Koulun järjestyssäännöt

Koulun järjestyssääntöjä arvioidaan vuosittain. Pyritään siihen, ettei ole turhia sääntöjä. Säännöillä luodaan kuitenkin turvallisuutta. Niitä on kaikkien noudatettava. Tarpeettomiksi käyneet säännöt poistetaan yhteisen päätöksen jälkeen siitä hyvin tiedottaen. Uusia sääntöjä otetaan käyttöön turvallisuuden heikkenemisen tai muun syyn vuoksi. Säännöt kerrataan henkilöstökokouksessa joka syksy, samoin opettajien johdolla luokissa. Lisäksi päivittäin sattuneiden tilanteiden niitä havainnollistaessa. Lumettoman ajan ulkoleikkisäännöt ja lumisen kauden leikkisäännöt käydään lukuvuoden aikana läpi luokissa.

 

Koulukohtaiset toimintamallit seuraavista: ( poissaolot, tupakkatuotteet, päihde-epäily, tapaturmat koulussa, kyydityksen odottaminen )

Poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen: Jos oppilas on sairauden vuoksi poissa, huoltaja ilmoittaa viipymättä siitä koululle joko wilmalla, taikka soittamalla koulun numeroon 050 599 1371, taikka luokanopettajan työnumeroon LUVATON POISSAOLO -TOIMINTAMALLI 1. huoltajalta ei tule ilmoitusta poissaolosta ensimmäisen poissaolopäivän kuluessa, tai oppilas on poissa yksittäisiltä tunneilta => 2. Luokanopettaja / aineenopettaja ottaa huoltajaan yhteyttä heti poissaolon havaittuaan. Huoltaja on velvollinen selvittämään poissaolon syyn. => 3. Luokanopettaja sopii oppilaan kanssa korvaavien tehtävien tekemisestä. => Näin luvaton poissaolo on korvattu. 4. Jos luvattomat poissaolot jatkuvat. Luokanopettaja on yhteydessä huoltajaan. => 5. Huoltaja kutsutaan mukaan neuvonpitoon, jossa mukana myös oppilashuollon edustaja, viimeistään, kun poissaoloja on 30 tuntia. 6. Oppilashuoltotyössä sovitaan yhdessä huoltajan kanssa oppilaan tarvitsemista tukitoimista ja tilanteen seurannasta. 7. Koululla on velvollisuus ilmoittaa lastensuojeluun, kun oppilaalla on 100 tuntia luvattomia poissaoloja. ( toki aikaisemminkin, jos huoli herää ).

* Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen:

* Sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja kehittämällä voidaan edistää mielenterveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä päihteiden käyttöä. Lasten ja nuorten kohdalla tämä on ennen kaikkea asennekasvatusta, jonka tavoitteena on terve itsetunto ja kielteinen asenne päihteisiin. Aikuisten mallilla sekä selkeällä ja johdonmukaisella kielteisellä suhtautumisella päihteisiin on vaikutusta alaikäisten päihdekokeiluihin. Päihteillä tässä tarkoitetaan tupakkaa, nuuskaa, alkoholia ja huumausaineita. Myös lääkkeet, liuottimet ja muut vastaavat luokitellaan päihteiksi, kun käytöllä on päihtymistarkoitus.

* Tupakkalain 11§:n mukaan tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Tupakointi on kielletty varhaiskasvatusta, perusopetusta, ammatillista ja lukiokoulutusta antavissa oppilaitoksissa, oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Tämä koskee myösoppilaitosten henkilökuntaa sekä siellä vierailevia henkilöitä.

* Alkoholijuomien hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Huumausaineiden hallussapito on kielletty kaikenikäisiltä. Koska näistä rikoksista voi seurata vankeutta, opettajalle on oikeus ottaa alkoholia tai huumeita hallussa pitävä oppilas kiinni. Aineet on luovutettava poliisille. Päihteiden käytön tunnistaa fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista muutoksista.

