Maahanmuuttajien opetus

Maahanmuuttajaoppilaita


Perusopetukseen valmistava opetus

Suurin osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista osallistuu Oulun kaupungin järjestämään perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Valmistavan opetuksen erityistavoitteena on sellaisen suomen kielen taidon saavuttaminen, että oppilas voi siirtyä perusopetukseen.

Valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja eri oppiaineiden sisällöissä. Opetus tapahtuu suomen kielellä. Opetuksessa noudatetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. 

Valmistavassa opetuksessa otetaan huomioon oppilaan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen kielen taito. Valmistavan opetuksen aikana tutustutaan myös suomalaiseen kulttuuriin, luontoon ja elinolosuhteisiin. Yleensä oppilas opiskee ryhmässä noin vuoden ajan.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan alaluokilla Kaukovainion, Myllyojan, Paulaharjun ja Rajakylän kouluissa sekä Oulun normaalikoulun Koskelan yksikössä. Yläluokilla opetusta annetaan Kastellin, Kaukovainion, Merikosken ja Rajakylän kouluilla. 
Tästä koulujen kotisivuille

Osa suoraan omaan lähikouluun

Valmistavaa opetusta annetaan alakouluikäisille oppilaille myös inklusiivisesti normaaleissa opetusryhmissä. Maahanmuuttajataustainen oppilas on sijoitettu suoraan omaan lähikouluun. Oppilas saa lisäopetusta suomen kieleen. Opettaja saa tukea ja koulutusta valmistavan luokan opettajilta. 

Valmistavan opetuksen jälkeiset opinnot

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen, jonka aikana hän saa muiden oppiaineiden opetuksen lisäksi suomi toisena kielenä -opetusta, oman uskonnon opetusta, oman äidinkielen opetusta sekä tarvittaessa tukea muiden oppiaineiden opiskeluun.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmä voidaan perustaa, jos ryhmässä on perustamisvaiheessa vähintään kuusi oppilasta.

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, liite 3)
 

Lisätietoa

Maahanmuuttajien koulutus (edu.fi-sivustolla)

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus (Opetushallitus)

Opetushallituksen tuottamia verkkomateriaaleja, jota voi hyödyntää opetuksessa, mm. sanakirjoja eri kielillä eri oppiaineisiin.
 

Moped-sivusto (monikulttuurisen pedagogiikan sivusto)

Monetran tulkkipalvelut (tulkkaus- ja käännöspalveluita)

Oulun kaupungin palveluita maahanmuuttajille

Väestöliiton monikulttuurisuus-sivut

Maailmankoulu, globaali- ja kehityskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja kasvattajille

Ruotsin koulujen suomen kielen oppimateriaalia

Pienten kielireppu on Espoon suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteishankkeena tuotettu materiaali lapsen kielitaidon kehittymisen seurantaan soveltaen eurooppalaista viitekehystä suomi toisena kielenä -opetukseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa.

Monikulttuurikeskus Villa Victor (Oulun kaupunki)

InfoFinland
Perustietoa Suomesta ja Oulusta maahanmuuttajille 12 eri kielellä. Palvelun ylläpidosta vastaa Helsingin kaupungin kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa.

Suomi.fi
Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Kieliversiot suomi, ruotsi ja englanti. 

Ulkomaalaisvirasto
Tietoa Suomessa noudatettavista maahantulon periaatteista ja käytännöistä. Myöntävät oleskelulupia, ratkaisevat turvapaikkahakemuksia ja vastaavat Suomen kansalaisuutta koskevasta päätöksenteosta. 

Selkouutiset
Selkouutiset on YLE Radio Peilin ajankohtaistuokio kuuntelijoille, joiden suomen kielen taidot ovat heikot. Selkouutiset kertoo päivän tapahtumista ja puheenaiheista Suomessa. Selkouutisissa käytetään helpotettua kieltä, peruskielioppia ja perussanastoa, jota on helppo ymmärtää. Tekstiä on mukautettu ja yksinkertaistettu sanasto-, rakenne-, lause- ja tekstitasolla. Esitysnopeus on hitaampi kuin radiossa yleensä.

Internetin selkosivuja
Linkkejä useisiin selkokielellä kirjoitettuihin sivustoihin. 

S2-opetus

Mitä on suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus? 

Suomi toisena kielenä (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Muita ovat mm. suomi, ruotsi, saame, viittomakieli ja romani äidinkielenä. Suomi toisena kielenä -opetus ei siis ole tuki- tai erityisopetusta.

Oppimäärä on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taso ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. S2-opetus on tarkoitettu myös paluumuuttajille ja adoptiolapsille. Kriteerinä tulee käyttää ainoastaan kielitaidon tasoa eikä esimerkiksi synnyinmaata, kansalaisuutta, väestörekisteriin merkittyä äidinkieltä tai Suomessa oloaikaa.

S2-opetuksen tarkoitus on kehittää tasapuolisesti oppilaan suomen kielen taitoa ja tietoisuutta suomalaisesta kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys, jonka kehittymiseen vaikuttaa myös osallistuminen oman äidinkielen opetukseen. S2-opetus tukee yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa oppilaan monikulttuurista identiteettiä.

