Hyödyllistä tietoa

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
https://www.yvtltk.fi/fi/index/lautakunta.htm

Vammaispalvelujen käsikirja
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/

Ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta
https://www.saavutettavasti.fi

Oulun vammaispoliitttinen ohjelma

Oulun vammaispoliittinen ohjelma - tekstiosa (pdf), (word)

Vammaispoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotukset (pdf), (word) (päivitetty 5/2021)

Passeli kaupunki kaikille (pdf)

Oulun rakennusvalvonta
https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/

Oulun kaupungin vammaispalvelut
https://www.ouka.fi/oulu/vammaisuus

 

Esteettömyyteen liittyviä linkkejä


Invalidiliitto
https://www.invalidiliitto.fi/

Annanpura
https://www.annanpura.fi/

Näkövammaisten liitto
https://www.nkl.fi/fi/etusivu

Kuuloliitto
https://www.kuuloliitto.fi/

Papunet
http://papunet.net/

Helsinki kaikille
https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi

 

Lainsäädäntöä

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen esteettömyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä (MRL) asetetuille tavoitteille.

Rakentamisessa noudatettavia esteettömyyteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita:

Suomen perustuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Maankäyttö- ja rakennusasetus
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895

Ympäristöministeriön asetusrakennuksen esteettömyydestä
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241

Rakennuksen käyttöturvallisuudesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007

 

 

Muita esteettömyyteen liittyviä lakeja ja sopimuksia

Yhdenvertaisuuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista
https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Varhaiskasvatuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Hankintalaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397

Pelastuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Laki katujen ja joidenkin yleisten alueiden kunnossapidosta
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=katujen%20kunnossapito

Esteettömyysdirektiivi/EAA
http://papunet.net/saavutettavuus/esteettomyysdirektiivi-accessibility-act

Saavutettavuusdirektiivi
https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi