Neuropsykiatrisen kirjon lapsille ja nuorille mahdollisuus vammaiskortin A-merkintään


Vammaiskortin ja A-merkinnän voi saada maaliskuusta 2019 alkaen myös lapsi tai nuori, jolla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös.

Neuropsykiatrisen kirjon lapset ja nuoret ovat olleet yksi suurimmista väliinputoajaryhmistä vammaiskortin alkuperäisessä kriteeristössä, vaikka juuri tällä ryhmällä on ollut suuri tarve kortille, jossa on A-merkintä. Vammaiskortin työryhmä on valmistellut muutosta yksimielisesti, ja ehdotus hyväksyttiin Vammaisfoorumin hallituksessa tammikuussa 2019. Kortin jakelujärjestelmään on tehty tarvittavat muutokset ja korttia voi tästä hetkestä alkaen hakea myös erityisen tuen päätöksellä.

Lue lisää Vammaiskortin verkkosivulta tästä linkistä.

 

Esteettömyysseminaari 28.3.2019 Ympäristötalolla

Ympäristöministeriön esteettömyysasetus ja ajankohtaiset ohjeistukset - hallitsetko ne? Entä oletko kokeillut miltä tuntuu toimia ilman yhtä aistia? Nyt voit kokeilla sitä pimeässä kahvilassa.

Tervetuloa kuulemaan Ympäristöministeriön edustajan luentoa uudesta esteettömyysasetuksesta ja sen ajankohtaisista ohjeista. Seminaarin toisena aiheena on näkövammaisuus, siihen voi tutustua omakohtaisesti. 

Aamupäivän aikana voit piipahtaa Ympäristötalon alakerrassa pidettävään pimeään kahvilaan ja eläytyä hetkeksi näkövammaisen tilanteeseen: kahvit tarjoillaan ja juodaan pimeässä. Kahvilaan mahtuu kerrallaan 6-8 henkilöä. Voit osallistua myös esteettömyyden perusluennoille. Voit valita kumpi aamupäivän luennon ajankohta käy sinulle parhaiten. Luennot järjestetään Ympäristötalon 1.krs Kahvila Leetassa. Iltapäivän luennot painottuvat esteettömyysmääräyksiin ja –ohjeisiin. Puheenvuoroissa tarkastellaan esteettömyyttä rakennusvalvonnan prosesseissa, sekä näkövammaisuuden ja ympäristön suhdetta.

Paikka: Ympäristötalo, Solistinkatu 2

Aika:    Pimeä kahvila klo 9-11 pysäköinninvalvojien taukohuoneessa

Luennot Kahvila Leetassa, 1krs:

              9.30 tai 10.30 Esteettömyyden perusluennot

              12 - 16.30      Esteettömyysmääräykset ja -ohjeet

                                    (iltapäivään ilmoittautuminen 25.3 mennessä) 

Seminaariohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa.

Seminaaripaikan esteettömyystiedot:

 • Ympäristötalon sijainti
 • Esteettömiä autopaikkoja on kolme talon edessä olevalla parkkipaikalla
 • Saattoliikenne voi ajaa sisääntulo-ovien eteen
 • Sisäänkäynnille johtaa kalteva nousu, joka saattaa vaikeuttaa pyörällisellä apuvälineellä liikkuvaa
 • Ulko-ovet avautuvat automaattisella ovipainikkeella, joka on ovien oikealla puolella
 • Sisätiloista puuttuvat ohjaavat listat, heikkonäköisillä saattaa olla vaikeuksia orientoitua tilaan myös puutteellisten kontrastien vuoksi
 • Esteettömät WC-tilat ovat naulakkojen lähellä 1. kerroksessa
 • Kahvila Leetassa on induktiosilmukka

 

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluja valvotaan säännöllisesti

JULKAISTU 13.2.2019

Viime viikkoina on tullut ilmi vakavia epäkohtia vanhusten ja vammaisten hoidossa. Ostopalveluina tuotettujen vanhusten tehostetun palveluasumisen ja vammaisten palvelun puutteiden vuoksi Oulun kaupunki tekee nopealla aikataululla selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta. Selvityksessä käydään läpi valvonnan nykytilanne. Sen perusteella tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Valvonnan tavoitteena on kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen asuinpaikasta riippumatta, palvelu- ja hoitosuunnitelmien toteutuminen sekä palvelusopimusten mukaan lukien palvelukuvausten noudattaminen.

