 pistettä.

Oikaisuvaatimus

Lautakunta toimittaa tutkintotulokset heti niiden valmistuttua kaikille lukioille yhtä aikaa. Tulokset saadaan ilmoittaa kokelaille heti, kun ne ovat saapuneet lukioon. Samaan aikaan tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi myös lautakunnan ilmoittamassa, erillisessä verkkopalvelussa. Jos epäilee, että arvostelussa on tapahtunut virhe, voi vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua. Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväkseen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Kokelas voi myös antaa esimerkiksi lukion rehtorille valtakirjan, jotta hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään lautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta.

Kokelaan oikeus tutustua arvosteluun

Asianosaisella eli kokeen suorittaneella kokelaalla on oikeus saada tieto omasta koesuorituksestaan.  Kokelas ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja saa nähtäväksi kokelaan meneillään olevan tutkintokerran arvostellut koesuoritukset lautakunnan ilmoittamassa, erillisessä verkkopalvelussa, kun tulokset on lähetetty lukioon.

Vanhemmasta koesuorituksesta annetaan tieto kokelaalle antamalla suoritus nähtäväksi Ylioppilastutkintolautakunnan kansliassa tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Kopio, tuloste tai koesuorituksen näyttö tilataan ensisijaisesti lautakunnan verkkosivujen kautta. Paperisia koesuorituksia koskevia tilauksia voi tehdä puolentoista vuoden sisällä kyseisestä tutkintokerrasta. Digitaalisten koesuoritusten tilausaikaa ei ole rajoitettu.

Kaikki ylioppilastutkintolautakunnan sähköiseen ylioppilastutkintoon kuuluvat koesuoritukset arvostelumerkintöineen säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin tapahtuu wilman kautta, joka vahvistetaan allekirjoituksella. Ilmoittautuminen on aina sitova ja siinä ilmoitetaan, mitkä kokeista ovat pakollisia ja mitkä ylimääräisiä sekä minkä tasoisina mikin koe suoritetaan. Koska ilmoittautumista ei voi jälkikäteen muuttaa, opiskelijan kannattaa keskustella aineenopettajansa kanssa valinnoistaan erityisesti siinä tapauksessa, että hän on epävarma osaamisensa tasosta. Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan rehtorin ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Täsmälliset päivät ilmoitetaan ja ilmoittautumismateriaali jaetaan syksyllä ja keväällä järjestettävissä infotilaisuuksissa.

Kokelas voi aina lisätä tutkintoonsa uusia aineita, jos hänellä on tutkintokertoja käyttämättä.

Ylioppilastutkinnosta tiedottaminen

Lukiolaisille järjestetään tiedotustilaisuuksia yo-tutkinnosta kaikilla vuosiasteilla. Myös 2. ja 3. vuosiasteen vanhempainilloissa yo-asiat ovat keskeisesti esillä. Ylioppilastutkintonäkökulmasta tiedotetaan ja muistutetaan myös aine- ja kurssivalintainfoissa, kunkin aineen opiskelun yhteydessä sekä opinto-oppaassa ja lukion kotisivuilla. Tarvittaessa saa myös henkilökohtaista ohjausta ylioppilastutkintoon liittyvissä asioissa aineenopettajilta, opinto-ohjaajalta ja rehtorilta.  

Ylioppilastutkinnosta saa lisätietoja ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta www.ylioppilastutkinto.fi