 

* Tupakointiin puuttumismalli:

* 1. Mikäli oppilaalla havaitaan ( koulun sääntöjenkin vastaisia ) vaarallisia, teräviä taikka tulentekovälineitä, tai tupakointivälineitä, pyydetää oppilasta luovuttamaan ne pikimmiten koulun kansliaan. Kasvatuskeskustelun avulla pyritään selvittämään, miksi hänellä on niitä hallussaan. Oppilaan huoltajalle ilmoitetaan takavarikoiduista välineistä, ja ne luovutetaan huoltajalle tämän tullessa ne koululta noutamaan. Oppilas saa jälki-istuntoa koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta.

* 2. Mikäli oppilas polttaa tupakkaa koulualueella, tulee hänen luovuttaa tupakointivälineet koulun aikuiselle. Kasvatuskeskustelun aikana/jälkeen ilmoitetaan asia huoltajalle. Oppilas saa jälki-istuntoa järjestyssääntöjen rikkomisesta.

* 3. Mikäli oppilas toistuvasti tupakoi koulun alueella, voidaan poliisille tehdä tutkintapyyntö.

* ALAIKÄISENOPPILAAN PÄIHDE-EPÄILY KOULUSSA -TOIMINTAMALLI

* 1. Ota oppilas erilleen opetusryhmästä. Käyttäydy rauhallisesti ja asiallisesti. Koulun aikuisilla tulee olla yhteinen tieto, kuinka toimitaan.

* 2. Arvioi tilanne. Pyydä mukaan toinen henkilö, tarvittaessa useampikin aikuinen. Huomioi väkivallan uhka; arvioi, onko oppilas vaaraksi itselleen tai muille. Huomaa oppilaan myrkytystilan mahdollisuus.

Hälytä paikalle rehtori tai muu henkilö, joka johtaa tilannetta. Tarvittaessa soita ambulanssi /poliisi. Oppilasta ei saa jättää yksin.

* 3. Puhuta oppilasta, mitä hän on ottanut ja minkä verran. Aloita dokumentointi kirjaamalla, kun pystyt.

* 4. Ilmoita huoltajalle ja pyydä tulemaan paikalle. Ellei pääse, sopikaa, miten oppilas pääsee kotiin/hoitoon.

* 5. Pyydä terveydenhoitaja/psykologi paikalle jos he ovat koululla paikan päällä. Rehtori tai sovittu henkilö tekee ilmoituksen sosiaaliviranomaiselle. Sosiaalipäivystys puh nro: 044 70 36 235.

* 6. Tapahtuma käsitellään mahdollisimman pian oppilashuoltoyksikössä.

* 7. Huume-epäilyssä ohjaa oppilas huoltajan saattamana testeihin terveyskeskukseen. Jos huoltaja kieltäytyy, lastensuojelu voi määrätä oppilaan testeihin ja hoitoon. Tee ilmoitus koulupoliisille ja hätäkeskukseen 112.

* 8. Koulun omat toimenpiteet rehtorin ohjauksessa. Huolehditaan tarpeellinen tiedottaminen koulun sisällä. Mahdollinen muu tiedottaminen sovitaan oppilashuoltotyössä ja viranomaisten kanssa. Tiedota TURJO-tiimiä ( Oulun opetustoimen turvallisuustiimiä ).

* Tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

* Tapaturmien ehkäisyssä on tärkeää koko yhteisön suorittama jatkuva toimintaympäristöjen ja tapojen tarkkailu, vaaran paikkojen havaitseminen, niistä välittömästi tiedottaminen vastuuhenkilöille, ja korjaukseen/käyttökieltoon saattaminen, kunnes vaara ohi. Turvallisuuskasvatus oppilaille oltava säännöllistä' ja toistuvaa, ja koulun sääntöjen noudattaminen on jokaisen velvollisuus. Tapaturmien ehkäisyssä otetaan huomioon paitsi koulun säännöt, myös kansalliset ohjeet, paikalliset ohjeet ja toiminnan edellyttämä yhteistyö. Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan tapaturmien ennalta ehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liittyvistä toimintatavoista. Niistä tiedotetaan myös huoltajia.

