Maahanmuuttajien opetus

Maahanmuuttajaoppilaita

Oulussa eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta, suomi toisena kielenä -opetusta sekä oman äidinkielen opetusta. Tavoitteena on, että eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat oppilaat saavuttavat sellaiset perusopetuksen tiedot ja taidot, että heillä on mahdollisimman hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa oppilaiden toimivaa monikielisyyttä ja tukea identiteettien rakentumista. 

Ennen perusopetuksen aloittamista maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat osallistua Oulun kaupungin järjestämään perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Valmistavasta opetuksesta oppilas siirtyy omaan lähikouluun.

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttotaustaisille lapsille ja nuorille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia esi- tai perusopetuksessa opiskeluun.

Valmistavaan opetukseen voivat osallistua sekä juuri maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttotaustaiset lapset ja nuoret. Opetukseen osallistuminen ei edellytä oleskelulupaa. Uudet oppilaat ohjataan valmistavaan opetukseen kieli- ja kulttuuriryhmien koordinaattorin kautta.

Valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja eri oppiaineiden sisällöissä.  Opetuksessa noudatetaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Yleensä oppilas opiskelee ryhmässä noin vuoden ajan.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan alaluokilla Jäälin, Kaakkurin, Kaukovainion, Knuutilankankaan, Merikosken, Myllyojan, Paulaharjun ja Rajakylän kouluissa sekä Oulun normaalikoulun Koskelan yksikössä. Yläluokilla opetusta annetaan Kastellin, Kaukovainion, Merikosken ja Rajakylän kouluissa. Tästä pääset koulujen kotisivuille.

Valmistavaa opetusta annetaan alakouluikäisille oppilaille myös inklusiivisesti perusopetuksen opetusryhmissä. Maahanmuuttajataustainen oppilas opiskelee tällöin omassa lähikoulussaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaan.

Valmistavan opetuksen jälkeiset opinnot

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy oman ikätasonsa mukaiselle luokalle lähikouluun. 

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetuksessa noudatetaan kaikille yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita, mutta opetuksessa huomioidaan oppilaiden kielelliset valmiudet. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. 

Suomi toisena kielenä -opetus (S2)

Suomi toisena kielenä -opetus on tarkoitettu oppilaalle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame ja jonka suomen kielen taito ei kaikilla kielen osa-alueilla ole äidinkielisen tasoinen. Päämääränä on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan suomen kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmä voidaan perustaa, jos ryhmässä on perustamisvaiheessa vähintään kuusi oppilasta.

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, liite 3)

Oulun kansainvälinen koulu - Oulu International School

Oulun kansainvälisessä koulussa toimii peruskoulun luokat 1-9. Koulu on tarkoitettu suomalaisille ja ulkomaalaisille lapsille, jotka hyötyvät kansainvälisistä ohjelmista ja joiden kielitaito on riittävä englanninkielellä opiskeluun. 

Lisätietoja

  • Puhelin Eija Laasonen-Tervaoja
    cell 040 1320 463
  • Sähköposti
  • Lisätietoa maahanmuuttajien opetuksesta Oulun kaupungissa saa kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattorilta.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Opas monikielisten oppilaiden opetukseen perusopetuksessa

Opas monikielisten oppilaiden opetukseen perusopetuksessa (pdf)