Nuorisotyö Oulussa

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä, jota tehdään monialaisena yhteistyönä eri toimijoiden kanssa. Nuorisotyön perussuunnitelmassa (NUPS) kuvataan Oulun kaupungin nuorisopalveluissa tehtävän työn tavoitteet, arvot, työmuodot ja toiminnot. Nuorisotyötä tehdään Oulun kaupungissa sekä alueellisesti että keskitettyinä palveluina.  

 Tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa vastuullisia omasta elämästään, toisista ihmisistä ja ympäristöstä huolehtivia maailmankansalaisia. Heillä on terveet elämäntavat, mahdollisuus ja kyky osallistua sekä vaikuttaa omiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Lapset ja nuoret ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa nuorisopalveluja.

Nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) kansikuva

Nuorisotyön perussuunnitelma (pdf)

Nuorisopalveluiden tehtävänä on edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteumista sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Niiden toteutumiseksi vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tuetaan heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja yhteisöllisyyttään sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Toiminnan lähtökohtana on tukea kasvua, joka edistää ihmisarvon ja ympäristön kunnioittamista sekä loukkaamattomuutta.

Oulun kaupungin nuorisopalveluissa digitalisaatio on yksi toiminnan kehittämistä määrittävä kokonaisuus. Digitalisaatio näkyy työssä toimintatapojen uudistamisena. Tämä tarkoittaa joidenkin työmenetelmien ja –tehtävien digitalisointia ja palveluiden kattavampaa tarjontaa digitaalisessa muodossa eri toimintaympäristöissä. Hyödynnämme ja kokeilemme rohkeasti digitalisaation mahdollisuuksia eri työmuodoissa.

Nuorisotyön työmuotoja ovat yhteiskunnallinen nuorisotyö, yhteisöllinen nuorisotyö ja yksilöllinen nuorisotyö.

 

Yhteiskunnallinen nuorisotyö

Hallinnollinen työ
Nuorisopalvelujen resursoiminen, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja arvioiminen Oulun kaupungissa. Hallinnollisella tasolla tehtävää työtä, joka tarkastelee nuorisopoliittisia linjauksia. Lapsia ja nuoria koskevien päätösten tueksi kerätään ja välitetään yleistä tietoutta lasten ja nuorten elinolosuhteista ja asemasta Oulussa sekä valtakunnallisesti. Oulussa yhteiskunnallisen nuorisotyön keskeisenä tavoitteena on, että kaikilla hallinnon tasoilla lapsia ja nuoria kuullaan kaikissa heitä koskevissa asioissa.
 
Edustuksellinen osallisuus
Nuorisopalveluden koordinoimaa lasten ja nuorten alueellisten osallisuusryhmien ja nuorisovaltuuston toimintaa sekä linkkinä toimimista päättäjien ja virkamiesten sekä nuorten välillä. Osallisuustoiminnalla edistetään kohderyhmän parempaa huomioimista palvelujen kehittämisessä, lasten ja nuorten kansalaiseksi kasvun tukemisessa ja demokraattisen päätöksenteon oppimisessa. Osallisuustoiminnalla pyritään siihen, että nuorilla on yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa omaa aluetta ja Oulua koskeviin asioihin.  
 

Yhteisöllinen nuorisotyö

Aluenuorisotyö
Alueellinen nuorisotyö tarjoaa lapsille ja nuorille turvallisia toimintaympäristöjä, joissa heillä on mahdollisuus omaehtoiseen tai ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. Työtä tehdään yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi alueen nuorisotiloissa, kouluissa sekä eri verkkoympäristöissä.

Koululaisten iltapäivätoiminta
Perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta on ohjattua toimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Lisäksi kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta sekä loma-aikojen kokopäivätoiminta.

Kulttuurinen nuorisotyö
Kulttuurisessa nuorisotyössä edistetään lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja ilmaista itseään musiikin, teatterin, tanssin, kädentaitojen ja monenlaisten tapahtumien kautta.

Loma-aikojen toiminta
Koulujen loma-aikana järjestettävää maksutonta tai edullista toimintaa, esimerkiksi kursseja, retkiä ja leirejä.

Yhdenvertaisuutta edistävä nuorisotyö
Yhdenvertaisuutta edistävän nuorisotyön tavoitteena on, että jokainen nuori kokee olevansa hyväksytty ja arvokas sekä pystyy toimimaan tasavertaisena kuntalaisena.

Yksilöllinen nuorisotyö

Byströmin Ohjaamo
Matalan kynnyksen palvelukeskus alle 30-vuotiaille oululaisille nuorille, josta saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta asiakaslähtöisesti ja leimaamattomasti. Palvelu toteutetaan monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Etsivä nuorisotyö
Nuorisolain mukainen luottamuksellinen ja vapaaehtoinen ohjaus 16-29 vuotiaille nuorille, jotka eivät ole töissä tai opiskelemassa ja haluavat suunnitelmia tulevaan. 

Kohdennettu nuorisotyö 
Nuorisotyö koulussa, pienryhmät ja kasvatukselliset keskustelut. Nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia edistävä työ. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyö 
Tietoa, neuvontaa ja ohjausta nuorille erilaisissa elämäntilanteissa sekä tiedon hankintaa ja luokittelua. 

Nuorten työpajatoiminta 
Työ-, yksilö- ja työelämävalmennus, palveluohjaus ja ryhmävalmennus.

 

Lisätietoja


Käyntiosoite
Oulu 10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
Postiosoite
PL 17, 90015 OULUN KAUPUNKI


Marjut Nurmivuori
perusopetus- ja nuorisojohtaja
p. 044 703 9767

Jarmo Laitinen, nuorisopäällikkö
nuorisopalveluiden nuorisolain mukaisen toiminnan johtaminen
p. 044 703 8263

Jutta Pernu-Määttä, palvelupäällikkö
nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö
p. 050 575 1317

etunimi.sukunimi[at]ouka.fi

Alueellisen nuorisotyön palveluvastaavat ja nuorisotilat

 • Puhelin POHJOINEN ALUE -
  Petri Koukkari
  cell 044 703 8288

  Haukipudas
  Pateniemi
  Rajakylä
  Ritaharju

  ITÄINEN ALUE -
  Nina Granat
  cell 044 703 8291

  Hiukkavaara
  Jääli
  Kiimingin Syke
  Myllyoja
  Talvikangas
  Vesalan Boxi
  Yli-iin Vorelli
  Ylikiimingin Boxi

  ETELÄINEN ALUE -
  Mari Pietikäinen
  cell 044 703 8289

  Kaakkuri
  Kaukovainio
  Maikkula
  Oulunsalo

  KESKINEN ALUE -
  Teemu Vähä
  cell 044 703 8284

  Bysis
  Kaijonharju
  Karjasilta
  Kastelli
  Puolivälinkangas
  Toppila
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.