* Mikäli koululla tapahtuu tapaturma:

* 1. opetushenkilökunta arvioi tilanteen sekä antaa ensiapua, ellei paikalla ole terveydenhoitajaa.

* 2. Mikäli ensiapua ei riitä, kuljetetaan lapsi terveyskeskukseen.

* 3. Lapsen huoltajalle ilmoitetaan asia, ja pyydetään huoltajaa tulemaan lapsen tueksi sekä mahdollisuuksien mukaan kuljettamaan lapsi terveyskeskukseen, ellei ambulanssia tarvita.

* 4. Koululla tehdään koulutapaturmasta vahinkoilmoitus, joka lähetetään vakuutusyhtiöön.

 

* Koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet; koulusta lähtö, kouluun tulo ja kouluajan jälkeen alueilla oleskelu

* 1. Mikäli esimerkiksi kaksi viimeistä tuntia pidetään yhteen ilman välituntia, ja oppilaat pääsisivät varttituntia aikaisemmin koulusta, saavat he jäädä koulun aulaan odottamaan linja-autoa. Tällöin viimeisen tunnin opettaja on vastuussa valvonnasta tuon ajan.

* 2. Kouluaikana ei kirjastoon saa mennä odottamaan linja-autoa. Linja-autoa odotellaan keskusaulassa.

* 3. Kun kouluaika on päättynyt, lähdetään koulusta aina Jokisuuntien suuntaan sekä suoraan kotiin.

* 4. Koulun pihaan saa tulla leikkimään klo 16:n jälkeen. Muistettava kuitenkin on, että iltapäivätoiminnan lapsille on leikkitelineisiin etuoikeus.

* 5. Koulun pihaan ei saa tulla pyörillä, ne on aina jätettävä pyöräparkkialueelle.

* 6. Kouluajan jälkeen kotona käytyään saa tulla kirjastoon Martinniementien suunnasta, mutta silloin ollaan vapaa-ajalla vanhempien vastuulla kirjaston ohjeilla ja säännöillä.

* 7. Kouluun tullaan aina Jokisuuntien suunnalta. Pyörä jätetään pyöräparkkiin. Pyöräparkissa oleskelu on kielletty muina aikoina kuin kouluun tulon ja koulusta lähdön yhteydessä. Toisten pyöriin koskeminen on kiellettyä.

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

* Perusopetuslain mukaisesti opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muuten koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

* Järjestyssäännöissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä, sekä tarkempia määräyksiä lain 29§ 2 mom. tarkoitetuista esineistä, aineista tai niiden käytöstä taikka säilytyksestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa tai sen alueilla.

* Kiusaaminen, väkivalta ja häirintä loukkaavat ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista koskemattomuutta. Kiusaaminen voi olla sanallista, fyysistä, suoraa tai epäsuoraa kielteistä toimintaa, voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka systemaattisesti, tahallisesti ja toistuvasti kohdistuu samaan henkilöön tai ryhmään. Epäsuora kiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi ilkeämielisten juorujen levittämisenä, tavaroiden viemisenä tai varasteluna taikka kaveriporukan ulkopuolelle jättämisenä. '

* Väkivallalla tarkoitetaan itseen, toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön kohdistettua voiman tai vallan käyttöä, uhkailua tai toteutettua väkivaltaa. Häirintä voi olla esimerkiksi epäasiallista kohtelua tai puheena. Häirintää voi ilmetä myös sosiaalisessa mediassa. Nettikiusaaminen voi olla esimerkiksi pilkka- tai uhkailuviestejä, valokuvien jakamista, salasanojen huijaamisena tai toisen nimellä esiintymisenä.