Hyvinvointipalvelujen valvontaa ohjaa lainsäädäntö, ja sitä valvovat viranomaiset, kuten sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirasto (AVI) sekä hyvinvointilautakunta ja viranhaltijat.

Valvonta kohdistetaan kaupungin ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestämiin palveluihin.

Valvontaa tehdään ennakoivasti

Valvonnassa käytetään ennakoivaa valvontaa, suunnitelmallista valvontaa sekä reaktiivista valvontaa.

Ennakoivaa valvontaa ovat muun muassa:

 • lausunnot aluehallintovirastolle ja/tai Valviralle koskien yksityisten palveluntuottajien luvanvaraista ja/tai ilmoituksenvaraista toimintaa
 • kilpailutusasiakirjoihin ja palvelusetelin sääntökirjoihin kirjatut palvelukuvaukset ja palvelun vähimmäisvaatimukset
 • palveluntuottajan omavalvonta

Suunnitelmallisella valvonnalla tarkoitetaan valvovan viranomaisen toteuttamaa valvontaa Oulun alueella toimivien palveluntuottajien yksiköihin. Oulun alueen ulkopuolella toimivien palveluntuottajien valvontavastuu on sillä kunnalla, jonka alueella asumisyksikkö on, mutta mikäli asumisyksiköissä asuu oululaisia asiakkaita, heidän osaltaan valvontavastuu on Oulun kaupungilla. Suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä toteutetaan myös sopimusvalvontaa ja seurantaa eli tarkastetaan sopimusehtojen ja laatulupausten toteutumista. Suunnitelmalliselle valvontakäynnille keskitytään tiettyihin painopistealueisiin, joita voivat olla mm. lääkehoitosuunnitelma ja lääkeluvat, henkilökuntalista, omavalvontasuunnitelma ja tietosuoja-asiat.

Reaktiivisia valvontakäyntejä tehdään tarvittaessa asiakkaiden, omaisten tai viranomaisten yhteydenottojen perusteella sovitusti tai ennalta ilmoittamatta. Reaktiivinen valvonta voi olla myös matalan kynnyksen yhteistyötä, jolloin esille tulleet asiat pyritään ratkaisemaan yhteisten neuvottelujen kautta. Tarvittaessa reaktiivisesta valvonnasta voi seurata pidempiaikainen, tarkempi valvonta ja jopa sopimuksen irtisanominen. Uusiin sopimuksiin on kirjattu sanktiomalli.

Valvontaa kehitetään asiakasnäkökulmasta. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kaupungille palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista. Asiakas voi tehdä muistutukseen tai kantelun tai ottaa yhteyttä potilas- tai sosiaaliasiamieheen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miten teemme yhdessä osallistuvan Oulun?

JULKAISTU 1.2.2019

Kaupunki laatii parhaillaan vuorovaikutussuunnitelmaa. Suunnitelman tarkoituksena on lisätä osallisuutta ja vuorovaikutusta kaupungin ja asukkaiden sekä kaupungin ja sidosryhmien, kuten järjestöjen ja yritysten, välillä. Tavoitteena on, että kaikilla oululaisilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan ja koko kaupungissa.

Suunnitelmassa on tavoitteita ja toimenpiteitä vuorovaikutuksen sekä asukkaiden ja sidosryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat alla:

Kuntalaisia koskevat tavoitteet ja toimenpiteet (pdf)
Sidosryhmiä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet (pdf)
 

Kerro nyt mielipiteesi suunnitelman tavoitteista ja toimenpiteistä osallistumalla keskusteluun Oulun kaupungin Facebook-sivustolla 1.-15.2. Asiaa käsitellään myös alkuvuoden asukasilloissa ympäri Oulua. 

Voit myös lähettää mielipiteesi sähköpostitse vuorovaikutussuunnitelmaa laativan työryhmän puheenjohtajalle Pasi Laukalle: pasi.laukka(at)ouka.fi

Vastauksia hyödynnetään vuorovaikutussuunnitelman jatkovalmistelussa. Kaupunginhallitus hyväksyy suunnitelman kevään 2019 aikana.
 

