Hyödyllistä tietoa

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

https://www.yvtltk.fi/fi/index/lautakunta.htm

Vammaispalvelujen käsikirja

 https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/

Ohjeita verkkosisältöjen ja viestinnän saavutettavuudesta

https://www.saavutettavasti.fi

Oulun kaupungin vammaispoliittinen ohjelma (pdf, word)

Vammaispoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotukset (pdf, word)

Passeli kaupunki kaikille (PDF)

Oulun rakennusvalvonta

https://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/

Oulun kaupungin vammaispalvelut

https://www.ouka.fi/oulu/vammaisuus

 

Esteettömyyteen liittyviä linkkejä

Invalidiliitto

https://www.invalidiliitto.fi/

Annanpura

https://www.annanpura.fi/

Näkövammaisten liitto

https://www.nkl.fi/fi/etusivu

Kuuloliitto

https://www.kuuloliitto.fi/

Papunet

http://papunet.net/

Helsinki kaikille

https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi

 

Lainsäädäntöä

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen esteettömyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä (MRL) asetetuille tavoitteille. Rakentamisessa noudatettavia esteettömyyteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita:

Suomen perustuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Maankäyttö- ja rakennusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895

Ympäristöministeriön asetusrakennuksen esteettömyydestä

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241

rakennuksen käyttöturvallisuudesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007

 

 

Muita esteettömyyteen liittyviä lakeja ja sopimuksia

Yhdenvertaisuuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista

https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Hankintalaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397

Pelastuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379

Laki katujen ja joidenkin yleisten alueiden kunnossapidosta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=katujen%20kunnossapito

Esteettömyysdirektiivi/ EAA

http://papunet.net/saavutettavuus/esteettomyysdirektiivi-accessibility-act

Saavutettavuusdirektiivi

https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi