Opetussuunnitelma

Lukion nykyiset opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.8.2016 ja ne otetiin käyttöön asteittain vuosiluokka kerrallaan.

Opetussuunnitelmassa painotetaan aktiivista oppimiskäsitystä, monipuolisia opiskeluympäristöjä ja opetusmenetelmiä, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä, osallistavaa toimintakulttuuria, monipuolista arviointia sekä opettajan ohjaavaa roolia.
 

Oppiaineiden lisäksi opetussuunnitelmaan sisältyy eri tiedonaloja yhdistäviä teemaopintoja. Niiden tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen.

Syventävinä opintoina tarjottavat teemakurssit ovat:

  • Monitieteellinen ajattelu
  • Tutkiva työskentely teknologialla
  • Osaaminen arjessa asiana  

Oulun kaupungin lukiokoulutus on laatinut oman paikallisen opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden tueksi. Paikallinen opetussuunnitelma sisältää myös kieliohjelman, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman sekä lukioiden välisen yhteistoimintaoppaan – ’rotokollan’.
  
Kukin lukio on laatinut valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvan koulukohtaisen opetussuunnitelman. Opetussuunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet (Opetushallitus).

Oulun kaupungin lukioiden paikallinen opetussuunnitelma, liitteinä Oulun kaupungin lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma ja kieliohjelma (pdf) 
Ohjeita ja pelisääntöjä lukioiden väliseen yhteistyöhön 1.8.2016 alkaen - Rotokolla (pdf)

Oulun lukioiden koulukohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät lukioiden omilta sivuilta.


Uusi opetussuunnitelma käyttöön vuonna 2021

Lukion opetussuunnitelman perusteet on julkaistu marraskuussa 2019. Uudet perusteet otetaan käyttöön syksyllä 2021.

Tutustu lukion opetussuunnitelman uusiin perusteisiin tästä.