Projektisalkunhallinta

 • Kehittämissalkkujen myötä on siirrytty projektisalkunhallintaan, johon kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:
  - huolehtiminen siitä, että projektit toteuttavat strategisia tavoitteita
  - projekti-ideoiden ja projektien ennakkoarviointi sekä toteutukseen valinta
  - projektien muodostamien kokonaisuuksien, kehittämisohjelmien, seuranta ja hallinta
  - poikkeamiin puuttuminen
  - käynnissä ja suunnitteilla olevien kehittämistoimenpiteiden ja –projektien kokonaistilanteen huomioon ottamista erityisesti silloin, kun uusia projekteja ehdotetaan käynnistettäviksi.
 • Tarkastelussa on syytä ottaa huomioon projektien vaativuus. Vaativuuden tarkastelu auttaa määrittämään mm. projektin vaatimia resursseja, toteutusaikataulua tai vaikkapa viestintään liittyviä tehtäviä ja projektin johtamiseen vaadittavaa osaamista ja kokemusta.
 • Salkkutasolla vaativuuden huomioiminen tarkoittaa puolestaan sitä, että uusia kehittämistoimenpiteitä projektoitaessa niitä peilataan sekä palvelualueilla että kehittämisohjelmissa jo käynnissä olevien projektien vaativuuteen ja niiden tilanteeseen. Palvelualue- ja ohjelmatasolla on arvioitava paitsi resurssien sen hetkinen riittävyys myös se, kuinka monta uutta vaativaa ja mahdollisesti isojakin riskejä sisältävää projektia kannattaa käynnistää samanaikaisesti, ettei jo käynnissä oleva kehittämistyö vaarannu. Kun ohjelman salkussa on sopivasti vaativuudeltaan eritasoisia projekteja käynnissä samaan aikaan, pystytään varmistamaan salkun tasapaino ja se, että ohjelmat synnyttävät tuloksia myös toteutusvaiheensa aikana.
 • Projektin vaativuus on määriteltävä kehittämisprojektin varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Vaativuuden määrittelyn kautta tehdään projektiluokitus, johon vaikuttavat mm. seuraavat seikat: projektin sisällöllinen uutuus ja ainutkertaisuus, muuttuva tai outo ympäristö, sidosryhmien määrä, projektikonsortion koko, uusi teknologia, hankintojen laajuus ja määrä. Vaativuusmäärittely lähtee aina toteuttavan organisaation projektiosaamisesta ja projektikulttuurista.
 • Projektien vaativuusluokitus:

A) Vaativa projekti
B) Normaali projekti
C) Ketterä projekti.