Erityinen tuki

Kaikissa Oulun kaupungin lukioissa on päivälukiolaisten käytössä erityisopettaja, lukiokuraattori ja lukiopsykologi.  

Opiskelijalla voi olla oppimisen ongelmia. Lukion erityisopettaja ohjaa ja tukee opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan myönteistä kuvaa itsestään oppijana, auttaa häntä tunnistamaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä auttaa erityisesti luku- ja kirjoitushäiriöisiä.

Erityisopettaja tekee lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kartoituksen kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja yksilöllisen lukitestin sitä tarvitsevalle. Erityisopettaja kirjoittaa tarvittaessa lausunnon lukihäiriöstä ylioppilastutkintoa varten.

Kuraattorin ja psykologin palveluilla tuetaan opiskelijaa hänen sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä. Tällaisia voivat olla opiskeluun, ihmissuhteisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät asiat.

Erityisopettaja, lukiokuraattori ja -psykologi tuovat oman ammattialansa asiantuntemuksen opiskelijahuoltotyöhön, opetuksen tukitoimien suunnitteluun sekä koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön. 

Tarkempaa tietoa näistä palveluista saa lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta sekä lukioiden omilta kotisivuilta.

Oulun lukioiden kotisivut