* Kaikkiin näihin tilanteisiin täytyy puuttua. Puuttuminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Kiusaamista esiintyy jo alaluokilla. Sen ehkäisy tulee aloittaa jo ennen perusopetukseen siirtymistä.

* Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneiden ja niiden kohteena olleiden oppilaiden huoltajille.

 

* Martinniemen koulussa:

* 1. KIVA-toiminta ehkäisemässä asennekasvatuksen ja tunnetaitojen harjoittelutoimintojen sekä ryhmäytymistoiminnoin koko koulussa: kuukauden KIVA-teemat pyörivät info-channelissa. Niitä on mahdollista toteuttaa eri tavoin kussakin luokassa tuona kuukautena. 1. ja 4. luokilla kymmenen KIVA-oppituntia, joissa erilaisia harjoituksia. KOKO koulussa: mikäli kiusaamista ilmenee, se kirjataan, se luokitellaan. se tutkitaan ja selvitetään. Tehdään seuranta, ilmoitetaan kodille. Kiusaamista seurataan myös kyselyllä vuosittain. Myös vanhempien osuus seurannassa korostuu.

* 2. Nollatoleranssi väkivallalle, sekä fyysiselle että psyykkiselle. Selvitetään tapahtumat kasvatuskeskustellen perin pohjin. Sovitaan. Tiedotetaan vanhempia. Seurataan tilannetta. Vanhempein mahdollisimman matalalla kynnyksellä tekemä yhteydenotto luokanopettajaan ( rehtoriin, mikäli omaa opettajaa ei tavoiteta ) auttaa asiaa.

* 3. Väkivaltatapauksissa kasvatuskeskusteluissa painotetaan lapselle: a) älä ota oikeutta omiin käsiisi, vaan kerro heti aikuiselle b) missä kohtaa oma käytöksesi meni vikaan, miten kannattaa menetellä ensi kerralla c) oppilaalle voidaan antaa kasvatuskeskustelun jälkeen jälki-istuntoa huomioiden sen pituudella väkivallan teon vakavuus, teon useus/toistuvuus, sekä tekijän ikä. Oppilasta on aina kuultava. Oppilaan huoltajalle on tiedotettava kasvatuskeskustelusta ja jälki-istunnosta, huoltajalle varataan ilmoitukseen kommentointimahdollisuus.

* 4. Henkiseen väkivaltaan on myös nollatoleranssi. Sen kanssa menetellään kuten kohdassa 3.

* Vakavissa tapauksissa tehdään lastensuojeluilmoitus. Voidaan tehdä myös tutkintapyyntö poliisille

Toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa

* Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennalta ehkäisyssä noudatetaan turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä ja eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita sekä muita paikallisia turvallisuutta koskevia linjauksia. Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma- ja onnettomuustapauksissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan koko yhteisön tarvitsemasta psykososiaalisesta tuesta. Kouluilla on kriisisuunnitelmat ja pelastussuunnitelmat. Näiden varalle harjoitellaan vuosittain poistumista ja suojautumista. Martinniemen koulussa on turvallisuustiimi, jota vetää Juha-Pekka Hynynen. Muita tiimiin kuuluvia ovat Pekka Kähkönen, Mika Marjeta, Arja Keskitalo sekä turvallisuusjohdosta, organisoinnista ja turvallisuustoiminnasta vastaava rehtori Sirkku Pennanen. Rehtorin poissaoloajoiksi on vastuut aina määritelty koulun vastuujakoportaikon mukaan etukäteen, mikäli poissaolonsa on ollut tiedossa. Mikäli rehtori olisi poissa ennalta tietämättä, on vastuunjako helppoa vastuutaulukon mukaisesti. Turvallisuustoimintaa arvioidaan ja parannetaan jatkuvasti tilanteita tarkkailemalla ja niitä turvatiimissä käsittelemällä.