Kolmiportainen tuki

OPPIMISEN TUKI

 

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Moni lapsi tarvitsee oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea, joka voi olla tilapäistä tai pitempiaikaista. Tuen tarve voi vaihdella myös vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Mitä aikaisemmin oppilas saa tukea, sitä paremmin vältetään vaikeuksien lisääntyminen ja kasaantuminen. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaan tilannetta tulee seurata ja tuki tulee aloittaa heti, kun siihen ilmenee tarvetta. Oppilaan koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi kerrallaan saada vain yhden tasoista tukea. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet. Jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta.

 

Yleinen tuki

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

 

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys.

 

Erityinen tuki

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä.

(OPH. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki)

 

Martinniemen koulussa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea toteuttavat opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat, rehtori, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja huoltajat yhteistyönä. Koulun kaikki oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin. Luokanopettaja toteuttaa pääsääntöisesti yleisen tuen tukimuotoja, kuten tukiopetusta ja eri ohjausmuotoja. Martinniemen koulussa toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, jotka toimivat yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Toinen laaja-alainen vastaa pääsääntöisesti 1–3-luokkien ja toinen 4–6-luokkien oppilaista. Laaja-alainen erityisopettaja toteuttaa sekä yleisen tuen että tehostetun tuen tukimuotoja yhdessä luokanopettajan kanssa. Martinniemen koulussa on myös kaksi alueellista erityisryhmää, joiden opettajina toimivat erityisluokanopettajat. Erityisryhmien oppilaat saavat tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyen sekä erityisryhmässä että integroituna yleisopetuksen ryhmissä. Koulussamme on neljä vakituista koulunkäynninohjaajaa, joista kaksi on pääsääntöisesti erityisryhmissä ja kaksi yleisopetuksen ryhmien mukana.