Opiskeluhuolto

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Vastuu opiskeluhuollon toteutumisesta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville aikuisille.

Jokaisessa lukiossa opiskeluhuoltoryhmä

Jokaisessa Oulun kaupungin lukiossa toimii säännöllisesti kokoontuva opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja/tai lääkäri, erityisopettaja, kuraattori ja/tai psykologi ja tarvittaessa muita asianosaisia.

Opiskeluhuoltoryhmän ensisijainen tehtävä on oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. 

Kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi opiskelijoiden tukena

Kuraattori tukee työllään opiskelijoiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Kuraattori tarjoaa sosiaalialan asiantuntijana asiantuntemustaan ja tukeaan opiskeluun, kaverisuhteisiin sekä perhetilanteeseen liittyviin pulmiin. Lisäksi kuraattorilta saa ohjausta taloudellisissa asioissa (esim. opintotuki tai asumisasiat).

Psykologi tukee opiskelijoiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tervettä iänmukaista kasvua ja kehitystä. Hän tarjoaa psykologista asiantuntemustaan ja tukeaan opiskeluun ja sen tukitoimien suunnitteluun. Psykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

Opiskelija tai hänen huoltajansa voivat olla suoraan yhteydessä kuraattoriin tai psykologiin. Myös ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja tai joku muu voi ohjata opiskelijan kuraattorille tai psykologille.

Lukioiden omilla sivuilla on tietoa kunkin koulun opiskeluhuollon palveluista. 
Oulun lukioiden kotisivut

 

Video: Opiskelijahuollon palvelut lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa

Lisätietoja


Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa 1.1.2023 alkaen oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluista, mukaan lukien kouluterveydenhoitajat, koulukuraattorit ja koulupsykologit.

Hyvinvointialueen vastuulla olevat palvelut esitellään hyvinvointialueen verkkosivuilla: www.pohde.fi

Alkuvuodesta oululaisia koskevat ja hyvinvointialueelle siirtyvät palvelutiedot löytyvät jonkin aikaa myös Oulun kaupungin sivuilta, mutta sivuja ei enää aktiivisesti päivitetä.

Lukioiden omilla sivuilla on jatkossakin tietoa kunkin oppilaitoksen opiskeluhuollon palveluista.

Hyvinvoiva lukio

Hyvinvoiva lukio (odl.fi)
Hyvinvoiva lukio -toimintamallissa tavoitteena on edistää lukiolaisten hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä ehkäistä opiskelu-uupumusta. Malli huomioi koko lukioajan ja opiskeluyhteisön: lukiolaiset, opettajat, opiskeluhuollon sekä muut toimijat kuten järjestöt. Toimintamalli tarjoaa konkreettisia työkaluja lukioiden hyvinvointityöhön.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja