Opetussuunnitelma

Martinniemen koulu noudattaa Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka on ollut käytössä vuodesta 2019-2020 alkaen.

Tutustu Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan tästä.

Martinniemen koulussa toteutettavia OPS-polkuja ja suunnitelmia

Kulttuuripolku

Toteutetaan, mikäli on mahdollista.

1. lk: Retket lähimaastoon. Tutustutaan oman kylän historiaan, luontoon ja toimintaympäristöön.

2. lk: Retket lähimaastoon. Tutustutaan oman kylän historiaan, luontoon ja toimintaympäristöön.

3. lk: Retket lähimaastoon. Tutustutaan kotikirkkoon.

4. lk: Tutustutaan Oulun kaupungin kulttuuriin.

5. lk: Opintoretki Kierikin esihistorialliseen asuinalueeseen.

5.-6.lk Oulun Sinfonia.

Lisäksi koulullamme järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia ja -esityksiä ( elokuvat, konsertit, teatterit…). Mahdollisuuksien mukaan teatteri- ja konserttivierailut Teatterikuoppaan tai Oulun kulttuurikohteisiin.

Yrittäjyyskasvatuksen polku

Yrittäjyyskasvatus opettaa taitoja, valmiuksia ja myönteistä asennetta opiskeluun, työhön ja elämässä menestymiseen.

Sen tavoitteena on eheyttää opetusta ja mahdollistaa oppilaiden taitojen kehittymisen monipuolisesti. Sisällöllisesti tärkeitä taitoja ovat yhteiskunta- ja työelämätaidot, yritteliäisyys ja aloitekyky, ryhmätyöskentelytaidot, vastuullisuus, innovatiivisuus ja luovuus sekä itsetuntemus.

Yrittäjyyskasvatuksessa käytetään erilaisia oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja ja -välineitä sekä tehdään yhteistyötä oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

Yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä ovat muun muassa tiimityöskentely, projektioppiminen ja yritysyhteistyö.

Tavoitteellinen toiminta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi innostaa oppimaan ja ottamaan vastuuta. Oppilaat oppivat samalla tunnistamaan myös omia vahvuuksia.

Martinniemen koulun yrittäjyyspolkuun on koottu ryhmä paikallisten yrittäjien yhteystietoja, niistä muodostuu ryhmä Yrittäjäkummit. Kummilista täydentyy vähitellen ja yrittäjäkummeja on tällä hetkellä enemmän kuin luokka-asteita. Jokaisella luokka-asteella on oma yrittäjäkummi. Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan ja se on jatkuvaa ja molemminpuolista; Mahdollisuuksien mukaan yrittäjät tekevät vierailuja koululle tai oppilaat vierailevat alueen yrityksissä ainakin kerran lukuvuodessa. Tavoitteena on, että, kun oppilas siirtyy yläkouluun, hän olisi tutustunut ainakin kuuteen alueemme yrittäjään.

Martinniemen koulussa toimii myös oppilasmentoriohjaus. Vapaaehtoiset kuudennen luokan oppilaat työskentelevät opettajien johdolla oppilasmentoreina ennakkosuunnitelman mukaisesti. Oppilaat ovat opettajien apuna, apuohjaajina, eri luokka-asteilla.

Iso yrittäjyyskasvatusprojekti on kuudennella luokalla tapahtuva Yrityskylä -työskentely.

Kansainvälisyyssuunnitelma

Martinniemen koulun tavoitteena on kasvattaa toista ihmistä arvostavia, kansainvälisyyteen myönteisesti suhtautuvia oppilaita. Oman maan ja kulttuurin arvostamisen kautta nähdään myös muiden kansojen ja kulttuurien arvo. Oppilaita ohjataan globaalin vastuun ja kansojen välisen rauhan ja yhteistyön merkityksen ymmärtämiseen.

Kulttuureihin tutustuminen tapahtuu pääasiassa eri oppiaineiden kautta. Teemme myös yhteistyötä ulkomaisten koulujen kanssa kansainvälisten projektien tai luokkakohtaisen yhteistyön kautta (kirjeet, sähköpostit ym.). Hyödynnämme lasten, perheiden ja opettajien kansainvälisiä kokemuksia ja matkoja ja otamme vastaan vierailijoita ulkomailta. Vietämme kansainvälisiä juhlia ja teemapäiviä (Lucian päivä, Halloween, Eurooppa-päivä, Valentine’s Day…) Koulumme on ollut mukana useissa Euroopan unionin rahoittamissa kansainvälisissä projektissa (Comenius, Erasmus) ja yhteistyötä on tehty pienimuotoisemmin myös e-Twinningin kautta. Monialaisena oppimiskokonaisuutena (MOK) oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat projektin, jossa tutustutaan moniin eri maihin.

Opetushenkilöstöämme osallistuu säännöllisesti kansainvälisyystoiminnan koulutuksiin.