Martinniemen koulun oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lukuvuosittain päivitettävä koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. 

 

Oppilashuollon pääpaino on ennaltaehkäisevässä, yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan koulun toimintakulttuuria ja toimintatapoja, joilla koko kouluyhteisössä edistetään kaikkien oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Hyvinvointia edistävä yhteisöllinen oppilashuolto kohdistuu koko kouluyhteisöön, tunnistettujen tarpeiden mukaan työtä voidaan kohdentaa myös tietyille luokka-asteille tai ryhmille.  

 

Koululla kokoontuu säännöllisesti moniammatillinen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, joka koordinoi ja kehittää yhteisöllistä oppilashuoltoa, yhdessä oppilaiden ja heidän huoltajiensa, koko henkilöstön sekä yhteistyötahojen kanssa. Oppilashuoltoryhmän kokoonpanoon kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, -kuraattori, -psykologi, erityis- ja luokanopettajien edustajat, koti-koulutoimikunnan edustajat, oppilaskunnan edustajat sekä tarpeen mukaan koulun muut yhteistyötahot.  

 

 

Oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut 

 

Yksilökohtaisella oppilashuoltotyöllä tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista oppilashuoltotyötä.  

 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja koulupsykologi koulussa työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö. Yhteyttä heihin voi ottaa kaikissa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottajana voi olla oppilas itse, huoltaja, opettaja tai jokin muu taho. Koulun henkilöstöllä on mahdollisuus konsultoida oppilashuollon henkilöitä yksittäisen oppilaan asioissa, joko nimettömästi tai huoltajien luvalla myös nimellä. Oppilashuollon palvelut ovat vapaaehtoisia ja tapaamiset luottamuksellisia. Oppilaalla on subjektiivinen oikeus oppilashuoltopalveluihin, eli huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä palveluja.  

 

Kuraattori ja psykologi antavat tukea ja ohjausta, joilla edistetään oppilaiden oppimista ja hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita ja he ovat myös tukena oppilaan elämässä tapahtuvissa muutoksissa. Kuraattori ja psykologi osallistuvat oppilaan oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun. Tarvittaessa koulupsykologi tekee oppimisen ja koulukäynnin haasteita selvitteleviä tutkimuksia huoltajien suostumuksella. Kuraattori ja psykologi osallistuvat mahdollisuuksien mukaan yhteisöllisen työn muotoihin, kuten luokkatyöskentelyyn, ryhmien ohjaamiseen, vanhempainiltoihin, erilaisiin koulun tapahtumiin jne.  

 

Tarvittaessa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmään kuuluvat aina oppilas ja hänen huoltajansa, sekä asian käsittelyn kannalta keskeisiä opetuksen ja oppilashuollon työntekijöitä. Oppilaan/perheen suostumuksella ryhmään voidaan kutsua myös muita asian selvittelyn kannalta oleellisia henkilöitä, kuten oppilaan/perheen läheisiä ja/tai muita sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoita. Asiantuntijaryhmän työskentelyn keskeiset asiat kirjataan Wilmaan oppilashuoltokertomukseen.  

 

Martinniemen koulussa työskentelevät koulupsykologi Päivi Sarome ja koulukuraattori Saija Savusalo. Heidät tavoittaa Wilman kautta, puhelimitse (myös tekstiviesti/WhatsApp) 
ja sähköpostitse. Yhteystiedot koulun kotisivulla. Martinniemen koululla he ovat tavattavissa sovitusti.  
Martinniemen koulun lisäksi kuraattori ja psykologi työskentelevät Länsituulen koululla sekä Martinniemen ja Länsituulen päiväkotien esiopetusyksiköissä.   

Päivi Sarome 

p. 050 439 8995 

Saija Savusalo 

p. 050 388 6931 

 

Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut esittäytyvät videolla. Video on valmistettu yhteistyössä nuorten viestintätyöpajan kanssa, tekstitys on saatavilla ruotsiksi ja englanniksi (kts. YouTube asetukset).  

 

Oppilashuollon palvelut esi- ja perusopetuksessa - YouTube