ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Asunto Oy Oulun Tervahovin Mylly ja Kiint. Oy Siilotie 25 (Vanhusten ryhmäkoti)
Siilotie 25

90520 Oulu

Ehdollinen

 

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 4.6.2019 päivättyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

 

Esitetty esteettömyyssuunnitelma on edelleen heikkolaatuinen eikä sisällä lainkaan kellarikerrosta. Kyseinen kerros tulee esittää esteettömyyssuunnitelmassa rakennuslupaa haettaessa.
 

 

Esteettömyysasetus

 

Rakennukseen johtava kulkuväylä 2 §

 

Rakennukseen johtavien kulkuväylien tulee olla havaittavia, pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia. Kulkuväylän leveyden tulee olla ≥1200 mm.

Vammaisneuvosto suosittelee, että henkilönostimen sijaan mietittäisiin myös vaihtoehtoa, jossa toinen hissi olisi saavutettavissa maanpinnan tasolla ja sillä noustaisiin suoraan kerroksiin. Tämä helpottaisi kulunvalvontaa ja huoltoa sekä säästäisi elinkaarikustannuksissa huomattavasti.

 

Luiska 2§

 

Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton. Leveyden tulee olla ≥ 900 mm ja siinä on oltava ≥ 50 mm suojareuna, ellei se rajaudu kiinteään rakenteeseen. Ylä- ja alapäässä on oltava ≥ 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne. Kaltevuus saa olla ulkotilassa yli 5% vain, jos luiska on katettu tai sulana pidetty.

 

Vammaisneuvosto suosittelee luiskien kattamista ja lämmittämistä ylläpidon ja käytön helpottamiseksi.

 

Käsijohteen sijoituskorkeus on 900 mm:n maasta tai lattiasta ja suosituksena on, että erityistason kohteissa myös 700 mm:n korkeudella on käsijohde. Luiskassa käsijohteen tulee jatkua vaakasuorana 300 mm yli luiskan alkamis- ja päättymiskohdan.

 

Rakennuksen sisäänkäynti 3 §

 

Rakennuksen sisäänkäyntien ovien tulee olla helposti avattavia myös liikkumis- tai toimintaesteisille henkilöille. Ulko-ovien edessä olevien tasanteiden leveys tulee olla ≥1500 mm ja pituus ≥1500 mm.

 

Rakennuksen sisäänkäyntien on hyvä myös erottua riittävästi

rakennuksen julkisivuista. Vammaisneuvosto vaatii, että kaikki asukkaiden käytössä olevat ulko-ovet varustetaan oviautomatiikalla.

 

Rakennuksen sisäiset ovet ja kulkuväylät 3- 5 §

 

Sisäisten kulkuväylien tulee olla havaittavia, pinnaltaan tasaisia ja luistamattomia. Sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon vapaa leveys tulee olla ≥ 850 mm. Huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys on  ≥ 800 mm. Esteettömän WC-tilan oven vapaa leveys on ≥ 850 mm. Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Rakennuksen mahdolliset kynnykset tulee muotoilla niin, että ne voidaan helposti ylittää pyörätuolilla.

 

Rakennuksen muut tilat 6 §

Tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Värikontrastiltaan tulee lattioiden erottua seinistä ja ovien seinäpinnoista. Suunnitelmien havainnekuvissa kontrasti eri elementtien välillä näyttäisi olevan riittämätön.

 

Yhteys tasojen välillä muussa kuin asuinrakennuksessa 8 §

 

Jos tasoero on yhtä suuri kuin kerroskorkeus tai sitä suurempi, yhteys tasojen välillä on järjestettävä 7 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisella hissillä.

Vammaisneuvosto vaatii, että kaikki hissit tulee varustaa esteettömiksi. Kohonäppäimet, äänimajakat ja induktiosilmukat kuuluvat esteettömän hissin varustuksiin. Hissin tulee noudattaa EN 81-70- standardia.
 

 

WC- ja hygieniatilat 10§ ja 11§
 

Rakennuksen käyttötarkoitus, toiminnalliset kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien pituus huomioon ottaen on oltava tarpeellinen määrä tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja WC-tiloja, jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle. WC- tilojen on sijaittava siten, ettei käyttäjän tai avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen käyttää niitä. Esteettömät WC-tilat tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella.

 

Kiinteät kalusteet tulee sijoittaa tilaan siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Istuimen tulee olla 200-300 mm irti takaseinästä ja WC- istuimen molemmin puolin on jäätävä 800 mm vapaata tilaa. Vaihtoehtoisesti voi olla kaksi toistensa peilikuva-WC-tilaa, joissa vain toisella puolella istuinta on 800 mm vapaata tilaa. Jälkimmäinen vaihtoehto on suositeltava, sillä pieni WC- tila on monikäyttöisempi ja se myös kaksinketaistaa WC-tilojen määrän.

 

Vammaisneuvosto vaatii, että liikkumis- ja toimimisesteisten hygieniatilat on varustettava turvahälytyksellä. Lisäksi ainakin osan henkilökunnan puku- ja pesutiloista on sovelluttava myös liikkumis- ja toimimisesteisille. Nousutukia ei saa missään tilanteessa kiinnittää lattiaan.

