Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2017-5, Haukiputaan ja Kellon suuralueiden yhteistyöryhmien kokous 23.5.2017, muistio

Haukiputaan ja Kellon suuralueiden yhteistyöryhmien kokous 23.5.2017

 

Aika:             23.5.2017 klo 17.30 – klo 19.50

Paikka:         Kellon Koulu, ruokasali

Osoite:          Kylätie 6

Läsnä:           Kaisu Luokkanen, Kellon suuralueen puheenjohtaja

                      Anu Huusko

                      Mika Huusko

                      Minna Sarvela

                      Seija Länden

                      Mari Tiainen

                      Hannu Liljamo

                      Janne Ylitalo

                      Tuomas Orava

                      Kaisa Similä

                      Eila Ruotsalainen

                      Perttu Similä

                      Riitta Similä

                      Pirjo Laitila

                      Teea Tunturi

                      Risto Hernetkoski

                      Anne-Mari Huttunen

                      Hannu Vehkaperä

                      Riitta Lindström

                      Sirpa Ervasti

                      Hannu Häyrynen

                      Esa Aalto

                      Jorma Aalto

                      Milla Kynkäänniemi

                      Erwin Fischer

                      Seppo Kuoppala

                      Elisa Kittilä, sihteeri

1.     Kokouksen avaus

Kellon yhteistyöryhmän puheenjohtaja Kaisu Luokkanen avasi kokouksen  klo 17.36

Milla Kynkäänniemi -  Oulun Poliisista, kaupunginvaltuutettu.

Huolestuneet vanhemmat Kellon alueelta olivat ottaneet yhteyttä poliisiin kielletyn aineen kauppaamisesta Kellon koulun pihalla. Milla Kynkäänniemi vetosi vanhempia tekemään Oulun poliisille virallisen rikosilmoituksen, että asiaa voidaan alkaa tutkimaan. Tosiasiat pitää tuoda esille. Oulun poliisista ollaan yhteydessä lastensuojeluviranomaisiin, mutta ensin rikosilmoitus vaaditaan.

 

2.     Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

hyväksytään.

 

3.     Edellisen kokouksen muistio

edellinen kokous pidettiin Haukiputaalla 17.5. Muistio on valmistumassa.

 

4.     Ajankohtaiset asiat

Rehtori Seija Länden ja oppilas Aapo Kontio kävivät jättämässä kannanoton Kiviniemen uimarannan puolesta. Aapo Kontio luki alla olevan vetoomuksen Kiviniemen uimarannan hoidosta. Oppilaskunnassa on valittu oma tärkeä asia jolla opetellaan vaikuttamista. Ollaan tehty Meriopetussuunnitelma MeriOPS Kiviniemen rannan kehittämiseksi ja merellisten taitojen ja tuntemusten kasvattamiseksi. Oppilaiden vetoomus toimitetaan SiKun johtoryhmälle: Mika Penttilälle, Niina Epäilykselle ja Matias Ojalehdolle.

 

5.     Kellon hulevesiongelmat

- Riitta Lindström, suunnittelupäällikkö. Oulun Vesi

- Seppo Kuoppala, tiemestari.Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.

Aluksi Siikaputaan Asukasyhdistys ry jätti selvityksen Siiikaputaan talviuoman projektista:

”selvitys liitteeksi pöytäkirjaan: Siikaputaan tulvauoman projektista tavoitteena ennallistaa luonnollinen virtauma Kiiminkijoesta Keiskanlampeen ja siitä edelleen teiden alitse tulvauomaan.

Oulun kaupungin, Ely-keskuksen, Avi:n kanssa on käyty kevään aikana rakentavia keskusteluja, koska Haukiputaan vesi jakokunnalta ja ympäristö asioista vastaavilta on saatu lupa/ suostumus virtauman suunnitteluun ja toteuttamiseen määrätyin ehdoin. Suunnitelmat on aloitettu ja ne saataneen valmiiksi kesäkuun aikana, jonka jälkeen laitetaan lupaprosessi liikkeelle. Kustannusarvio selvitetään vasta, jos lopullinen päätös on myönteinen. Törmäntien, kevyen liikenteen, sekä entisen 4 tien läpivientien kustannusten jakautuminen on selvityksen alla.

Mahdollisiin kysymyksiin annan mielelläni vastaukset

Ystävällisin terveisin

Pentti Haapakangas                                                                 Siikaputaan Asukasyhdistys ry:n varapuheenjohtaja”

      

Vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuivat 1.9.2014. Hulevesien hallinta ei enää kuulu vesihuoltoon.

”Hulevesi on alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä ja ne johdetaan vesistöihin putkiviemäreissä, ojissa ja painanteissa. Hulevesijärjestelmän hallinnasta vastaavat (suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito) Yhdyskunta-ja Ympäristöpalvelut (YYP) ja Oulun Vesi” .

Keskustelua:

Kiviniemen alueiden hulevesiyleissuunnitelma on tehty ja ongelmakohdat kuivatuksesta tiedossa. Keskusteltiin, että Alavainion ja  Metsävainion kulmalla on raivattu risteysalueita, ja kun hulevedet ohjataan putkeen, toimivuus paranee. Milloin saadaan suunnitelma ojanpohjalle asennettavista putkista?  Kysyttiin mihin ohjataan hulevedet? Saako laskea suoraan vesistöön? Seppo Kuoppala totesi, miten ohjataankin hulevesiä, menee ne kaikki Perämereen lopulta. Olemassa oleviin huleveden purkupaikkoihin ei tarvitse tehdä muutoksia jos hulevesien määrä ko. purkupaikkaan ei oleellisesti muutu. Kun rakennetaan uusia alueita, siellä on mietittävä erilaisia vaihtoehtoja kiintoaineiden talteenottoon. Avo-ojat itsessään ovat hyviä kiintoaineiden laskeuttamispaikkoja. Ympäristövianomaisten kanssa on ollut neuvotteluja hulevesien hallinnasta.

Milla Kynkäänniemi totesi, että valtuutetut ovat virkamiesten esitysten varassa, kun asiat tuodaan valtuustoon. Info on suppeaa, ja pyydettiin hyvissä ajoin kaupungin valtuutetuille tietoa asioista että ehditään kunnolla perehtyä.

Esa Aalto, yhdyskuntalautakunnan jäsen – ilmoitti, että Kuntaliitolta saa oppaan hulevesiasioista kunnille. Esa Aalto kommentoi, että kaupungin suunnittelijat eivät aina tutki tarvitaanko hulevesikaivoja vai ei. Ensisijaisesti huleveden pitäisi antaa imeytä paikan päällä pohjaveteen (6 m), hiekkamaassa ei hulevesiongelmaa vaikka on avo-ojia. 

Riitta Lindström Oulun Vesi: Hulevesimaksu on kaupungin määräämä maksu, Oulun Vesi toimii operaattorina kaupungille. Oulun Veden rooli on muuttunut pieneksi hulevesikysymyksissä. Jos on kyseessä uusi rakennus, annetaan liitoslausunto vesiviemäri – hulevesiviemäröinnistä.  Isossa kuvassa - rakentamissuunnitelmissa – on yhteistyötä ja ollaan putkien suunnittelussa mukana.

 

Seppo Kuoppala huomautti, että esimerkiksi Kiviniemen kalasatamaseutu ja vanhat, 70-luvulla tehdyt kaavat ja kapeat tiet on hoidettava kuin katu, päällysteitten ja katurakenteet on pysyttävä kuivana.  Ensisijainen tarkoitus hulevesien hallinnalla on katurakenteiden kuivana pysyminen.  Talvet ovat nykyisin muuttuneet niin että tammi-helmikuussakin voi olla +5 - +10 ast. jolloin vesi alkaa virrata katua pitkin. Hulevedet on johdettava pois, koska muutoin siitä aiheutuisi ongelmia kiinteistöille. Esa Aalto kommentoi, että on kaupungin vastuulla laittaa hulevesimaksulla vesi  juoksemaan. Kadunrakentamisen suunnittelussa pyritään estämään imeytyksellä se, ettei hulevesi mene kadunrakenteisiin.

Riitta Lindström kertoi, että liittymishalukkuus jäteviemäriohjelmaan uudessa Oulussa on laskenut, noin 10 hanketta. Siellä missä on ollut innostusta, ne ovat toteutuneet. Oulun Vesi tekee rungon liittymismaksua vastaan, 2770€ , taloon saakka asukas kustantaa itse.

Kritisoitiin, miksi kaikkien omakotiasujien pitää maksaa 22€ vuotuinen hulevesimaksu, jos ei se mitään hyödytä. Todettiin, että siellä missä hulevesiongelmia, sinne tehtävä myös investointeja. Ehdotettiin muutosesitystä; maksuperusteeseen poikkeussysteemi jos ei tontilla hulevesiongelmaa ole.

Hannu Vehkaperä, asunut 30 v. Haukiputaalla, totesi, että asuntoalueilla pienipiirteisiä maalajialueita, on hiekkaa, savea, hyvin vettä johtavaa, joten täytyy ottaa kokonaisuus huomioon. Ei voi käsitellä yksittäisiä tontteja, niitä on vaikea jyvitellä. Kadut eivät saa routia.

 

6.     Kiviniemen ja Inkonnokan uimarantojen poistaminen kaupungin virallisesta uimarantaluettelosta – kannanotto.

Kellon suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Kaisu Luokkanen luki SiKun päätöksen uimarantojen lakkauttamisesta. Kiviniemenrannan nettiadressiin ja kauppojen listoille oli tullut 902 allekirjoitusta oikaisuvaatimukseen.

Keskustelua:

Uimarannalla on tutustunut ihmisiin, lasten kanssa tärkeää että rannalla on vessa, roskapönttö, ja että huolehditaan yleisestä siivouksesta. Kesäpäivisin käy rannoilla n. 50-100 ihmistä. Voi vain kuvitella millainen jätteen määrä, kun myös vaippaikäisiä kävijöitä,  pusikot on vessana eikä vedenpuhtautta mitata. Jopa 160 ihmistä yhtä aikaa kesällä, puhtaanapito on silloin erityisen tärkeää. Huolestutti, loppuuko myös Oulu action tapahtuma rannalla? Puistomainen hoito ei käytännössä merkitse mitään, uimakelpoisuus ei tule säilymään jollei oikaisuvaatimusta olisi tehty.

 

Kommentoitiin että rannalla lisääntyy villiä menoa, epäasiallinen käytös asukkaiden pihoilla, roskia, nuorison nuotioita. Nykyiset uimakopit betoniin valettu jolloin nuoriso ei saa niitä liikkeelle, kestää nuorison ja rannan jäät.

Sikun päätöksessä  ei ollut kunnon perusteita, miksi Kivinimen ja Inkonnokan uimarannat poistetaan virallisesta uimarantaluettelosta? Oikaisuvaatimus siis lähtenyt joka SiKun  pitää ottaa kevään viimeiseen kokoukseen käsittelyyn.

Milla Kynkäänniemi totesi, että Kiviniemen rannan kunnossapito on ollut heikkoa. Kysyttiin onko pientä ihmistä  ja kuntalaisia koskettavat asiat niin merkittävä raha Oulun kaupungille,? Uimarannan ylläpito n. 6000€/kesä, ei ole kyse rahasta. Ihmeteltiin perusteluja: ollut vaarallinen uimapaikka/ tai sijaitsee jakokunnan maalla? Nuorisotoiminta on suunnitellut Kiviniemen rannalle koko kesäksi toimintaa jonka lautakunta käytännössä  on päättänyt lakkauttaa.

