Leirikoulut ja kouluretket

Leirikoulut ja yleensäkin retket sekä muu koulun ulkopuolella järjestettävä toiminta ovat tärkeitä opetuksen muotoja. Leirikoulujen avulla lisätään vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Näiden avulla voidaan myös monipuolistaa oppimisympäristöä sekä edistää uusien ja erilaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä.

Leirikoulut ja retket vaativat yleensä toteutuakseen myös koulun ulkopuolista rahoitusta. Perustuslain 6 § määrittelee säännökset yhdenvertaisuudesta ja kieltää ihmisten asettamisen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Taloudellisesta asemasta riippumatta kaikilla on oikeus perusopetuslaissa tarkoitettuun maksuttomaan opetukseen.

Oulun kaupungin opetuslautakunta on vuonna 2010 hyväksynyt koulun ulkopuolisen opetuksen rahoituksen ja varainhankinnan periaatteet peruskouluja varten. Alle on koottu keskeiset kohdat. 

Periaatteet kouluretkien rahoitukseen

Perusopetukseen kuuluvat kaikki koulun työaikana toteutetut ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut opintoretket, -vierailut, leirikoulut ym. koulun ulkopuolinen toiminta. Koulun ulkopuolinen toiminta on yhdenvertaista koulun toimintaa koulun muun opetuksen kanssa.

Kouluretkien rahoitus ja varainhankinta

Kouluretkien suunnittelua tulee tehdä koulun/opettajan ja huoltajien välisessä yhteistyössä. Lopullinen päätösvalta kouluretken järjestämisestä kuuluu koululle.

Ulkopuolinen rahoitus ja varainkeruu on sallittu kouluretkien rahoittamiseksi Opetushallituksen ohjeen (4/2006) mukaisesti.

Kouluretkien mahdollisia rahoitustapoja ovat:

(1) Koulun omat resurssit
(2) Vanhempainyhdistysten, vanhempaintoimikuntien, luokkatoimikuntien ym. lahjoitukset
(3) Huoltajien/oppilaiden varainkeruu yhteistyössä koulun kanssa
(4) Huoltajien varainkeruu itsenäisesti
(5) Yrityksiltä saadut lahjoitukset ja sponsorointi

Varainhankinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

(1) Varainhankinta ei kuulu opettajan tai koulun velvollisuuksiin.
(2) Rahoitus, varainhankinta ja osallistuminen keräystoimintaan ovat kaikille osapuolille vapaaehtoisia.
(3) Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaiseen toimintaan ja koulun ulkopuoliseen opetukseen siitä huolimatta, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut rahoitukseen tai varainhankintaan.
(4) Mahdolliset uudet oppilaat ovat oikeutettuja osallistumaan kouluretkeen, eikä heitä voida velvoittaa aikaisemmin toteutettuihin raha- tai työsuorituksiin.
(5) Koulu vastaa siitä, että kaikilla oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kouluretkelle.
(6) Mikäli yhteisesti kerättyä rahaa (oppilaskohtaiset rahasuoritukset pois lukien) jää kouluretken peruuntumisesta tai muusta syystä johtuen käyttämättä, tulee ne käyttää luokan yhteiseen toimintaan. Yhteisesti kerättyä rahaa ei palauteta.
(7) Mikäli oppilaan osallistuminen kouluretkelle peruuntuu tai estyy, huoltajan/oppilaan tekemät oppilaskohtaiset rahasuoritukset palautetaan kyseiselle huoltajalle/oppilaalle. Muilla keinoin kerättyä rahaa ei palauteta.

Varojen ja pankkitilien käsittely

Kouluretkien varainkeruuta varten voidaan avata pankkitili. Pankkitilin voivat avata oppilaiden huoltajat, vanhempainyhdistykset, oppilaskunnat tai luokkatoimikunnat. Kerätyt varat on tarkoitettu oppilaiden, ei koulun, käyttöön, joten ne eivät ole kaupungin varoja. Tilejä ei avata kaupungin nimissä. Suositeltavaa on, että rahastonhoitajan tehtävä määritellään jollekin huoltajista.