 

Kokoontumistilat 12§

Katsomoihin, auditorioihin, juhla-, kokous- ja ravintolasaleihin, opetussaleihin ja -luokkiin ja muihin vastaaviin kokoontumistiloihin, jossa on äänentoistojärjestelmä, tulee asentaa myös äänensiirtojärjestelmä.

Vammaisneuvosto vaatii, että induktiosilmukoiden osalta lopputarkastus tulee tehdä SFS-EN 60118-4- standardissa määriteltyjä menetelmiä ja hyväksymiskriteereitä noudattaen ja tilat on merkittävä tässä standardissa määritellyllä tavalla. Kuuluvuuskartat tulee toteuttaa ainakin isoimpiin tiloihin. Potilashuoneisiin tehtävä induktiosilmukkavaraus (tai vastaava järjestelmä) on riittävä.

 

Rakennuksen käyttöturvallisuus

Porras 3 §

Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseen soveltuva. Portaan pinta ei saa olla liukas. Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on 850 mm. Tämän mitan sisäpuolelle voivat kuitenkin ulottua käsijohteet ja jalkalistat. Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollisuus kuljettaa uloskäytävän kautta liikkumiskyvytön henkilö paareilla.

 

Käsijohteet 9 §

Kaikissa portaissa tulee olla käsijohteet molemmilla puolilla ja kahdella tasolla, 700 mm ja 900 mm:n korkeuksilla. Käsijohteita edellytetään myös lepotasoilla. Johteiden tulee myös ulottua 300 mm ennen portaiden alkamista ja niiden tulee ulottua myös 300 mm portaiden loppumisen jälkeen. Käsijohteiden päät eivät saa olla keihästävät. Leveissä portaissa käsijohde tulee olla myös portaan keskellä.

 

Valoisuus ja valaistus 10 §

 

Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon kannalta turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu. Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. Rakennuksen pintojen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarvittavat valoisuuserot saavutetaan. Kulkureitillä olevat askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla.

 

Lasirakenteet 11 §

Ikkunat, seinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.

 

Muita huomioita

 

Piha-alue

 

Leikki- ja kuntoiluvälineiden alustat tulee toteuttaa turvallisiksi ja ainakin osan laitteista tulee olla käytettävissä apuvälinein.
 

Aitaukset tulee rakentaa riittävän korkeiksi, jotta asukkaat eivät pääse poistumaan alueelta.

 

Parvekkeet

Huonetilan ja parvekkeen välinen korkeusero ei saa ylittää 20 mm ja parvekkeen lattia tulee tehdä kiinteäksi eikä sitä saa keinotekoisesti korottaa puuritilöin.

 

Saattoliikenne

Rakennusvalvonnan tulee varmistaa, että saattoliikenteen kääntöpaikan rasitteet ovat kunnossa, koska kääntöpaikka on olennainen osa sujuvaa saattoliikennettä.

 

Ulkoiluvälinevarasto

Kellarissa sijaitseva ulkoiluvälinevarasto tulee varustaa sähköisten apuvälineiden latausvalmiudella kiinnittämällä huomiota tuuletukseen ja sähköpisteiden saavutettavuuteen ja riittävyyteen.

 

Esteettömyyssuunnitelmat

 

Opastesuunnitelma on rakentamisen edetessä esitettävä esteettömyyskoordinaattorille samoin kuin muutkin esteettömyyteen liittyvät suunnitelmat. 

 

Vammaisneuvosto pyytää kommenttinne tähän lausuntoon 15.6.2019 mennessä.Oulussa 5.6.2019
 

Merja Niemelä

asiantuntijasihteeri / Oulun kaupungin vammaisneuvosto

____________________________________________________________________________________________________

ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO PATENIEMEN UUDESTA PÄIVÄKODISTA

Ehdollinen

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 15.5.2019 päivättyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

 

Esteettömyyssuunitelmat on toteutettu erityisen hyvin. Ne ovat kattavat, havainnolliset ja helppolukuiset.   

Koska kyseessä on esteettömyyskoordinaattorin ja Oulun kaupungin vammaisneuvoston yhteislausunto vammaisneuvoston toiveet, vaatimukset ja kommentit löytyvät Ouka vane: merkinnän jälkeen  

 

Esteettömyysasetus

 

Autopaikat 2§

Autopaikat on merkittävä liikuntaesteisen tunnuksella. Suosittelisin yhden esteettömän autopaikan lisäämistä myös toiselle pysäköintipaikalle, jos se on mahdollista

 

Rakennukseen johtava kulkuväylä 2 §

 

Rakennukseen johtavien kulkuväylien tulee olla havaittavia, pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia. Kulkuväylän leveyden tulee olla  ≥1200 mm. Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä tulee olla myös luiska.

 

Luiska 2§

 

Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton. Leveyden tulee olla ≥ 900 mm ja siinä on oltava ≥ 50 mm suojareuna, ellei se rajaudu kiinteään rakenteeseen. Ylä- ja alapäässä on oltava ≥ 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne. Kaltevuus saa olla ulkotilassa yli 5 % vain, jos luiska on katettu tai sulana pidetty.

 

Ouka vane: Vammaisneuvosto muistuttaa, että luiskassa käsijohteen tulee jatkua vaakasuorana 300 mm yli luiskan alkamis- ja päättymiskohdan.

 

Rakennuksen sisäänkäynti 3 §

Rakennuksen sisäänkäyntien ovien tulee olla helposti avattavia myös liikkumis- tai toimintaesteisille henkilöille. Ulko-ovien edessä olevien tasanteiden leveys tulee olla ≥1500 mm ja pituus ≥1500 mm.