Mirja Vehkaperän terveiset: yritetään saada roska-astia, wc, pukukoppi kuin Inkonnokkaan. Hannu Liljamo totesi ettei lähidemokratia toimi, päättäjiä ei saatu                   paikalle useista yrityksistä huolimatta.  On tärkeää että päättäjät kuuntelevat keskeneräisiä asioita, ihmetellään miksi keskeneräisyys on syy olla tulematta kokoukseen?

Myös Rantatien liikenne uimarannalle vaatisi kehittämistä, nyt ajetaan kiellettyyn ajon suuntaan tiellä. Suunniteltiin valtuustoaloitetta sataman suunnitelman kehittämisestä. Elinvoimainen Oulu keskittyy vain Raatin rakentamiseen!

Erwin Fisher kommentoi että Oulusta saataisiin parempi matkailukaupunki, miksi lopettaa hyviä rantoja?  Lyhytnäöistä politiikkaa! Lähivirkistysalueet tärkeitä joita on kehitettävä. Merellinen alue kanta-Oulusta ylöspäin jää turisteilta näkemättä.

Kellon Asukastuvan puheenjohtaja Mika Huusko kertoi että asukastupa järjestää pusikon raivaustalkoot Kiviniemen rannan pohjoispuolella helatorstaina. Tekli lainaa raivaussahan. Jätteet kerätään roskalavalle ja tehdään kokko Juhannukseksi. Tarkistetaan alue yhdessä Esa Aallon kanssa ettei mennä lintujen pesimäalueelle.

Porukalla kaikki yhdistykset mukaan siivoamaan Kiviniemen rantaa!

 

7.     Yhteisöjen kuulumiset

Kellon asukastupa: helatorstaina Esa aalto oppaana Kiviniemen rannassa linturetkellä klo 7-9.

1.7. museopäivä Haukiputaan museolla

- vanhan Kirkkotien vaellus

- Lauantaina 27.5. siivouspäivä yli 40 ilmoittautunut. Jatkoa suunniteltu.

 

8.     Muut asiat

  • ympäristön siisteysasiat.

V. 2015 asennettiin Haukipudas, Kello, Takkuranta ja Kiviniemi – alueille n. 60 roska-astiaa. Kaupungin puutarhuri ilmoitti että ne ovat käytettävissä myös pussitetuille koiran jätöksille. Toivotaan silti lisää roska-astioita ja ne on tyhjennettävä useammin! Lapsia olisi opettava käyttämään roska-astioita, ehdotettiin  että ne maalattaisiin kirkkaan värisiksi.

Liitteissä  kuntalaisten karttapalvelu roska-astioiden sijoitteluista, tulossa myöhemmin nettiin.

  • Myllysaaren kunnostuksen suunnittelu lähtenyt liikkeelle keväällä 2017 .
  • Haapajärven koira-aitaus ja talviliukumäki rakennetaan syksyllä 2017
  • Torvelantien leikkipaikka valmistuu kesäkuussa 2017
  • Oravanpolku leikkipaikka rakennetaan elo-syyskuussa 2017
  • Kissanojankujan leikkipuistoon rajataan kulkua aitamaisilla pensasistutuksilla.
  • EKO-pisteessä on puhelinnumerot johon soitto tarvittaessa jos roska-astiat ovat täynnä.

Kysyttiin, vaikuttaako Vaajatien muuttaminen Syynimaantieksi siihen tuleeko pyörätietä? Todettiin, että tien nimen muuttaminen ei vaikuta suunnitelmaan. Ilmoitettiin, että järjestetään yleisötilaisuus kesän alussa jossa esitellään kevyenliikenteen väyliä. Suunnitteluun voi vielä vaikuttaa.

  • Vaadittiin Kellon Asematielle pyörätietä tai lapsille koulukyyditys, koska tie on vaarallinen koululaisille.

 

9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 19.50. Seuraava kokous pidetään alkusyksystä ja sovitaan erikseen.

Jakolinkki