Kaupunkistrategia Oulu 2020

Tavoitetila

Oulu vuonna 2020

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Kaupunkistrategia Oulu 2020

Oulun kaupungin arvot ovat: Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

Mitä arvot merkitsevät meille?

Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.

Reiluus: Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.

Vastuullisuus: Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.

Valtuusto hyväksyi strategian 19.8.2013

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2013 Kaupunkistrategia Oulu 2020:n. Kaupunkistrategia sisältää tavoitetilan vuoteen 2020 ja sitä täsmentävät strategiset painopisteet, strategiset linjaukset, niiden onnistumista kuvaavat indikaattorit sekä kaupungin arvopohjan.

Kaupunkistrategia on Oulun kaupunkiyhteisön strategia ja siten se ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia. Kunta organisaationa ei kykene yksin toteuttamaan strategisia tavoitteita. Strategian toteutumisen tekijät

  • Kuntalaiset aktiivisina toimijoina
  • Yritykset, järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palveluiden tuottajina
  • Kaupunki toiminnan ja palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana

Strategiaprosessissa Oulu on asemoitu Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi, mikä tarkoittaa vastuuta pohjoisen globaalista kaupungistumiskehityksestä ja toisaalta Euroopan arktisen alueen tieto- ja osaamislähtöisestä kehittämisestä. Erityistä strategian jäsentelyssä on tavoitteiden kääntäminen asiakaslähtöisiksi sekä vaikuttavuustavoitteiden asettaminen, joiden toteutumiseen koko kaupunkiyhteisö voi vaikuttaa. Keskeisinä kaupungin asiakkaina on tunnistettu kuntalaiset elämänkaaren mukaisesti (lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset), yritykset ja yhteisöt sekä kestävä kehitys omana näkökulmanaan.

Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Valtuuston rooli strategiaprosessissa on keskeisiä tavoitteita linjaava ja näihin tavoitteisiin konkreettista sisältöä luova.

Tutustu tarkemmin

Kaupunkistrategia Oulu 2020 (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 esittely (pdf)

Skenaariot (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmat

Toimintaympäristö-
­katsaus 2015
(pdf)

 

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

kari-pekka.kronqvist(at)ouka.fi
p. 044 703 1257

Ajankohtaista

< Takaisin

Valtion panostettava pohjoisen raideyhteyksiin ja Oulun yliopiston perusrahoitukseen

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Oulu – Pohjoisen kasvun keskus

Valtion panostettava pohjoisen raideyhteyksiin ja Oulun yliopiston perusrahoitukseen

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju ovat julkistaneet Oulun seudun yhteiset tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan. Oulun seutu haluaa tukea Suomen kestävää kasvua. Pohjoisen kasvun tukeminen edellyttää valtiolta seuraavia toimenpiteitä: Oulun yliopiston perusrahoitusta on lisättävä, Suomen Digiterveys –osaamiskeskus tulee perustaa Ouluun, raideyhteydet on saatava kuntoon, Oulun asemanseutua on kehitettävä, koheesiorahoituksen on tuettava pohjoisen kasvua ja rahoitusta on lisättävä taiteelle ja kulttuurille.

Raideyhteydet kuntoon

Oulun seudun tavoitteena on, että Suomen pääradalla Oulu-Helsinki matkustaminen pystytään tekemään neljässä tunnissa. Oulun ja Limingan välille tulee rakentaa kaksoisraide tukemaan henkilö- ja tavaraliikenteen kehitystä, Oulun sataman lisääntyvää rahtiliikennettä sekä kaupunkiseudun kestäviä liikenneratkaisuja.

Valtion on ensivaiheessa osoitettava riittävä suunnittelumääräraha, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan pääradan Helsinki-Tampere-Oulu-Tornio parantamisen yleis- ja ratasuunnittelun. Oulusta tulee saada tunnin junayhteydet Kokkolaan, Rovaniemelle ja Kajaaniin. Lisäksi Oulu-Raahe –satama ja Oulun lentokenttä tulee saada osaksi TEN-T-ydinverkkoa.