 

Rakennuksen sisäänkäyntien on hyvä myös erottua riittävästi

rakennuksen julkisivuista.

 

Ouka vane: Vammaisneuvosto suosittaa, että eniten käytössä olevat ulko-ovet varustetaan oviautomatiikalla. Ulko-ovien yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Rakennuksen mahdolliset kynnykset tulee muotoilla niin, että ne voidaan helposti ylittää pyörätuolilla.

 

Rakennuksen sisäiset ovet ja kulkuväylät 3- 5 §

 

Sisäisten kulkuväylien tulee olla havaittavia, pinnaltaan tasaisia ja luistamattomia. Sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon vapaa leveys tulee olla ≥ 850 mm. Huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys on ≥800 mm. Esteettömän WC-tilan oven vapaa leveys on  ≥ 850 mm. Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Rakennuksen mahdolliset kynnykset tulee muotoilla niin, että ne voidaan helposti ylittää pyörätuolilla.

 

Rakennuksen muut tilat 6 §

 

Tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Värikontrastiltaan tulee lattioiden erottua seinistä ja ovien seinäpinnoista. Suunnitelmien havainnekuvissa kontrasti eri elementtien välillä näyttäisi olevan riittämätön.

 

WC-ja hygieniatilat 10§ ja 11§

Rakennuksen käyttötarkoitus, toiminnalliset kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien pituus huomioon ottaen on oltava tarpeellinen määrä tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja WC-tiloja, jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle. WC-tilojen on sijaittava siten, ettei käyttäjän tai avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen käyttää niitä. Esteettömät WC-tilat tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella.

Jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, liikkumis- ja toimimisesteisten hygieniatilat on varustettava turvahälytyksillä.

 

Kiinteät kalusteet tulee sijoittaa tilaan siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Istuimen tulee olla 200-300 mm irti takaseinästä ja WC- istuimen molemmin puolin on jäätävä 800 mm vapaata tilaa. Vaihtoehtoisesti voi olla kaksi toistensa peilikuva-WC-tilaa, joissa vain toisella puolella istuinta on 800 mm vapaata tilaa. Jälkimmäinen vaihtoehto on suositeltava, sillä pieni WC- tila on monikäyttöisempi ja se myös kaksinketaistaa WC-tilojen määrän.

 

Esteettömiä WC- tiloja on sijoitettu riittävästi eri puolille rakennusta. Kalustejärjestelyjä kannattaa vielä tarkistaa WC-tiloissa. Samoin WC-tilojen peilikuvallisuus tulee vielä tarkistaa; nyt suunnitelmissa on samalta puolen käytettäviä istuimia. WC-tiloissa on myös useita käsienpesualtaita (C- ja D-siipi), joista mielestäni osan voi poistaa ja täten saada lisää tilaa. Tasapohjainen, kallistettava käsienpesuallas ei ole käyttökelpoinen missään. Esteettömässä pesutilassa ei tarvita siis erityistä käsienpesuallasta esteellisille. Hoitotason kääntäminen käsialtaiden kanssa samalle seinälle toisi niin ikään lisää tilaa.

 

Joissakin WC-tiloissa pyörähdysympyrä leikkaa WC-kalusteita. Pyörähdysympyrän tulee toteutua kokonaisuudessaan esteettä.

Pukuhuonetiloista jonkin on rakennuttava niin, että esteetön WC on käytettävissä pukuhuoneesta käsin joutumatta kiertämään käytävälle.

 

Kokoontumistilat 12§

Katsomoihin, auditorioihin, juhla-, kokous- ja ravintolasaleihin, opetussaleihin ja -luokkiin ja muihin vastaaviin

kokoontumistiloihin, joissa on äänentoistojärjestelmä, tulee asentaa myös äänensiirtojärjestelmä. Auditoriot ja isot tilat tulee varustaa kuuluvuuskartoilla sekä opasteilla.

 

Induktiosilmukat vaaditaan neuvolaan, monitoimisaleihin, musiikkitilaan ja muihin vastaaviin yhteistiloihin sekä ruokailutilaan. Muihin opetustiloihin induktiosilmukkavaraus on riittävä.

 

Rakennuksen käyttöturvallisuus

 

Porras 3 §

 

Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseen soveltuva. Portaan pinta ei saa olla liukas. Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on 0,85 metriä. Tämän mitan sisäpuolelle voivat kuitenkin ulottua käsijohteet ja jalkalistat. Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollisuus kuljettaa uloskäytävän kautta liikkumiskyvytön henkilö paareilla.

 

Käsijohteet 9 §

Kaikissa portaissa tulee olla käsijohteet molemmilla puolilla ja kahdella tasolla, 700 mm ja 900 mm:n korkeuksilla. Käsijohteita edellytetään myös lepotasoilla. Johteiden tulee myös ulottua 300 mm ennen portaiden alkamista ja niiden tulee ulottua myös 300 mm portaiden loppumisen jälkeen. Käsijohteiden päät eivät saa olla keihästävät. Leveissä portaissa käsijohde tulee olla myös portaan keskellä.

 

Valoisuus ja valaistus 10 §

Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon kannalta turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu. Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. Rakennuksen pintojen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarvittavat valoisuuserot saavutetaan. Kulkureitillä olevat askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla.

