Projektimuotoinen kehittäminen

  • Projektimuotoisen kehittämisen ominaispiirteitä ovat ainutkertaisuus, aikataulusidonnaisuus, rajalliset resurssit ja selkeä tavoitteen asetanta sekä oma, linjaorganisaatiosta poikkeava organisoitumisensa.
  • Ainutkertaisuus tarkoittaa, että projekti suunnitellaan ja toteutetaan aina erilaisin resurssein, tavoittein ja erilaisessa ympäristössä. Lähtökohtana on, ettei projektin toimintaa jatketa uudessa projektissa, vaan että projektiorganisaatio puretaan projektin päättyessä ja projektin tulokset otetaan käyttöön osana organisaation perustehtävää.
  • Aikataulusidonnaisuudella tarkoitetaan sitä, että projektille on sovittu aloitus- ja päättymisajankohta, joiden välissä toteutetaan projektille määritellyt ennalta sovitut tehtävät.
  • Projektitoiminnassa korostuu aikatauluista kiinni pitäminen kokonaistavoitteen saavuttamiseksi, vaikka välitavoitteissa sallitaan liukumia ja pieniä muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan nähden.
  • Tavoite määrittelee projektilta halutut lopputulokset. Tämän vuoksi projektin onnistumisen kannalta on ensi arvoisen tärkeää, että sen tavoitteet ovat selkeät ja mitattavissa.
  • Rajallisilla resursseilla viitataan puolestaan projektin taloudellisiin ja henkilöstöresursseihin, jotka on määritelty ja varattu projektin käyttöön ennalta sovituksi ajaksi.