Oulun kaupungin kehittämissalkut

Oulun kaupunginhallitus päätti 2010 (7.6.2010 § 347), että kaupungin projektimuotoinen kehittäminen kytketään tiiviimmin kaupunkistrategiaan poikkihallinnollisten kehittämisohjelmien avulla. Valtuustokaudella 2013 – 2017 kehittämisohjelmista luovuttiin ja käyttöön otettiin kaupunkistrategian Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmista johdetut kehittämissalkut, joihin on suunnattu valtaosa niistä kehittämisresursseista, joissa hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta. Nykyisen valtuustokauden kehittämissalkut päivittyvät kaupunkistrategian Oulu 2026 jatkotyön edetessä. 

Laajassa ja monitoimijaisessa organisaatiossa on samaan aikaan käynnissä kymmeniä eritasoisia ja toisiinsa vaikuttavia kehittämishankkeita ja –projekteja. Niitä yhdistävä keskeinen tekijä on ulkopuolinen rahoitus, jota haetaan kansallisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä. Oikein hyödynnettynä ulkopuolisella rahoituksella turvataan kaupungin resurssien riittävyys ja parannetaan kehittämistoiminnan laatua. Kehittämisprojekteissa tavoiteltavien muutosten saavuttaminen vaatii kuitenkin isossa organisaatiossa yhteisiä pelisääntöjä johtamisen tueksi.

Näille verkkosivuille on koottu kaupunkistrategiasta tunnistetut kehittämissalkut, joiden painopisteiden ja tavoitteiden mukaisiin kehittämistoimiin kaupungin hyödyntämä ulkopuolinen rahoitus suunnataan lähivuosina. Kehittämissalkkuja johdetaan kaupunkitasoisen salkunhallintamallin avulla, jossa samaan päämäärään tähtääviä projekteja tarkastellaan salkuittain ja projekteja toteutetaan yhteisesti sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Uusia projekteja käynnistetään samaan aikaan käynnissä olevat projektit ja niiden tilanne huomioon ottaen - tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan.


Hankkeet tietokannassa (valitse kehittämissalkku)