 

Lasirakenteet 11 §

 

Ikkunat, seinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.

 

Piha-alue

Penkkien päihin tulee jäädä vapaata tilaa pyörätuolille tai lastenvaunuille. Turvahake on alusta, joka ei ole esteetön. Piha-alueella on varmistettava, että leikkivälineille pääsee esteettä. Kaikki varusteet ja laitteet, penkit yms. on sijoitettava pois kulkureiteiltä ja niiden on oltava kontrastisia taustaansa nähden.

 

Esteettömyyssuunnitelmat

Opastesuunnitelma on rakentamisen edetessä esitettävä esteettömyyskoordinaattorille samoin kuin muutkin esteettömyyteen liittyvät suunnitelmat.  

Jaana Solasvuo                   Merja Niemelä

Esteettömyyskoordinaattori Asiantuntijasihteeri, vammaisneuvosto

      

___________________________________________________________________________________________________________

 

ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO SEURAKUNTIEN  MERENRANTALEIRIKESKUKSESTA

Ehdollinen

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 29.3.2019 päivättyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.    
 

Koska kyseessä on esteettömyyskoordinaattorin ja Oulun kaupungin vammaisneuvoston yhteislausunto vammaisneuvoston toiveet, vaatimukset ja kommentit löytyvät Ouka vane: merkinnän jälkeen  

 

Esteettömyysasetus

Autopaikat 2§

Autopaikat on merkittävä liikuntaesteisen tunnuksella.
 

Ouka vane: Tilan puolesta ei ole estettä rakentaa toistakin LE autopaikkaa, kuten esittelyssä suositeltiin.

 

Rakennukseen johtava kulkuväylä 2 §

Rakennukseen johtavien kulkuväylien tulee olla havaittavia, pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia. Kulkuväylän leveyden tulee olla ≥1200 mm. Jos kulkuväylällä on porras, sen yhteydessä tulee olla myös luiska.

 

Luiska 2§

Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton. Leveyden tulee olla ≥ 900 mm ja siinä on oltava ≥ 50 mm suojareuna, ellei se rajaudu kiinteään rakenteeseen. Ylä- ja alapäässä on oltava ≥ 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne. Kaltevuus saa olla ulkotilassa yli 5% vain, jos se on katettu tai sulanapidetty.
 

Ouka vane: Vammaisneuvoston mielestä pääsisäänkäynnin luiskan ja portaan rakentamista turvavälineineen kannattaa välttää viimeiseen asti, koska ne ovat korvattavissa helposti ylläpidettävällä piha-alueen muotoilulla. Tällä ratkaisulla myös terassi saataisiin esteettömäksi ilman merkittävää lisäkustannusta.

 

Rakennuksen sisäänkäynti 3 §

Rakennuksen sisäänkäyntien ovien tulee olla helposti avattavia myös liikkumis- tai toimintaesteisille henkilöille. Ulko-ovien edessä olevien tasanteiden leveys tulee olla ≥1500 mm ja pituus ≥1500 mm.

 

Rakennuksen sisäiset ovet ja kulkuväylät 3- 5 §

Sisäisten kulkuväylien tulee olla havaittavia, pinnaltaan tasaisia ja luistamattomia.Sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon vapaa leveys tulee olla ≥ 850 mm. Huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys ≥800 mm. Esteettömän WC-tilan oven vapaa leveys ≥ 850 mm. Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Rakennuksen mahdolliset kynnykset tulee muotoilla niin, että ne voidaan helposti ylittää pyörätuolilla.

 

Rakennuksen muut tilat 6 §

Tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille.

 

WC-ja hygieniatilat 10§ ja 11§

Rakennuksen käyttötarkoitus, toiminnalliset kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien pituus huomioon ottaen on oltava tarpeellinen määrä tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja WC-tiloja, jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle. WC- tilojen on sijaittava siten, ettei käyttäjän tai avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen käyttää niitä. Esteettömät WC-tilat tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella.

Jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, liiikkumis- ja toimimisesteisten hygieniatilat on varustettava turvahälytyksillä.

 

Kiinteät kalusteet tulee sijoittaa tilaan siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Istuimen tulee olla 200-300 mm irti takaseinästä ja WC- istuimen molemmin puolin on jäätävä 800 mm vapaata tilaa. Vaihtoehtoisesti voi olla kaksi toistensa peilikuva-WC-tilaa, jossa vain toisella puolella istuinta on 800 mm vapaata tilaa. Jälkimmäinen vaihtoehto on suositeltava, sillä pieni WC- tila on monikäyttöisempi ja se myös kansinkeraistaa WC-tilojen määrän.

 

Suosittelen WC-istuimen etäisyydeksi 200 mm takaseinästä, jotta käsituet voidaan kiinnittää istuimen taakse takaseinään. Jos etäisyys on tätä suurempi, käsituet jäävät liian lyhyiksi. WC- istuimeen kiinnitettävät käsituet eivät ole julkisissa tiloissa suositeltavia.

 

Saunan suunnittelussa tulee huomioida, että lämmön on ulotuttava lattiatasolle saakka. Kiukaalle tulee saada vettä toimintarajoitteisenkin, mikä on hyvä huomioida jatkossakin.

