Lukio-opiskelu

Lukiokoulutus on väylä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryhmiä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opintosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on yleisin.

Lukuvuosi jaksoissa

Lukion lukuvuosi on jaettu jaksoihin. Oulun seudun lukioiden lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon. Kullakin jaksolla on oma lukujärjestys. Opiskelijan työmäärä vaihtelee jaksoittain valituista kursseista riippuen.

Kunkin oppiaineen kokonaisoppimäärä on jaettu keskimäärin 38 tunnin työmäärää vastaaviksi kursseiksi. Kurssien määrä vaihtelee oppiaineittain. Opiskelija itse päättää, mitä kursseja hän lukuvuoden aikana opiskelee. Kukin kurssi opiskellaan yleensä keskitetysti yhden jakson aikana, jolloin tätä oppiainetta on 3 oppituntia viikossa. Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon.

Vähintään 75 kurssia

Koko lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia. Kursseja voi kuitenkin valita enemmänkin. Lukio-opiskelu koostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Lukioiden kurssitarjontaan voit tutustua lukioiden omilla kotisivuilla.

Jokainen kurssi arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Kurssiarvosana perustuu mahdollisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin sekä monipuoliseen opittujen tietojen ja taitojen arviointiin, johon vaikuttaa myös opiskelijan aktiivisuus. Uusintakuulustelussa voi yrittää parantaa hylätyn kurssin arvosanaa.

Lukion kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Itsenäinen opiskelu sisältää erillisiä töitä, esimerkiksi projektitöitä opettajan ohjauksessa. Itsenäisestä opiskelusta on aina sovittava aineenopettajan kanssa etukäteen.

Opiskelija saa jaksotodistuksen jokaisen jakson jälkeen.

Kurssiyhteistyötä ja vaihtojaksoja

Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Lukio-opintoihin voi sisällyttää myös ammatillisia tai korkeakouluopintoja. Lue lisää Yhteistyö-sivulta.

Kunkin lukion yhteistyöjärjestelyistä ja niiden hyödyntämisestä oman opinto-ohjelman laadinnassa saat lisätietoa lukioiden kotisivuilta, lukioiden rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta.

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvon mukaan. Päättöarvosanaa voidaan korottaa erillisessä kuulustelussa tai muun lisänäytön perusteella.

Päättötodistuksen saa, kun on suorittanut hyväksyttävästi lukion oppimäärän.