Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2015 -05 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 21.9. klo 17.00  

Paikka: Katoppa-asukastupa, Kauppurienkatu 23
  
Osallistujat:
Kyösti Kekkonen asukas
Raimo Ritola  asukas
Jukka Lappalainen asukas
Esko Saarela  asukas
Kaisu Rundelin asukas
Olavi Eelis Kokko asukas
Solja Peltovuori Hyvän mielen talo ry
Sirpa Ahola-Laurila Mielenvireys ry
Tytti Tuppurainen asukas, yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Lea Ansamaa tiedottaja, hyvinvointipalvelut
Merja Niemelä sihteeri, koordinaattori
 
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 17:05. Puheenjohtaja otti esille ajankohtaisen pakolaistilanteen: Ouluun voi hakeutua loppuvuoden aikana arviolta yhteensä 5000 turvapaikanhakijaa, heistä puolet voi todennäköisesti saada oleskeluluvan Suomeen. Eri alueiden asukastuvilla ja alueen yhdistyksillä on tärkeä rooli myös kotouttamisessa.     
 
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin esityslistalle muihin asioihin: Haaste kaikille kaupungin asukastuville turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen.
 
3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4. Virkakielikampanja Oulussa, omaishoidon päätöstekstit, tiedottaja Lea Ansamaa hyvinvointipalvelut
Virkakielikampanjalla kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään ja muistutetaan selkokielen käytön tarpeesta. Kuntalaissa todetaan, että "Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet." Hyvä ja ymmärrettävä kieli on kaikkien etu. Oulun kaupunki osallistuu virkakielikampanjaan osallistamalla kuntalaisia omaishoidon päätösteksteihin syys-marraskuun aikana. Omaishoidon päätösteksteihin voi kertoa mielipiteensä alueellisten yhteistyöryhmien kokouksissa ja lokakuun alusta myös otakantaa.fi –palvelussa. Alueen koordinaattoreille voi lähettää myös palautetta sähköpostilla kyselyn ajan. Osallistaminen omaishoidon päätöksiin toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen ja yhteisötoiminnan kanssa. Lisätietoja kampanjasta:http://www.kotus.fi/kielitieto/viranomaisten_kielenkaytto/virkakieli/virkakielikampanja
 
Tiedottaja Lea Ansamaa esitteli kokouksessa hyvinvointipalveluiden ja yhteisötoiminnan omaishoidon päätöstekstien osallisuuskampanjaa. Omaishoidon päätöstekstit on valittu kehittämisen kohteeksi, konkreettinen asia joka näkyy asiakkaalle, erityisesti ikäihmisille. Effica -järjestelmässä on valmiita lauseita, joista poimitaan päätöstekstiä asiakkaille lähettäviin päätöksiin. Osallistamista tehdään marraskuun loppuun saakka. Päätöstekstien muutokset kirjataan osallistamisen jälkeen järjestelmään. Kolme erillistä päätöstekstiä on valittu kampanjaan. Lakiosuus on siirretty viimeiseksi kaikkien päätösten osalta ja päätösten alkuun on siirretty asiakasta koskeva olennainen asia eli asiaa koskeva päätös. Asiakkaan sinuttelua ja teitittelyä on hyvä tehdä tilanteen mukaan, Oulun kaupungin viestintäjohtajan ohjeistuksen mukaisesti.        
 
Otakantaa.fi –palvelussa voi antaa palautetta omaishoidon päätösteksteihin lokakuun alkupuolella. Asiasta tiedotetaan erillisellä lehdistötiedotteella. Palautetta voi antaa myös sähköpostilla koordinaattorille.        
 
Kommentit:
Päätös 1 Myönteinen päätös omaishoidon tuesta
Koska päätös koskee määräajaksi myönnettyä tukea, sen tulisi olla myös perusteltu. Tuki on verollista tukea, nouseeko asiakkaalle esille tekstistä?  
 