 

Kokoontumistilat 12§

Katsomoihin, auditorioihin, juhla-, kokous- ja ravintolasaleihin, opetussaleihin ja -luokkiin ja muihin vastaaviin

kokoontumistiloihin, joissa on äänentoistojärjestelmä, tulee asentaa myös äänensiirtojärjestelmä. Auditoriot ja isot tilat tulee varustaa kuuluvuuskartoilla sekä opasteilla.

 

Rakennuksen käyttöturvallisuus

Porras 3 §

Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseen soveltuva. Portaan pinta ei saa olla liukas. Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on 0, 85 metriä. Tämän mitan sisäpuolelle voivat kuitenkin ulottua käsijohteet ja jalkalistat. Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollisuus kuljettaa uloskäytävän kautta liikkumiskyvytön henkilö paareilla. Poistumisteiden portaiksikaan ei suositella kierreportaita, koska ne ovat vaikeakulkuiset ja vaaralliset.

 

Käsijohteet 9 §

Kaikissa portaissa tulee olla käsijohteet molemmilla puolilla ja kahdella tasolla, 700 mm ja 900 mm:n korkeuksilla. Käsijohteita edellytetään myös lepotasoilla. Johteiden tulee myös ulottua 300 mm ennen portaiden alkamista ja niiden tulee ulottua myös 300 mm portaiden loppumisen jälkeen. Käsijohteiden päät eivät saa olla keihästävät.

 

Valoisuus ja valaistus 10 §

Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon kannalta turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu. Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. Rakennuksen pintojen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarvittavat valoisuuserot saavutetaan. Kulkureitillä olevat askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla.

 

Lasirakenteet 11 §

Ikkunat, seinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.

 

Piha-alue

Piha-alueen esteettömyyssuunnitelma on puutteellinen. Suunnitelmasta ei käy ilmi nuotio- eikä hiljentymisalueiden pinnoitemateriaali. Näille alueille tulee päästä esteettä ja niillä tulee voida liikkua myös pyörällistä apuvälinettä käyttävien. Ulkoreitin varteen suosittelen lisäämään esteettömiä penkkejä riittävän tiheästi, mikä rohkaisisi ja mahdollistaisi kaikkien liikkumisen reitillä. Penkkien päihin tulee jäädä tilaa pyörätuolille/lastenvaunuille. Reitin varteen on hyvä myös listä tukikaiteita molemmin puolin ainakin reitinn epätasaisimpiin kohtiin.

 

Piharakennus

Myös ulkorakennuksen tulee olla esteetön.

 

Esteettömyyssuunnitelmat

Opastesuunnitelma on rakentamisen edetessä esitettävä esteettömyyskoordinaattorille samoin kuin muutkin esteettömyyteen liittyvät suunnitelmat. Pelkkä aulatilan opastus ei ole riittävä, vaan opasteiden on johdatettava rakennukseen jo ulkotiloista asti, opasteiden tulee sopia kaikille.

 

Ouka vane: Esteettömyyssuunnitelmassa tulee esittää myös majoitushuoneen käytävän päässä oleva poistumispaikka. Siitä tulee tehdä esteetön, koska toimii hätäpoistumistienä
 

 

Ouka vane: Muita huomioita

Vammaisneuvosto suosittelee, että terassin reunalle tulee tehdä suojareuna ja kaide putoamisvaaran pienentämiseksi. Samalla portaan tulisi olla kapeampi, jotta siihen edellä vaaditut käsijohteet toimivat optimaalisena turvavälineenä.

 

Jaana Solasvuo                       Merja Niemielä

Esteettömyyskoordinaattori     Asiantuntijasihteeri, vammaisneuvosto

 

__________________________________________________________________________________________________________

ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO JOKIRANNAN KOULUSTA

Ehdollinen

 

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 10.5.2019 päivättyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.    

 

Esteettömyysasetus

 

Autopaikat 2§

Autopaikat on merkittävä liikuntaesteisen tunnuksella. Osa niistä sijaitsee melko kaukana sisäänkäynnistä. Ne tulee sijoittaa pysäköintirivistön sisäänkäynnin puoleiseen reunaan.

 

Rakennukseen johtava kulkuväylä 2 §

Rakennukseen johtavien kulkuväylien tulee olla havaittavia, pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia. Kulkuväylän leveyden tulee olla  ≥1200 mm. Jos kulkuväylällä on porras/portaita, sen yhteydessä tulee olla myös luiska ja porras tulee varustaa turvavälinein.

 

Luiska 2§

Esittelyssä mainittiin, ettei kohteeseen tule luiskia, mutta jos sellainen rakennetaan, sen on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton. Leveyden tulee olla ≥ 900 mm ja siinä on oltava ≥ 50 mm suojareuna, ellei se rajaudu kiinteään rakenteeseen. Ylä- ja alapäässä on oltava ≥ 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne. Kaltevuus saa olla ulkotilassa yli 5% vain, jos luiska on katettu tai sulana pidetty.

 

 

 

Rakennuksen sisäänkäynti 3 §

Rakennuksen sisäänkäyntien ovien tulee olla helposti avattavia myös liikkumis- tai toimintaesteisille henkilöille. Ulko-ovien edessä olevien tasanteiden leveys tulee olla ≥1500 mm ja pituus ≥1500 mm.

 

Ulkorakennukseen sisäänkäynnin edessä oleva tasanne näyttää suunnitelmissa liian pieneltä. Vammaisneuvosto vaatii urheilukentän yhteydessä olevaan huoltotilaan yhtä LE- wc-tilaa. 

