Painopiste 3. Työn ja tekijän kohtaaminen

Pitkäaikaistyöttömyydellä on suuret kerrannaisvaikutukset niin kunnan sosiaali- ja terveyskuluihin kuin koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Työttömiin kohdistuvissa toimissa korostuu syrjäytymisen ehkäisyn, osaamisen vahvistamisen, kuntoutuksen ja sosiaalisen työllistymisen merkitys. Vaikeasti työllistyvien ryhmä on hyvin moninainen ja myös nuoria ja korkeasti koulutettuja uhkaa pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyys.

Välityömarkkinoilla on entistä tärkeämpi merkitys työvoiman osaamisen ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tällä alueella vaikuttaa yhä enenevässä määrin kolmannen sektorin toimijoita, jotka omalla panoksellaan työllistävät monia vaikeasti työllistyviä. Pysyvät työpaikat löytyvät kuitenkin yrityssektorilta, joten yhteistyötä yritysten kanssa on tiivistettävä myös sosiaalisessa työllistämisessä.

Tavoitteet

  • Pitkäkestoisen työttömyyden vähentäminen
  • Järjestöjen roolin kasvattaminen kuntouttavassa työtoiminnassa
  • Maahanmuuttajien työllistymisen parantaminen