Oulun asemanseutua tulee kehittää yhteistyössä Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Oulun kaupungin kesken.  Koheesiorahoituksen taso tulee säilyä Pohjois- ja Itä-Suomessa merkittävällä tasolla.

”Pohjoisen elinkeinoelämän ja vientiyritysten merkitystä ei saa eikä voi unohtaa tulevassa hallitusohjelmassa”, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Pohjoinen rata eli ns. Suomi-rata tulee huomioida hallitusohjelmassa kokonaisuudessaan. Suomi-radan tavara- ja henkilöliikenteen kasvu edellyttää Oulu-Kempele-Liminka -kaksoisraiteen rakentamista sekä Oulun satamaan johtavien maantie- ja raideyhteyksien kehittämistä.  Tätä tukee Euroopan komission ehdotus TEN-T -ydinverkon laajentamiseksi Perämerenkaaren ympäri. ”Koko Suomi-radalla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus, sillä radan kerrannaisvaikutukset henkilö- ja tavaraliikenteessä ulottuvat jatkoyhteyksien kautta koko maahan.  Pohjois-Suomen asemaa ei ole riittävästi huomioitu perustetuissa raideliikenteen hankeyhtiöissä. Valtion on osoitettava riittävä suunnittelumääräraha, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan koko Helsinki-Tampere-Oulu-Tornio -radan parantamisen yleis- ja ratasuunnittelun. Näin voidaan 2021 hyödyntää Verkkojen Eurooppa –rahoitusta myös pohjoisessa ”, toteaa kaupunginjohtaja Laajala.

Oulun yliopiston perusrahoitusta lisättävä

Valtion tulee investoida uutta luovaan tutkimukseen ja korkeaan osaamiseen. Nyt on tarkistettava yliopistojen perusrahoitus huomioiden ympäröivän yhteiskunnan tarpeet ja tehtävä Oulun yliopiston kohdalla tarvittavat perusrahoituksen lisäykset. Valtion on tuettava Suomen Digiterveys -osaamiskeskuksen perustamista Ouluun.

Pohjoisen kulttuuria ja työllisyyttä tuettava

Oulun yliopisto ja muut oppilaitokset tarvitsevat lisärahoitusta erityisesti ICT-osaajien kouluttamiseen. Lisäksi koko Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan lisärahoitusta taiteen ja kulttuurin tukemiseen. Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Valtion on panostettava Pohjois-Pohjanmaan taiteen ja kulttuurin rahoittamiseen. Pohjois-Pohjanmaa on jäänyt OKM:n rahoituksessa huomattavasti jälkeen muiden alueiden ja maakuntien rahoituksesta. Lisäksi hallitusohjelmassa on sitouduttava valtion rahoitukseen valitun Euroopan kulttuuripääkaupungin osalta.

Työllisyyden hoito tulee olla yhden toimijan vastuulla ja tiedonkulun esteet pitää poistaa toimijoiden väliltä. Kunnille annetaan mahdollisuus vastata alueensa kasvu- ja työllisyyspalveluista kuntien välisenä yhteistyönä.

Business Finlandin innovaatiorahoitusta on lisättävä 300 miljoonalla eurolla.

Oulun ja Helsingin välisen merikaapelin sekä edelleen Koillisväylän merikaapelin toteutus toisi merkittäviä kasvumahdollisuuksia Suomelle. Lisäksi Suomelle olisi syytä palauttaa kyky kilpailla datakeskusten sijainnista erityisesti pohjoismaisilla markkinoilla. Tämä vaatii muutoksia energiaverotukseen.

 

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulun kaupunki

rehtori Jouko Niinimäki, Oulun yliopisto

maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto

 

Asiakirjat luettavissa:

www.ouka.fi/hallitusohjelmatavoitteet

Jakolinkki