Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2018 -01 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio 12.2.2018

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 12.2. klo 16.30                              

Paikka: Oulu10, Torikatu 10 nvh 142

 

Osallistujat:

Tytti Tuppurainen                 yhteistyöryhmän puheenjohtaja, asukas

Leena Kallioniemi                 yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Kaisu Rundelin                     Raksilan asukasyhdistys

Marja Kääriäinen                  asukas

Esko Saarela                         asukas

Kalevi Hiltunen                     Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys

Pertti Seppänen                   asukas

Satu Keskitalo                      Oulun Nuoret Kotkat piirijärjestö

Jaana Rundelin                    Oulun Nuoret Kotkat piirijärjestö

Merja Niemelä                     sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 16.31.

 

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

 

Asematalon suunnitelmat, kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Oulun Asematalon suunnitelma perustuu Oulun kaupungin II (Vaara) kaupunginosan rautatie- ja katualuetta koskeva asemakaavaan muutokseen (Rautatienkatu 1a-1c), ehdotuksen kaavatunnus on 564-2214. ”Asematalo” on työnimi, jossa on suunnitteilla rakentaa 2 x 8-kerroksista ja yksi 16-kerroksinen kerrostalo, jossa pääpaino on asuinrakentamisessa ja johon voi sisältyä matkapalveluja. Käytännössä voi puhua 10-vuoden hankkeesta, jossa ensimmäinen rakennus rakennetaan, kun kaava on saanut lain voiman. Korkea rakentaminen voi mahdollistaa jopa maisemaravintolan suunnittelun 16-kerrokseen.

 

Kaavamuutosalueen maankäytön tehostaminen tukee mm. Oulun kaupunkistrategian, Uuden Oulun yleiskaavan, Oulun keskustan maankäytön- ja liikenteen tavoitesuunnitelman 2020, Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisen selvityksen, Oulun korkean rakentamisen selvityksen ja Oulun Keskustavision mukaisia keskustan ja sitä ympäröivien alueiden kehittämistavoitteita. 

 

Asema-alue on uudistuva liikenteen solmukohta sekä työpaikkojen, palveluiden ja asumisen keskittymä, joka yhdistää Raksilan keskustaan. Kaupunkirakenteen tiivistäminen vahvistaa Oulun keskusta-alueen elinvoimaisuutta, hyödyntää kestävällä tavalla olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Pohjoisen alikulun, Heikinkadun ja Rautatiekadun risteysalue on liikenteellisesti tärkeä solmukohta. Alue on ruutukaavakeskustan reuna-alueella ja muodostaa tärkeän kaupunkikuvallisen ja -rakenteellisen solmukohdan kaupunkirakenteessa.

 

Suunnittelualueen nykytila

Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee yksikerroksinen puurakenteinen asuinrakennus, jonka ensimmäiset piirustukset on päivätty vuonna 1884. Asuinrakennuksen eteläpuolella sijaitsee yksikerroksinen piharakennus, jonka rakentamisvuodeksi on ilmoitettu 1905. Rakennukset siirretään entisen Toppilan aseman alueelle.

 

Suunnittelualueen eteläosassa sijaitseva funkistyylinen kiintotavaratoimisto valmistui vuonna 1938. Siihen kuului kaksikerroksinen noppamainen tiilimuurattu ja rapattu kaksikerroksinen toimisto-osa sekä yksikerroksinen puurakenteinen kylmätavarasuoja. Kylmävarastosuojaa laajennettiin vuonna 1945 ja toimistoosaa korotettiin yhdellä kerroksella vuonna 1960.  Rakennus säilymisedellytykset on tutkittu asemakaavatyössä, rakennus puretaan.

 

Suunnittelualueen rajautuminen

Suunnittelualue liittyy koko ratapiha-alueen ympäristön kaupunkikuvalliseen tarkasteluun. 

Länsipuolella ja luoteessa sijaitsee 4-6 -kerroksisia asuin-, liike- ja toimistorakennuksia. 

