Laajentunut oppivelvollisuus

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Laajennettu oppivelvollisuus koskee niitä nuoria, jotka päättävät peruskoulun vuonna 2021 tai sen jälkeen. Jokaisen nuoren pitää hakea toisen asteen opiskelupaikkaa.

Peruskoulun jälkeen jokaisen nuoren tulee hakea lukioon tai ammatilliseen koulutukseen tai osallistua näihin valmistaviin koulutuksiin. Erityistä tukea opintoihinsa tarvitseva voi hakea ammatilliseen erityisopetukseen. 

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku tehdään Opintopolussa. Se on tarkoitettu peruskoulun päättäville tai sen jo päättäneille hakijoille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Yhteishaussa haettavana olevat koulutukset ovat:

 • ammatilliset perustutkinnot
 • lukiokoulutus
 • tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus
 • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot sekä TUVA-koulutus
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus
 • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut opistovuosi -linjat.

Lue lisää tutkintoon valmentavasta TUVA-koulutuksesta Oulussa Oulun aikuislukion sivuilta.


Opiskelu on maksutonta

Oppivelvolliset opiskelijat saavat maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Opiskelija saa käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit ja -välineet. Lukio-opinnoissa opiskelija saa myös lainaksi opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa käytettävän tietokoneen. Jos opiskelija suorittaa koulutusta oppivelvollisuuslain 16 §:n perusteella maksuttomana, hän ei voi saada opintotuen oppimateriaalilisää.

Opiskelu on maksutonta oppivelvollisilla opiskelijoilla sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai kun hän on suorittanut tutkinnon.

Oppivelvollisen nuoren huoltajan on huolehdittava, että opiskelija suorittaa oppivelvollisuuden. Tämä tarkoittaa, että huoltajan on seurattava opiskelijan poissaoloja ja opintojen etenemistä.
 

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, koulumatkojen pituus ja niiden määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatkatuki muuttuu 1.8.2021 alkaen niin, että koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa. Jos opiskelija kulkee koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa, hän voi saada koulumatkatukea. Täysimääräiseen tukeen opiskelijalla on oikeus, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos koulumatkatukeen oikeuttavia matkapäiviä on 10–14 päivää kuukaudessa, tuen määrä on pienempi.

Koulumatkatukea haetaan erikseen joka lukuvuosi.

Lisätietoja koulumatkatuesta voit lukea Kelan sivuilta.

 

Oppivelvollisuuden ohjaus ja valvonta

Oppivelvollisuuden suorittamista ohjaavat ja valvovat omalta osaltaan oppivelvollisen huoltajat, oppilaitos, jossa oppivelvollinen opiskelee ja lopulta myös asuinkunta.

Huoltajan vastuu

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden. Jos huoltaja tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tämän velvollisuuden, hänet voidaan tuomita oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyönnistä sakkorangaistukseen.

Mahdollisissa oppivelvollisuuden valvonnan laiminlyöntitapauksissa opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai asuinkunta voi tehdä ilmoituksen poliisille. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä voi myös tehdä asiasta lastensuojeluilmoituksen, jonka perusteella lastensuojeluviranomaiset päättävät tarvittavista toimenpiteistä.

Oppilaitoksen vastuu

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja valvonnasta siirtyy koulutuksen järjestäjälle.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa oppilaitoksesta tai alalta toiselle, koulutuksen järjestäjät ohjaavat ja tukevat opiskelijaa siihen saakka, kunnes hän on aloittanut uudet opinnot.

Tarvittaessa opiskelija ohjataan lisäksi sellaisten palvelujen piiriin, jotka antavat tukea ja mahdollistavat opintojen jatkamisen. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut tai nuorisotoimen palvelut.

Asuinkunnan vastuu

Asuinkunnan tehtävänä on koulutuksen järjestäjän tekemän ilmoituksen perusteella ohjata niitä oppivelvollisia, jotka ovat jääneet vaille opiskelupaikkaa yhteishaussa sekä myös niitä, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opintonsa ja joilla ei ole uutta opiskelupaikkaa. 

Oulun kaupungissa asuinkunnan vastuuta hoitaa oppivelvollisuudesta vastaava opinto-ohjaaja Pirjo Niittyviita. Hän on tavattavissa Byströmin Ohjaamossa arkipäivisin, sähköpostilla pirjo.niittyviita[at]ouka.fi tai puhelimitse numerosta 050 316 6680.

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen määräajaksi tai toistaiseksi

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi:​

 1. ​oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi  ​
 2. äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi ​
 3. vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos osallistuu vastaavaan  koulutukseen ulkomailla tai muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuuttaan
 4. oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi. ​

Oppivelvollisuuden suorittaminen voidaan keskeyttää myös toistaiseksi, jos 1. kohdassa tarkoitettu este on luonteeltaan pysyvä. ​

Oppivelvollisella on aina oikeus opiskella, oppivelvollisuuden keskeyttämistä koskeva päätös tehdään vain oppivelvollisen tai hänen huoltajansa hakemuksesta. ​Ennen päätöksen tekemistä 1. tai 4. kohdassa mainitulla syyllä tulee selvittää, onko oppivelvollisuuden suorittaminen mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai joissakin tapauksissa myös mukautusten avulla.

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä haetaan:

 • Wilman kautta sen oppilaitoksen rehtorilta, jossa oppivelvollinen opiskelee, jos kyseessä on Oulun kaupungin oppilaitos. Muissa oppilaitoksissa opiskelevien osalta kannattaa olla yhteydessä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai rehtoriin.
 • Oppivelvollisuudesta vastaavan opinto-ohjaajan kautta alla olevalla lomakkeella, jos oppivelvollinen ei ole minkään oppilaitoksen opiskelija. Päätöksen keskeyttämisestä tekee perusopetus- ja nuorisojohtaja.

Hakemus oppivelvollisuuden keskeytyksestä (pdf)


Hakemuksen palautus

Hakemus palautetaan Oulun kaupungin kirjaamoon: 

 • postitse: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki
 • sähköpostilla: kirjaamo[at]ouka.fi

 

Lisätietoja

Paula Vorne, projektipäällikkö 
p. 040 573 9503, paula.vorne[at]ouka.fi

Pirjo Niittyviita, opinto-ohjaaja
p. 050 316 6680, pirjo.niittyviita[at]eduouka.fi

Lisätietoja laajennetusta oppivelvollisuudesta

Oppivelvollisuuden laajentaminen (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Oppivelvollisuuden laajentaminen (Opetushallitus)