Päätös 2 Myönteinen päätös vapaan järjestämisestä
Summa perustuu lakiin ja järjestettäviin palveluihin, asiakkaalla on oikeus tietää minkä vuoksi alennettuna maksetaan. Päätös vapaan järjestämistavasta on hyvä ehdottaa otsikoksi.
 
Päätös 3 Kielteinen omaishoidon päätös
Päätös pitää perustella, miksi se on kielteinen, tulee perusteella myös hoidollisuus. Informaatio tulee saada päätöksestä. Kieleen on hyvä myös kiinnittää huomiota päätöksissä, lisää niiden ymmärrettävyyttä.
 
Henkilöstön koulutus palveluohjausyksikössä liittyen ammattiasioihin olisi hyvä järjestää kielen huollon koulutuksen yhteydessä. Erittäin myönteistä on se, että päätöksissä on lakiosuus jälkimmäisenä. Pelkästään fraaseilla ei voi perustella päätöksiä, substanssiosaaminen tulee olla henkilöstöllä hallussa ja ajantasaista. Valmistelijan ja päätöksen tekijän nimen tulee näkyä päätöksessä. Voisiko päätöksessä lukea alussa Hyvä xx, lisäisi henkilökohtaista tasoa tekstissä, kohdentamista? Kielen lisäksi päätöksen perusteluun tulee kiinnittää huomiota. 
 
5. Yhteistyö keskustan suuralueella
Keskustan suuralueen yhteistyötä vahvistaa myös yhteistyöryhmä. Merkittävä yhteistyökumppani alueella on ollut pitkän aikaa Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys. Yhteistyöryhmän laajentaminen ja uusien yhteistyökumppaneiden saaminen mukaan on tärkeää, asukkaiden lisäksi kolmannen sektorin yhdistykset, kaupungin ja poliisin ym. tahojen edustajat. Alueella tulee ottaa esille yhteistyön kehittäminen, yhteisötoiminnan jatkuminen ja kaupungin tuen jatkaminen.
 
Jukka Lappalainen kommentoi, että kuntaliitoksessa on tehty sitoumus, että jokaiseen ympäristökuntaan tulisi asukastupa. Eri rakennuksia on tarkasteltu, kaikkiin esim. entisiin kunnantaloihin ei voida toimintaa kuitenkaan sijoittaa. Asukastupaverkoston kokous on pidetty Aleksinkulmassa. Tilaisuudessa hallintojohtaja Ari Heikkinen esitteli ajankohtaista palvelupisteverkon valmistelua asukastupiin ja yhteisötaloihin liittyen. Tilaisuudessa nousi esille Aleksinkulma keskustan asukastuvan sijoittumispaikkana, aikaisemmin on keskusteltu Sammakkotalosta. Haasteita on kaupungin taloudellisen tilanteen lisäksi myös huolehtia yhteisötoiminnan jatkosta. Toiminta eri alueilla on paljon toimijoista kiinni. Suunnittelupäivän järjestäminen olisi tärkeää alueellisille asukasyhdistystoimijoille. Alueella olisi hyvä järjestää esim. ikäihmisille suunnattua liikuntatoimintaa.
Sirpa Ahola-Laurila kommentoi, että hyvinvointitoimikunnan kokouksessa on esitelty palveluverkkoa, jossa on esitelty yhteisötalojen ja asukastupien sijoittumista jatkossa.
 
Valmistelussa on yhteisötoiminnassa palvelupisteverkkoon liittyen, että Aleksinkulmaan sijoittuisivat mahdollisesti keskustan asukastuvan toiminnot jatkossa, sisälle yhteisötaloon.
 
Raimo Ritola kommentoi, että aikaisemmin on tehty yhteistyössä Katoppa-asukastuvan ja alueen asukasyhdistyksen kanssa neljä kirjaa, 300 luentoa ja murrekerhoa järjestetty viiden vuoden ajan. Johtamiskysymys on, että yhteistyö toimii kaikkien osapuolten kesken. Tapahtumien lopettaminen, esim. Liikennepuistotapahtuma ja Oululaiset iltamat, mihin suunnataan toimintarahat niistä loppuvuodesta 2015?
 
Oulun kaupungin avustukset tulee käyttää alueen asukkaille suunnattuun toimintaan ja tapahtumiin sekä raportoida niistä vuosittain, muutoin alueelliset toimintarahat tulee palauttaa kaupungille. Asukastuvan yhteistyön taso ja tilanne vaatii kehittämistä edelleen, asiaa on käsitelty jo useamman kerran vuoden aikana myös yhteistyöryhmän kokouksissa. Kokoontuminen olisi hyvä asia, henkilökysymys ei saa rajoittaa yhteistyötä alueella.
 
Tytti Tuppurainen kommentoi, että tapahtumien peruuntumiseen liittyen, on aika jollekin uudelle yhteistyölle, tarvitaan uusia yhteistyökumppaneita alueelta. Aluekokous on vuoden lopussa, tarvitaan valmistelua, useamman eri tahon osallistumista kokoukseen. Toimintarahan hakemista v. 2016 tulee valmistella uudestaan, laajemminkin. Yhteistyöryhmä tekee vuosittain esityksen Lähidemokratiatoimikunnalle alueellisen toimintarahan myöntämisestä.
 
6. Asukastuvan tilannekatsaus
Yhdistyksen toimintaa ja rahojen käyttöä ohjaa laki. Yhdistystoiminta on olemassa asukkaita ja toimintaa varten, se ei saa liittyä henkilöstökysymyksiin alueella.
 
Solja Peltovuori kommentoi, että keskustelu on jatkunut pidempään myös yhteistyöryhmässä. Hyvän mielen talolla ja Mielenvireydellä on omatkin haasteet toiminnoissaan, yhdistykset haluavat liittyä mukaan sellaiseen toimintaan, jossa tehdään rakentavaa yhteistyötä. Keskustan suuralueelta voisi kartoittaa laajemminkin yhteistyökumppaneita ja yhdistyksiä.
 
Sirpa Ahola-Laurila kertoi, että Mielenvireydellä käy päivittäin 50 ihmistä kahvilassa (Saaran hattuliikkeen vieressä). Vapaaehtoisia on ja kävijöitä paljon, yhteistyötä voisi tehdä toiminnan merkeissä myös heidän kanssaan. 
 
Jukka Lappalainen kommentoi, että toimintaa tarvitaan ja sen tulisi olla ykkösasia eri yhdistyksillä. Asukkaiden tapahtumien järjestäminen on keskeinen asia. Asukasyhdistysten toimijat ovat vähäisiä, toiminnan tulisi jatkossa rakentua isomman toimijan varaan tai useamman yhdistyksen muodostaan toimijan varaan.
 
Kaisu Rundelin kommentoi, että yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka voisi pitää palaverin yhdessä Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen kanssa. Minkä roolin asukasyhdistys näkee ja on valmis ottamaan alueellisessa toiminnassa jatkossa.       
   
7. Muut ajankohtaiset asiat
Haaste kaikille kaupungin asukastuville turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen eri alueille
Kaukovainion Elomarkkinoilla on ollut eri maiden edustajia Värikäs ravintola –teemaisesti, myös keskustan tapahtumiin voisi tulla mukaan. Asukastuvat olisivat valmiita osallistumaan kotouttamiseen omalta osaltaan. Yhteisötoiminnalle esitetään, että asukastuvat olisivat aktiivisia turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa, ja asukastupien ovet avataan myös turvapaikanhakijoille.     
 
8. Seuraava kokous
Seuraava yhteistyöryhmän kokous 9.11. klo 17.00. Aluekokous 16.11. klo 17.00. Paikka voisi olla kaupungintalolla. 
 
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18:59.

Jakolinkki