Maahanmuuttajien opetus

Maahanmuuttajaoppilaita

 

Ennen perusopetuksen aloittamista maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat osallistua Oulun kaupungin järjestämään perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Valmistavasta opetuksesta oppilas siirtyy perusopetukseen ikänsä mukaiselle luokalle omaan lähikouluun.

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun.

Valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja eri oppiaineiden sisällöissä.  Opetuksessa noudatetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Yleensä oppilas opiskelee ryhmässä noin vuoden ajan.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan alaluokilla Kaukovainion, Merikosken, Myllyojan, Paulaharjun ja Rajakylän kouluissa sekä Oulun normaalikoulun Koskelan yksikössä. Yläluokilla opetusta annetaan Kastellin, Kaukovainion, Merikosken ja Rajakylän kouluilla. Tästä pääset koulujen kotisivuille.

Valmistavaa opetusta annetaan alakouluikäisille oppilaille myös inklusiivisesti perusopetuksen opetusryhmissä. Maahanmuuttajataustainen oppilas on tällöin sijoitettu suoraan omaan lähikouluun.

Perusopetus

Valmistavan opetuksen jälkeen maahanmuuttajataustainen oppilas aloittaa perusopetuksen, ja hänelle laaditaan oma oppimissuunnitelma. Hänelle järjestetään lisäksi suomi toisena kielenä -oppimäärän opetusta, oman uskonnon opetusta, oman äidinkielen opetusta sekä tarvittaessa tukea muiden oppiaineiden opiskeluun.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa noudatetaan valtakunnallisia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mutta samalla huomioidaan oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika.

Jos oppilaan oppivelvollisuusikä täyttyy ennen kuin hän on suorittanut perusopetuksen päättötodistukseen vaadittavat suoritukset, hän voi siirtyä aikuisten perusopetukseen suorittamaan perusopetuksen loppuun.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmä voidaan perustaa, jos ryhmässä on perustamisvaiheessa vähintään kuusi oppilasta.

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, liite 3)

Oulun kansainvälinen koulu

Oulun kansainvälisessä koulussa toimii peruskoulun luokat 1-9. Koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, jotka hyötyvät kansainvälisistä ohjelmista ja joiden kielitaito on riittävä englanninkielellä opiskeluun. 

S2-opetus

Mitä on suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus? 

Suomi toisena kielenä (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Muita ovat mm. suomi, ruotsi, saame, viittomakieli ja romani äidinkielenä. Suomi toisena kielenä -opetus ei siis ole tuki- tai erityisopetusta.

Oppimäärä on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taso ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. S2-opetus on tarkoitettu myös paluumuuttajille ja adoptiolapsille. Kriteerinä tulee käyttää ainoastaan kielitaidon tasoa eikä esimerkiksi synnyinmaata, kansalaisuutta, väestörekisteriin merkittyä äidinkieltä tai Suomessa oloaikaa.

S2-opetuksen tarkoitus on kehittää tasapuolisesti oppilaan suomen kielen taitoa ja tietoisuutta suomalaisesta kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys, jonka kehittymiseen vaikuttaa myös osallistuminen oman äidinkielen opetukseen. S2-opetus tukee yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa oppilaan monikulttuurista identiteettiä.

S2-opetuksessa ei ole kysymys äidinkielen opetuksesta, koska opiskeltava kieli ei ole oppilaan äidinkieli, eikä vieraan kielen opetuksesta, koska kielenoppija elää suomenkielisessä ympäristössä.

Lähtökohtana S2-opetuksessa on, että oppilas saavuttaa mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon myös jatko-opintoja varten. Perusopetuksen S2-oppimäärän suorittamisella voidaan osoittaa riittävän suomen kielen taidon kansalaisuutta haettaessa.

Kenelle S2-opetusta?

S2-oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, joiden kielitaito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Kielitaidon tason arvioi S2-opetusta antava opettaja yhdessä muiden oppilasta opettavien oppilaiden kanssa. S2-oppimäärän mukaan opiskellaan, kunnes kielitaidon katsotaan olevan äidinkielisen tasoinen. Oppilaat ovat tässä suhteessa hyvin yksilöllisiä – minkäänlaista aikaa esimerkiksi Suomessa asumisen tai kouluvuosien perusteella ei voida asettaa. Syvällisen opiskelussa vaadittavan kielitaidon omaksuminen vie vuosia.

Kielitaidon arvioimisessa on otettava huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, puhuminen, kirjoittaminen, sanasto ja rakenteet. Sujuva puhekieli ei ole tae äidinkielisen tasoisesta osaamisesta. Ihmisten kielitaitoprofiilit voivat olla hyvin erilaisia eri syistä. Arvioinnin tulee perustua kunkin oppilaan ikäkaudelle ominaisiin vuorovaikutustaitoihin sekä kykyyn tuottaa ja hyödyntää tekstejä.

Oppilaan suomen kielen taito on arvioitava aina erikseen, jos harkitaan oppimäärän vaihtamista suomi äidinkielenä -oppimäärään. Päätöksen tekee koulu, eivät esimerkiksi huoltajat tai oppilas itse. Arvioinnista vastaa aina S2-opetusta antava opettaja yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa. 

Lähde: Suomea sanoin – monin tavoin. Suomi toisena kielenä perusopetuksessa. Opetushallitus

Lisätietoa maahanmuuttajien opetukseen

Oulun kaupungin palveluita maahanmuuttajille

Monetran tulkkipalvelut (tulkkaus- ja käännöspalveluita)

Monikulttuurikeskus Villa Victor (Oulun kaupunki)

Kulttuurivoimala - Yhteisötaiteen keskus

 

Maahanmuuttajien koulutus (edu.fi-sivustolla)

Väestöliiton monikulttuurisuus-sivut

Moped-sivusto (monikulttuurisen pedagogiikan sivusto)

Maailmankoulu, globaali- ja kehityskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja kasvattajille

 

InfoFinland
Perustietoa Suomesta ja Oulusta maahanmuuttajille 12 eri kielellä. Palvelun ylläpidosta vastaa Helsingin kaupungin kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa.

Suomi.fi
Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Kieliversiot suomi, ruotsi ja englanti. 

Ulkomaalaisvirasto
Tietoa Suomessa noudatettavista maahantulon periaatteista ja käytännöistä. Myöntävät oleskelulupia, ratkaisevat turvapaikkahakemuksia ja vastaavat Suomen kansalaisuutta koskevasta päätöksenteosta. 

Selkouutiset
Selkouutiset on YLE:n uutiset heille, joiden suomen kielen taidot ovat heikot. Selkouutisissa käytetään helpotettua kieltä, peruskielioppia ja perussanastoa, jota on helppo ymmärtää. 

Internetin selkosivuja
Linkkejä useisiin selkokielellä kirjoitettuihin sivustoihin. 

Lisätietoja

  • Puhelin Anneli Pelkonen
    cell 044 703 9378
  • Sähköposti
  • Lisätietoa maahanmuuttajien opetuksesta Oulun kaupungissa saa kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattorilta.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.