Lisätiedot:
Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, p. 044 703 1638, pasi.laukka(at)ouka.fi

 

 

Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta koulutuskierros

Koulutuskierroksen tavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta vammaispalveluissa ja tukea  kuntien ja maakuntien asiantuntijoiden järjestämis- ja hankintaosaamista.  

Vammaisten henkilöiden palvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat palvelut. Palveluiden tulee vahvistaa luottamusta yhteiskuntaan.

Koulutus on tarkoitettu

· kuntien ja maakuntien vammaispalvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa mukana oleville viranomaisille (hankintapäälliköt, lakimiehet, sosiaalityöntekijät, johtajat)

· asiakasedustajille (vammaisneuvostot, vammaisjärjestöt)

· luottamushenkilöille (esim. sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet)

· valvontaviranomaisille

· palvelujen tuottajille

Koulutuspäivien sisältö - tiedolla ymmärrykseen

· Ihmisoikeuskehys: Mitä vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimus tarkoittaa?

· Vammaispalvelulainsäädäntö: Järjestämistapa on valittava sen mukaan mikä on asiakkaan edun mukaista. Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma palvelujen järjestämisen ja hankinnan näkökulmasta.

· Hankintalain soveltaminen: Mahdollisuudet palveluiden joustavaan järjestämiseen, käyttäjien tarpeiden huomioiminen ja asiakasosallisuus. Käydään läpi myös alueellisia hyviä käytäntöjä ja ongelmakohtia.

Koulutukset järjestetään koko päivän tilaisuuksina ja  niitä voi seurata myös netissä. Ohjelma tarkentuu alkuvuodesta 2019. Koulutuspäivien lisäksi järjestetään työpajoja, joissa pureudutaan tarkemmin vammaispalvelujan järjestämisen ja hankinnan erityiskysymyksiin.

Ilmoittautuminen

· Helsinki 6.3.2019 

· Joensuu 13.3.2019

· Oulu 2.4.2019 

· Tampere 24.9.2019 (ilmoittautuminen avataan myöhemmin)

· Rovaniemi 1.10.2019 (ilmoittautuminen avataan myöhemmin)

· Turku - Åbo 8.10.2019 HUOM! Kaksikielinen tilaisuus! (suomi-ruotsi). 

Åbo  8.10.2018 OBS! Tvåspråkigt (finska - svenska)

Taustaa

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa vammaisjärjestöjen Ei myytävänä! -kansalaisaloitteessa nostetaan esille huoli siitä, että vammaiset henkilöt eivät ole asianosaisia, kun kunnissa tehdään heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia palvelujen hankintapäätöksiä.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite

Jotta kuntien osaaminen vammaispalvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa olisi jatkossa riittävää ja toiminta asiakaslähtöistä, hallitus on päättänyt järjestää kunnille tätä koskevaa ohjausta ja koulutusta.  

THL koordinoi koulutuskierrosta STM:n ohjauksessa. Hankkeessa mukana ovat STM:n lisäksi työministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto, Valvira ja aluehallintavirastot, sekä eri vammaisjärjestöjen edustajia.

Lisätietoja

Päivi Nurmi-Koikkalainen

Johtava asiantuntija, THL

etunimi.sukunimi[at]thl.fi

 Tilaisuuksien järjestely ja ilmoittautumiset

Ulla Hallakoski

Koulutussuunnittelija, FCG Koulutus Oy

ulla.hallakoski(at)fcg.fi

puh. 050 302 7712 

__________________________________________________________________________

Sammyn Kulttuurikerho

Yläkouluikäisille erityisnuorille suunnattu Sammyn Kulttuurikerho jatkuu keväällä 2019!

Sammyn Kulttuurikerhossa pääsee tutustumaan erilaisiin taideharrastuksiin mukavassa porukassa.

Ohjaajina kerhossa toimivat eri taiteenlajeihin erikoistuneet ammattilaiset. Ohjaajien lisäksi kerhossa ovat mukana Valveella palveluavustajana työskentelevä Sammy Häkkinen sekä taideavustaja Otto KoistinenKerho on maksuton.

Kerho kokoontuu kulttuuritalo Valveella torstaisin klo 16–17.30.

