Tuki lähikoulussa

Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada oppimisen ja koulunkäynnin sujumiseen tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Tukiopetuksella ehkäistään mahdollisia oppimisen ja koulunkäynnin haasteita. Lähtökohtana on aina oppilaan yksilöllinen tarve joko ennakoivaan tai korjaavaan tukiopetukseen. Tukiopetus voi olla myös syventävää ja kertaavaa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on haasteita oppimisessa tai koulunkäynnissä. Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan kaikilla kolmiportaisen tuen tasoilla joustavin järjestelyin muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena, ryhmämuotoisena tai yksilöopetuksena. Koulun erityisopettaja osallistuu tuen tarpeen arviointiin ja suunnitteluun sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja koulun moniammatilliseen työskentelyyn.

Alueellisen erityisryhmän tuki

Tehostettu tai erityinen tuki annetaan ensisijaisesti oppilaan omassa opetusryhmässä. Pienryhmissä voi opiskella joko kokoaikaisesti tai osan oppitunneista. Pienryhmämuotoiseen tukeen haetaan yhteistyössä huoltajan kanssa. Alueellisen tuen palveluvastaava on mukana asian valmistelussa.

 

Koulujen kotisivuille pääset Peruskoulujen yhteystiedot -sivulta.

Alueellisen tuen palveluvastaavat


Riikka Lukkari
pohjoinen alue
p. 040 1528472

Ulla Netsäinen
itäinen alue
p. 050 575 3636

Linda Lahti
keskinen alue
p. 044 703 9575

Sanna Nissilä
eteläinen alue
p. 044 703 9196

tai etunimi.sukunimi@ouka.fi