 

Rakennuksen sisäiset ovet ja kulkuväylät 3- 5 §

Sisäisten kulkuväylien tulee olla havaittavia, pinnaltaan tasaisia ja luistamattomia.

 

Sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon vapaa leveys tulee olla ≥ 850 mm. Huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys ≥800 mm. Esteettömän WC-tilan oven vapaa leveys ≥ 850 mm. Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Rakennuksen mahdolliset kynnykset tulee muotoilla niin, että ne voidaan helposti ylittää pyörätuolilla.

 

Rakennuksen muut tilat 6 §

Tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille.

 

Yhteys tasojen välillä 8§

Jos tasoero on yhtä suuri kuin kerroskorkeus tai sitä suurempi, yhteys tasojen väillä tulee toteuttaa hissillä. Koska rakennus on iso ja oppilasmäärä suuri, tulisi rakennuksessa olla myös toinen hissi. Hissin kooksi esitetään 1100x1400 mm. Vammaisneuvosto suosittelee vähintään kokoa 1400x1400 mm. Hissit tulee varustaa esteettömiksi: kohomerkinnöin varustetut näppäimet, äänimajakat ja induktiosilmukat kuuluvat esteettömän hissin varustuksiin. Hissin tulee noudattaa EN 81-70-standardia.

 

WC-ja hygieniatilat 10§ ja 11§

Rakennuksen käyttötarkoitus, toiminnalliset kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien pituus huomioon ottaen on oltava tarpeellinen määrä tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja WC-tiloja, jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle. WC- tilojen on sijaittava siten, ettei käyttäjän tai avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen käyttää niitä myös ilta-aikoina. Esteettömät WC-tilat tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella.

Jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, liikkumis- ja toimimisesteisten hygieniatilat on varustettava turvahälytyksillä.

 

Kiinteät kalusteet tulee sijoittaa tilaan siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Istuimen tulee olla 200-300 mm irti takaseinästä ja WC- istuimen molemmin puolin on jäätävä 800 mm vapaata tilaa. Vaihtoehtoisesti voi olla kaksi toistensa peilikuva WC-tilaa, jossa vain toisella puolella istuinta on 800 mm vapaata tilaa. Jälkimmäinen vaihtoehto on suositeltava, sillä pieni WC- tila on monikäyttöisempi ja se myös kaksinkertaistaa WC-tilojen määrän.

 

Ensimmäisessä kerroksessa liikuntasalin pukuhuonetiloissa olevat esteettömät WC-tilat ovat hankalia käyttää, sillä WC-tilaan joutuu menemään käytävän kautta. Saman kerroksen eteistilan molemminpuolinen WC olisi hyvä muuttaa vain toiselta puolen käytettäväksi ja lisätä vastaava peilikuvaratkaisu suunnitteluaulan WC-rivistöön. Toisessa kerroksessa erityisopetuksen luokkien lähellä tulisi olla esteetön WC-tila.

 

Kokoontumistilat 12§

Katsomoihin, auditorioihin, juhla-, kokous- ja ravintolasaleihin, opetussaleihin ja -luokkiin ja muihin vastaaviin

kokoontumistiloihin, joissa on äänentoistojärjestelmä, tulee asentaa myös äänensiirtojärjestelmä. Auditoriot ja isot tilat tulee varustaa kuuluvuuskartoilla sekä opasteilla. Suunnitelmasta on vaikea päätellä, missä tiloissa induktiosilmukka on, joten suunnitelmat tulee näiden osalta tarkentaa.

 

Induktiosilmukka suositellaan asennettavaksi kaikkiin edellä mainittuihin tiloihin, mutta minimissään sen tulee olla tekstiilityön, kuvaamataidon, fysiikan ja teknisen työn tilojen ja liikuntasalin kaltaisissa luokissa, erityisoppilaiden luokissa, ruokasalissa, palvelupisteissä ja neuvotteluhuoneissa. Muihin riittää induktiosilmukan varaus. On hyvä huomioida, että tiloja käytetään myös iltaisin, jolloin tiloja käyttävät mahdollisesti erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Induktiosilmukan puute ei saa haitata myöskään koulun tilojen päivittäistä käyttöä. Induktiosilmukoiden osalta lopputarkastus tulee tehdä SFS-EN 60118-4- standardissa määriteltyjä menetelmiä ja hyväksymiskriteereitä noudattaen ja tilat on merkittävä tässä standardissa määritellyllä tavalla.

 

Rakennuksen käyttöturvallisuus

Porras 3 §

Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseen soveltuva. Portaan pinta ei saa olla liukas. Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on 0, 85 metriä. Tämän mitan sisäpuolelle voivat kuitenkin ulottua käsijohteet ja jalkalistat. Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollisuus kuljettaa uloskäytävän kautta liikkumiskyvytön henkilö paareilla. Poistumisteiden portaiksikaan ei suositella kierreportaita, koska ne ovat vaikeakulkuiset ja vaaralliset.

 

Käsijohteet 9 §

Kaikissa portaissa tulee olla käsijohteet molemmilla puolilla ja kahdella tasolla, 700 mm ja 900 mm:n korkeuksilla. Käsijohteita edellytetään myös lepotasoilla. Johteiden tulee myös ulottua 300 mm ennen portaiden alkamista ja niiden tulee ulottua myös 300 mm portaiden loppumisen jälkeen. Käsijohteiden päät eivät saa olla keihästävät.

