Arviointi

Koulussamme noudatamme Oulun kaupungin arvioinnin periaatteet ja käytäntöjä.  

Arviointi muodostuu useista osa-alueista.  Siihen kuuluvat vapaamuotoiset suulliset ja kirjalliset palautteet, arviointikeskustelut, erilliset näytöt tiedoista ja taidoista, oppilaskokeet, testit sekä lukuvuoden aikana annettavat todistukset. Oppilasarvioinnin periaatteista ja toteuttamisesta tiedotetaan huoltajia lukuvuositiedotteessa.