Oulun kaupungin kehittämissalkut

Kaupunkistrategia Oulu 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.8.2013 § 108. Sen strategisista linjauksista on johdettu poikkitoiminnalliset toteuttamis- ja toimenpideohjelmat, joissa on määritetty kaupunkiorganisaation yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet strategian toteutumiseksi. Ohjelmia toteutetaan paitsi perustyössä ja siihen liittyvässä kehittämisessä yhä useammin projekteina.

Laajassa ja monitoimijaisessa organisaatiossa on samaan aikaan käynnissä kymmeniä eritasoisia ja toisiinsa vaikuttavia kehittämishankkeita ja –projekteja. Niitä yhdistävä keskeinen tekijä on ulkopuolinen rahoitus, jota haetaan kansallisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä. Oikein hyödynnettynä ulkopuolisella rahoituksella turvataan kaupungin resurssien riittävyys ja parannetaan kehittämistoiminnan laatua. Kehittämisprojekteissa tavoiteltavien muutosten saavuttaminen vaatii kuitenkin isossa organisaatiossa yhteisiä pelisääntöjä johtamisen tueksi.

Näille verkkosivuille ja oheiseen esitteeseen on koottu kaupunkistrategian Oulu 2020  toimenpide- ja toteuttamisohjelmista tunnistetut kehittämissalkut, joiden painopisteiden ja tavoitteiden mukaisiin kehittämistoimiin kaupungin hyödyntämä ulkopuolinen rahoitus suunnataan lähivuosina. Kehittämissalkkuja johdetaan kaupunkitasoisen salkunhallintamallin avulla, jossa samaan päämäärään tähtääviä projekteja tarkastellaan salkuittain ja projekteja toteutetaan yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Uusia projekteja käynnistetään samaan aikaan käynnissä olevat projektit ja niiden tilanne huomioon ottaen - tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan.

Oulun kaupungin kehittämissalkut -esite

Hankkeet tietokannassa
 (valitse kehittämissalkku)