S2-opetuksessa ei ole kysymys äidinkielen opetuksesta, koska opiskeltava kieli ei ole oppilaan äidinkieli, eikä vieraan kielen opetuksesta, koska kielenoppija elää suomenkielisessä ympäristössä.

Lähtökohtana S2-opetuksessa on, että oppilas saavuttaa mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon myös jatko-opintoja varten. Perusopetuksen S2-oppimäärän suorittamisella voidaan osoittaa riittävän suomen kielen taidon kansalaisuutta haettaessa.

Kenelle S2-opetusta?

S2-oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, joiden kielitaito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Kielitaidon tason arvioi S2-opetusta antava opettaja yhdessä muiden oppilasta opettavien oppilaiden kanssa. S2-oppimäärän mukaan opiskellaan, kunnes kielitaidon katsotaan olevan äidinkielisen tasoinen. Oppilaat ovat tässä suhteessa hyvin yksilöllisiä – minkäänlaista aikaa esimerkiksi Suomessa asumisen tai kouluvuosien perusteella ei voida asettaa. Syvällisen opiskelussa vaadittavan kielitaidon omaksuminen vie vuosia.

Kielitaidon arvioimisessa on otettava huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, puhuminen, kirjoittaminen, sanasto ja rakenteet. Sujuva puhekieli ei ole tae äidinkielisen tasoisesta osaamisesta. Ihmisten kielitaitoprofiilit voivat olla hyvin erilaisia eri syistä. Arvioinnin tulee perustua kunkin oppilaan ikäkaudelle ominaisiin vuorovaikutustaitoihin sekä kykyyn tuottaa ja hyödyntää tekstejä.

Oppilaan suomen kielen taito on arvioitava aina erikseen, jos harkitaan oppimäärän vaihtamista suomi äidinkielenä -oppimäärään. Päätöksen tekee koulu, eivät esimerkiksi huoltajat tai oppilas itse. Arvioinnista vastaa aina S2-opetusta antava opettaja yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa. 

Lähde: Suomea sanoin – monin tavoin. Suomi toisena kielenä perusopetuksessa. Opetushallitus

S2-oppimäärän kirjallisuusdiplomi

Oulussa kehitetyn S2-oppimäärän kirjallisuusdiplomin tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat monipuolisesti kirjallisuuteen. Diplomia voi suorittaa jo ensimmäisestä luokasta alkaen.

S2-opettaja ohjaa ja opastaa oppilaita diplomin saavuttamisessa.

S2-opetuksen kirjallisuusdiplomi, Oulun kaupunki

S2-oppimäärän todistuspohjat, Oulun kaupunki

Alakoulun S2-todistuspohja

Yläkoulun S2-todistuspohja

Lisätietoa maahanmuuttajien opetuksen tueksi

Maahanmuuttajien koulutus (edu.fi-sivustolla)

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksesta (Opetushallitus)

Moped-sivusto (monikulttuurisen pedagogiikan sivusto)

Monetran tulkkipalvelut (tulkkaus- ja käännöspalveluita)

Oulun kaupungin palveluita maahanmuuttajille

Väestöliiton monikulttuurisuus-sivut

Maailmankoulu, globaali- ja kehityskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja kasvattajille

Ruotsin koulujen suomen kielen oppimateriaalia

Pienten kielireppu on Espoon suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteishankkeena tuotettu materiaali lapsen kielitaidon kehittymisen seurantaan soveltaen eurooppalaista viitekehystä suomi toisena kielenä -opetukseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa.

Monikulttuurikeskus Villa Victor (Oulun kaupunki)

Infofinland
Perustietoa maahanmuuttajille 12 eri kielellä. Palvelun ylläpidosta vastaa Helsingin kaupungin kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa.

Suomi.fi
Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Kieliversiot suomi, ruotsi ja englanti. 

Ulkomaalaisvirasto
Tietoa Suomessa noudatettavista maahantulon periaatteista ja käytännöistä. Myöntävät oleskelulupia, ratkaisevat turvapaikkahakemuksia ja vastaavat Suomen kansalaisuutta koskevasta päätöksenteosta. 

Selkouutiset
Selkouutiset on YLE Radio Peilin ajankohtaistuokio kuuntelijoille, joiden suomen kielen taidot ovat heikot. Selkouutiset kertoo päivän tapahtumista ja puheenaiheista Suomessa. Selkouutisissa käytetään helpotettua kieltä, peruskielioppia ja perussanastoa, jota on helppo ymmärtää. Tekstiä on mukautettu ja yksinkertaistettu sanasto-, rakenne-, lause- ja tekstitasolla. Esitysnopeus on hitaampi kuin radiossa yleensä.

Internetin selkosivuja
Linkkejä useisiin selkokielellä kirjoitettuihin sivustoihin. 

Lisätietoja

  • Puhelin Anneli Pelkonen
    cell 044 703 9378
  • Sähköposti
  • Lisätietoa maahanmuuttajien opetuksesta Oulun kaupungissa saa kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattorilta.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.