Oppilashuolto

TAVOITE

Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Tavoitteena on turvallisen ja terveen oppimis- ja työympäristön luominen sekä mielenterveyttä suojaavien tekijöiden edistäminen. Oppilashuolto on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää, mutta myös oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja nii-hin puuttumista.
Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kouluyhteisössä kaikille. Tavoitteisiin pyritään yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, opetushenkilöstön, kouluterveydenhuollon ja muiden psykososiaalisesta oppilashuollosta vastaavien asiantuntijoiden sekä tarvittaessa eri kieli- ja kulttuuriryhmien asiantuntijoiden kanssa. Opetustyön ja oppilashuollon yhteistyön sujuvuus sekä luottamuksellinen yhteistyö kodin ja koulun muun ympäristön kanssa edistää välittämistä ja myönteistä vuorovaikutuksen kulttuuria, joka parhaimmillaan ehkäisee lasten riskiä syrjäytyä.

OPPILASHUOLTORYHMÄ

Kaikilla peruskouluilla on oppilashuollosta vastaava oppilashuoltoryhmä. Sen tehtävänä on kehittää koulun oppilashuoltoa, tukea opettajia, kehittää ja ideoida erilaisia opetuksellisia ja toiminnallisia yh-teistyömuotoja sekä etsiä ratkaisuja koulussa syntyneisiin ongelmiin. Koulullamme kerran viikossa kokoontuvaan ns. pienempään oppilashuoltoryhmään kuuluvat mm. rehtori, erityisopettaja, kouluter-veydenhoitaja ja koulupsykologi sekä tarvittaessa lasta opettavia opettajia. Joka kuukauden toinen keskiviikko kokoontuu isompi oppilashuoltoryhmä, johon edellä mainittujen lisäksi kuuluvat koululääkäri sekä tarvittaessa alueen sosiaalityöntekijä. Lapsen huoltajilla on mahdollisuus osallistua neuvotteluihin oppilashuoltoryhmän kanssa.

OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOONPANO

Pieni ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 08.15
koulupsykologi 
koulukuraattori Matias Kavalus 044 7039673
kouluterveydenhoitaja Tiia Hokajärvi 040 8445080
rehtori Pauliina Aula 044 703 9318

Iso ryhmä kokoontuu kerran kuussa samaan aikaan
edellisten lisäksi

koululääkäri
lastensuojelun edustaja