Kokoontumiskertoja on kevään aikana yhteensä 9.

Ilmoittautuminen sähköpostilla Otolle 18.2. mennessä: otto.koistinen(a)ouka.fi

Erityisnuorten kulttuurikerhon ohjelma, kevät 2019

Välineteatteria
Järjestäjä: Teatteri Akseli Klonk
Päivämäärät: 21.2., 28.2., 14.3.
Paikka: Valvenäyttämö, 2. Kerros. Tilaan pääsee hissillä.

Improvisaatioteatteria
Järjestäjä: Oulun ylioppilasteatteri
Päivämäärät: 28.3., 4.4., 11.4.
Paikka: 2. Kerros. Tilaan pääsee hissillä.

Valokuvausta
Järjestäjä: Pohjoinen valokuvakeskus
Päivämäärät: 25.4., 9.5., 16.5.

Paikka: Ulkona, kokoontuminen Valveen aulassa.

 

 

Erityislasten ja -nuorten teatteri- ja elokuvaryhmät Tuhatta ja sataa -pilotissa

Kulttuuritalo Valve, Oulu-opisto ja Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry järjestävät  SATA2 - saavutettava taideharrastus -hankkeeseen Tuhatta ja sataa pilotin, missä kehitysvammaiset lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan elokuvaa ja teatteria kevään 2019 aikana. Kerhot ja kurssit käynnistyvät tammikuussa ja maaliskuussa 2019. Toiminta on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille.

ELOKUVAA TUHATTA JA SATAA

Erityislasten ja -nuorten tubeklubi

Onko lapsesi kiinnostunut tubettamisesta? Erityislasten ja -nuorten tubetusklubissa osallistujat pääsevät kokeilemaan tubettamista oikean tubetähden, Kaoru Kitsunen johdolla. Tubetus mahdollistaa kameran edessä esiintymisen ja itseilmaisun sekä kiinnostuksen kohteiden esittämisen joko sanoin tai sanattomasti kuvilla esittäen. Tubeklubissa on kuusi kokoontumista. Klubi huipentuu päättäjäisbileisiin, missä uudet tubetähdet saavat tubediplomit. Klubi on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille.

Ajankohta: Lauantaisin 26.1. - 1.3.2019 klo 15.00 - 16.30
Paikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu
Hinta: maksuton

Ilmoittautuminen tubeklubiin
Lisätiedot: Tommi Nevala, 044 7037547, tommi.nevala@ouka.fi

Erityislasten ja -nuorten animaatiokerho

Erityislasten ja -nuorten elokuvakerhossa tutstutaan elokuvaan omien tunteiden ja ajatusten esittämisen sekä itseilmaisun välineenä. Elokuvakerhossa on kahdeksan kokoontumista, joiden aikana tehdään omat animaatioelokuvat sekä katsotaan elokuva Valveen elokuvateatterissa. Kerho huipentuu omien elokuvien juhlalliseen ensi-iltaan. Kerhon päätteeksi jokainen osallistuja saa elokuvantekijä-diplomin. Kerho on suunnattu yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille.

Ajankohta: Lauantaisin 16.3. - 11.5.2019 klo 13.00 - 14.30 (ei kokoontumista 20.4.)
Paikka: Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu
Hinta: maksuton

Ilmoittautuminen animaatioklubiin
Lisätiedot: Tommi Nevala, 044 7037547, tommi.nevala@ouka.fi

TEATTERIA TUHATTA JA SATAA

Erityislasten ja -nuorten teatterikurssi

Kurssilla tutustutaan teatterin perusteisiin teatteriharjoitteiden ja -leikkien kautta ja tehdään teatteri- ja improvisaatioharjoituksia sekä fyysistä ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Kurssi on suunnattu nuorille. Kurssilla mukana teatteri ilmaisunopettaja Henna Holman  lisäksi taideavustaja Minna Sahlgren. Tila on esteetön.

Ajankohta: Tiistaisin 5.2. - 30.4.2019
klo 16.15 - 17.45 (ei kokoontumista 5.3.)
Paikka: Tiernan koulu, Kasarmintie 4
Hinta: maksuton

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Ilona Ruohomäki, 050 468 1558,
ilona.ruohomaki@eduouka.fi

 

____________________________________________________________________