 

 

Valoisuus ja valaistus 10 §

Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon kannalta turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu. Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. Rakennuksen pintojen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarvittavat valoisuuserot saavutetaan. Kulkureitillä olevat askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla.

 

Lasirakenteet 11 §

Ikkunat, seinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.

 

Piha-alue

Piha-alueen esteettömyyssuunnitelma on puutteellinen. Suunnitelmista eivät käy ilmi esimerkiksi leikkivälineet tai pihan pinnoitteet leikkialueella. Ainakin osan leikkivälineistä tulee olla esteettömiä. Piha-alueen ja koulurakennuksen tulee muodostaa yhdessä esteetön kokonaisuus.

 

Esteettömyysssuunnitelmat

Koska rakennus on suuri ja monimutkainen ja sen käyttäjämäärä voi olla yhden tapahtuman aikana lukumääräisesti suuri, kaikille sopivat ja katkeamattomat opasteet helpottavat tilojen löytämistä ja niissä liikkumista. Opastesuunnitelma on rakentamisen edetessä esitettävä esteettömyyskoordinaattorille samoin kuin muutkin esteettömyyteen liittyvät suunnitelmat.

 

Jaana Solasvuo                      Merja Niemelä

Esteettömyyskoordinaattori   Asiantuntijasihteeri, vammaisneuvosto

__________________________________________________________________________________________

 

LAUSUNTO OULUN KAUPUNGIN VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMASTA 2019-2021, 23.4.2019

Vammaisneuvosto näkee hyvänä, että vuorovaikutussuunnitelman tavoitteeksi on asetettu yleishyödyllisten yhdistysten yhteistyömahdollisuuksien parantaminen kaupungin kanssa. Konkreettisena esimerkkinä mainitaan järjestöyhdyshenkilön nimeäminen ja kaupungin tilojen tarjoaminen nykyistä enemmän järjestöjen käyttöön. Tiloja tarjotessa vammaisjärjestölle tulee huomioida, että tilat soveltuvat järjestettävään toimintaan ja kohderyhmälle. Tilojen käyttö edellyttää sujuvia liikenneyhteyksiä ja eri vammaisryhmille soveltuvia kuljetusmuotoja. Tilojen käytöltä edellytetään lisäksi sujuvaa saattoliikennettä, riittäviä pysäköintialueita tarvittaessa erityisjärjestelyin, esteetöntä sisäänkäyntiä ja tilojen todellista esteettömyyttä. Viestintäkanavien tulee soveltua kaikille, esimerkiksi ikäihmisille, aistivammaisille ja eri tavoin kommunikoiville. Kaikessa tiedotustoiminnassa tulee varmistaa, että tieto tavoittaa myös ne henkilöt, jotka eivät käytä digitaalisia palveluja. Tavoittamisen keinoja voisivat olla esimerkiksi tiedottaminen kaupungin toimipisteissä, kirjallista materiaalia unohtamatta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAUSUNTO OULUHALLIN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSHANKKEESTA 23.4.2019

Ehdollinen

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 22.3.2019 päivättyyn esteettömyyssuunnitelmaan. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä  ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.   

Esteettömyysasetus

Rakennukseen johtava kulkuväylä 2 §

akennukseen johtavien kulkuväylien tulee olla havaittavia, pinnaltaan tasaisia, kovia ja luistamattomia. LE-autopaikan ja kiveyksien/kulkuväylien välillä ei saa olla tasoeroja.

Rakennuksen sisäänkäynti 3 §

Rakennuksen sisäänkäyntien ovien tulee olla helposti avattavia myös liikkumis- tai toimintaesteisille henkilöille. Ulko-ovien edessä olevien tasanteiden leveys tulee olla ≥1500 mm ja pituus ≥1500 mm. Kaikkien sisäänkäyntien yhteydessä oleviin tuulikaappeihin tulee mahtua 1500 mm:n vapaa tila ovien avautuminen huomioon ottaen.

Rakennuksen sisäiset ovet ja kulkuväylät 3-5 §

Sisäisellä kulkuväylällä olevan oven ja aukon vapaa leveys tulee olla ≥ 850 mm. Huonetiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys tulee olla  ≥ 800 mm. Esteettömän WC-tilan oven vapaa leveys tulee olla ≥ 850 mm. Oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Rakennuksen mahdolliset kynnykset tulee muotoilla niin, että ne voidaan helposti ylittää pyörätuolilla.

Sisäisten kulkuväylien tulee olla havaittavia, pinnaltaan tasaisia ja luistamattomia. Portaiden alle joutuminen on huomioitava esim. kalustuksella. Ouluhallin puolella aulassa on portaikko, jonka alle näkövammaisella on vaara joutua.

Rakennuksen muut tilat 6 §

Tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen ja varustuksen on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille.

WC-tilat 10 §

Rakennuksen käyttötarkoitus, toiminnalliset kokonaisuudet ja kulkuyhteyksien pituus huomioon ottaen on oltava tarpeellinen määrä tarkoituksenmukaisesti sijoitettuja WC-tiloja, jotka soveltuvat pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle. WC-tilojen on sijaittava siten, ettei käyttäjän tai avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen käyttää niitä.

