Kolmiportainen tuki

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI - KOLMIPORTAISEN TUEN TOIMINTATAPAMME

Yksilökohtaisen tuen toteuttamistavat ja yhteistyömuodot (lapsen ja nuoren kehitys, oppiminen, hyvinvointi)

Luokanopettaja toteuttaa luokassaan kolmiportaisen tuen mallia. Laaja-alainen erityisopettaja käy vuosittain läpi tuen tarpeiset sekä ne, joista huoli on herännyt mahdollisten oppimisvaikeuksien suhteen. Kaikki oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin. Oppilaita opetetaan vaihtelevin menetelmin. Opettaja tarkkailee luokkaansa. Kehityskeskusteluissa ja arviointikeskusteluissa on mahdolllista käydä läpi huolen aiheita molempiin suuntiin. Vanhemmat ovat lapsensa parhaat asiantuntijat, heiltä saa keskusteluissa arvokasta tietoa. Lapsi oppii osallistuessaan vahvuuksistaan .

Mikäli yleisopetuksen tuki ei riitä, siirretään lapsi tehostettuun tukeen.

Mikäli tehostettu tuki ei riitä, lapsi siirretään erityiseen tukeen.

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi yhteistyössä huoltajien ja/tai oppilaan kanssa. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmään nimeäminen edellyttää aina oppilaan tai huoltajan suostumusta. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

 

Otetaan huomioon oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.

 

Asiantuntijaryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus (erilliselle lomakkeelle): ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi olennaiset ja tarpeelliset asiat oppilashuoltokertomukseen; kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Yksilökohtainen oppilashuoltokertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä.

 

Monialainen oppilaskohtainen asiantuntijaryhmä

kootaan tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan tai tietyn oppilasryhmän tueksi. Asian

käsittely yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuvat oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaalla on subjektiivinen oikeus oppilashuoltoon, vaikka huoltajat kieltäytyisivät oppilashuollollisesta yhteistyöstä. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa

oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

 

Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Opetuksen järjestäjän tulee pyrkiä toimimaan yhteistyötä edistävästi. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää ryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin oppilashuoltoon liittyvään tehtävään.

 

Oppilaskohtaisessa työssä asioiden varhainen havaitseminen on oleellista, jotta oppilas ja perhe saavat ajoissa heille kuuluvan tuen ja ohjauksen. Tämä edellyttää oppilaan tuntemista ja hänen toimintansa seuraamista. Työntekijän omakohtainen huoli oikeuttaa ottamaan asian puheeksi lapsen ja huoltajien kanssa. Valmiita ratkaisuja tilanteeseen ei tarvitse olla, vaan asioita voidaan ratkaista yhdessä miettien. Puheeksi ottamisen täytyy perustua tosiasioille, ei olettamuksille tai tulkinnoille.

 

Oppilaskohtaisissa tapaamisissa hyvän yhteistyön ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentumisen perustana on lapsen ja hänen perheensä kunnioitus. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Tapaamisissa tulee huomioida oppilaan tilanne kokonaisuutena ja myös mahdollinen huoltajien tarvitsema tuki. Oppilasta itseään tulee kuulla häntä koskevassa asiassa ja hänen osallisuuttaan vahvistetaan. On tärkeää, että oppilas voi osallistua häntä koskevan asian käsittelyyn sillä edellytyksellä, että sitä ei arvioida hänelle haitalliseksi. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilaan osallisuutta tuettaessa tulee ottaa huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa sekä muut hänen edellytyksensä ja tarpeensa.

Oppilaan osallisuutta ja kuulluksi sekä ymmärretyksi tulemista auttamaan olemme ottaneet mahdollisuuden käyttää KESY-menetelmää.

 

Oppilashuollon palveluihin ohjautuminen:

1)Mikäli opettajalla tai koulun henkilökuntaan kuuluvalla herää huoli oppilaasta, hän ottaa yhteyttä luokanopettajaan/luokanvalvojaan tai suoraan oppilaan kotiin.

2) Luokanopettaja/luokanvalvoja, jolla on huoli tai jolle huoli on esitetty, keskustelee oppilaan kanssa ja/tai

ottaa yhteyttä oppilaan kotiin, mikäli tätä ei ole jo tehty.

3)Opettaja voi konsultoida koulukuraattoria, koulupsykologia tai terveydenhoitajaa ja tarvittaessa koota monialaisen asiantuntijaryhmän.

4) Huoltajat ja oppilaat voivat olla myös itse suoraan yhteydessä

koulukuraattoriin ja koulupsykologiin. Yhteydenoton perusteella koulupsykologi tai koulukuraattori arvioi välittömästi asian kiireellisyyden.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä kiireellisissä tapauksissa samana päivänä, kun oppilas on tätä pyytänyt tai viimeistään seuraavana koulupäivänä. Ellei asia ole kiireellinen, oppilaalle tulee tarjota keskusteluaikaa viimeistään seitsemäntenä koulupäivänä yhteydenotosta. Keskusteluaikaa ei välttämättä tarvitse varata, jos huoltajan tai opettajanyhteydenoton tarkoituksena on saada ohjausta tai neuvontaa tietyn tilanteen selvittämiseen tai jos yhteydenoton aikana käy muutoin ilmi, ettei keskustelun järjestämiselle ole tarvetta.

Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita. Tavoitteena on varhaisen tuen sekä koulunkäynnin turvaaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä koulun tuen rakentamisessa että arjessa. Oppilas ja huoltajat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin ja koulupsykologiin keskustellakseen lapsen asioista jo varhaisessa vaiheessa. Yhteystiedot löytyvät esimerkiksi koulun huolenpidon piirin ilmoitustaululta ja nettisivuilta.