Esteettömät WC-tilat tulee merkitä liikkumisesteisen tunnuksella. Kiinteät kalusteet tulee sijoittaa tilaan siten, että liikkumisesteinen henkilö voi käyttää niitä. Istuimen tulee olla 200-300 mm irti takaseinästä ja WC-istuimen molemmin puolin on jäätävä 800 mm vapaata tilaa. Vaihtoehtoisesti voi olla kaksi toistensa peilikuva-WC-tilaa, joissa vain toisella puolella istuinta on 800 mm vapaata tilaa. Jälkimmäinen vaihtoehto on suositeltava, sillä pieni WC-tila on monikäyttöisempi ja se myös kaksinkertaistaa WC-tilojen määrän. WC-tila on varustettava liikkumisesteiselle henkilölle sopivaksi.

Nyt esitetyssä suunnitelmassa 1. kerroksen aulassa oleva kahvion puoleinen esteetön WC-tila ei ole avustajan sukupuolesta riippumaton.

Samalla käytävällä miesten WC-tilojen sisäänkäyntiin sijoittuva esteettömän WC-tilan sisäänkäynti on toiminnallisesti hankala. Esteettömän WC-tilan käyttäjän tuleminen WC-tilaan tai poistuminen sieltä saattaa estää tavallisiin WC-tiloissa asioivien kulun.

Tanssi- ja kamppailusalin välisistä kahdesta WC-tilasta tulee välttää erillisten etukoppien rakentamista.

Ouluhallin vanhalla puolella olevat esteettömät WC-tilat eivät ole avustajan sukupuolesta riippumattomia. Esteettömyyden vaatimus koskee myös henkilökunnan hygieniatiloja. Ravintolan henkilökunnalta puuttuu esteetön WC. Suunnitelmissa tulee huomioida, että kahviota saattaa hoitaa yksityinen yritys. Tällöin esteettömät hygieniatilat on oltava kuitenkin käytössä eivätkä ne saa jäädä lukittujen ovien taakse.

Suunnittelussa tulee varmistaa, että halkaisijaltaan vähintään 1500 mm:n vapaa tila toteutuu.

Muu hygieniatila 11 §

Vähintään yhtä puku- ja pesutilakokonaisuutta on voitava käyttää liikkumis- tai toimimisesteisen henkilön ja hänen avustajansa sukupuolesta riippumatta. Esitettyjen LE-pukuhuoneiden määrä on riittävä, mutta tuon sukupuolineutraliteetin toteutuminen tulee varmistaa.

Kokoontumistilat 12 §

Katsomoihin, auditorioihin, juhla-, kokous- ja ravintolasaleihin, opetussaleihin ja -luokkiin ja muihin vastaaviin kokoontumistiloihin, joissa on äänentoistojärjestelmä, tulee asentaa myös äänensiirtojärjestelmä. Auditoriot ja isot tilat tulee varustaa kuuluvuuskartoilla sekä opasteilla. Nyt suunnitelmissa induktiosilmukoita ei ole esitetty mihinkään tiloihin. Induktion tai muun äänensiirtojärjestelmän sijainnit tulee lisätä esteettömyyssuunnitelmiin.

Käyttöturvallisuusasetus

Porras 3 §

Portaan on oltava turvallinen ja tarkoitukseen soveltuva. Portaan pinta ei saa olla liukas. Poistumisalueen sisäisen portaan vähimmäisleveys on 850 mm. Tämän mitan sisäpuolelle voivat kuitenkin ulottua käsijohteet ja jalkalistat. Jokaiselta poistumisalueelta on oltava mahdollisuus kuljettaa uloskäytävän kautta liikkumiskyvytön henkilö paareilla.

Käsijohteet 9 §

Kaikissa portaissa tulee olla käsijohteet molemmilla puolilla 700 mm ja 900 mm:n korkeuksilla. Käsijohteita edellytetään myös lepotasoilla. Johteiden tulee ulottua 300 mm ennen portaiden alkamista ja 300 mm portaiden loppumisen jälkeen. Käsijohteiden päät eivät saa olla keihästävät.

Valoisuus ja valaistus 10 §

Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja huollon kannalta turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu. Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa häikäisyä. Rakennuksen pintojen on oltava sellaiset, että havaitsemisen kannalta tarvittavat valoisuuserot saavutetaan. Kulkureitillä olevat askelmat, kynnykset ja tasoerot on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla.

Lasirakenteet 11 §

Ikkunat, seinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.

Opastesuunnitelmat

Koska rakennus on suuri ja monimutkainen ja sen käyttäjämäärä voi olla yhden tapahtuman aikana lukumääräisesti suuri, hyvät ja katkeamattomat opasteet helpottavat tilojen löytämistä ja niissä liikkumista. Opastesuunnitelma on rakentamisen edetessä esitettävä esteettömyyskoordinaattorille samoin kuin muutkin esteettömyyteen liittyvät suunnitelmat.

Vammaisneuvoston muita huomioita

Sisäovien avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä on oven ulkopuolella oltava myös vähintään 400 mm.

Esteettömien WC-tilojen ovien tulee avautua aulatiloihin eivätkä ne siis saa olla osana isompaa WC-kokonaisuutta.

 

Jaana Solasvuo                               Merja Niemelä

Esteettömyyskoordinaattori            Asiantuntijasihteeri, vammaisneuvosto