Etelässä sijaitsee 1-kerroksinen rautatieasema ja entinen ravintola, jotka ovat valtakunnallisesti arvokkaita kohteita. Rautatieaseman eteläpuolelle saa voimassa olevan asemakaavan mukaan rakentaa mm. kolme pistemäistä XII -kerroksista asuinrakennusta. 

Pohjoisessa alue rajautuu pohjoisen alikulkuun. Idässä alue rajautuu rata-alueeseen ja sen idän puolella sijaitsee oikeus- ja poliisitalo sekä koillisessa hautausmaa-alue. Alueen välittömässä läheisyydessä Raksilan puolella on pidetty asema-alueen suunnittelukilpailu, jonka pohjata laaditaan alueen asemakaava.  

 

Asematalon suunnittelussa on käytetty kattavasti asiakirjoja, taustaselvityksiä ja lähdemateriaalia, kuten tie- ja raideliikennemeluselvitys. Rautatienkadun liikennesuunnittelussa on arvioitu tulevaksi ajoneuvomääräksi 10 000 ajoneuvoa/vrk. Alueella tulisi sijaitsemaan 400 autopaikkaa matkakeskuksen suunnittelun etenemisen myötä.

 

Oulun Asematalo – Asemakaavan muutosluonnoksesta jätetyt mielipiteet 

Luonnosvaiheen tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen osallistui kolme kuntalaista. Mielipiteitä esitettiin kolme ja lausuntoja viisi.

 

Palautteen pääpainoina:

 

• Rautatienkadun, Heikinkadun/Kajaanintien, Ratakadun ja Saaristonkadun rajaaman alueen suunnittelu olisi tullut tehdä kokonaisuutena. 

• Korkealta rakentamiselta puuttuu kaupunkikuvallinen kokonaisnäkemys. 

• Huoli korkean rakentamisen ja tiivistämisen tuomista ongelmista kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, pakokaasuihin, meluun, ilmastoon, tuulisuuteen, epäsosiaalisen käyttäytymisen lisääntymiseen, turvallisuuteen, viereisten rakennusten asuinviihtyvyyteen ja rakentamisen aiheuttamiin ongelmiin naapurirakennuksissa.

• Huoli ylirakentamisesta ja maanomistajien saamista taloudellisista eduista.

• Meluselvitykset eivät ole riittävät.

• Tulee huomioida junaliikenteen kehittymisen edellytykset.

 

Keskustelu:

 

Yhteistyöryhmän kokouksessa keskusteltiin, että keskustan asukkaiden näkökulmasta tärkeää olisi järjestää yhteinen tilaisuus kaikkia keskustan suunnitelmia koskien, kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Välitetään viestiä Leenan ja koordinaattorin kautta yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikille ja uudelle asemakaavapäällikkö Kari Nykäselle. Suunnitelmiin pitäisi antaa palautetta jo lausuntovaiheessa. Onko asukkaiden tehtävänä aktivoida alueen asukkaita ottamaan kantaa ja esittämään mielipiteensä luonnoksiin, ettei havahduttaisi liian myöhään, kun suunnitelma on jo lautakunnan tai jopa kaupunginvaltuuston päätettävänä. Osallisuus on haasteellista, tavoittaa asukkaita osallistumaan. Esimerkiksi Hiukkavaaran suunnittelussa on tiedotettu monipuolisesti ja tehty mm. omat fb-sivut hankkeelle, siitä huolimatta osallistujamäärä ei ole ollut mitenkään mittava.

 

Alueellisen toimintarahan hakemukset v. 2018, Keskustan suuralue

 

Keskustan suuralueelle on saatu v. 2018 määräaikaan mennessä yhteensä 32 hakemusta. Keskustan suuralueella asuu v. 2016 loppuun mennessä yhteensä 22 140 asukasta. Alueellista toimintarahaa on korotettu 0,80 e/asukas v. 2018, joten keskustan suuralueelle myönnettävä summa on 17 712 e. Hakemuksien yhteenlaskettu summa on 25 470 e. Lähidemokratiatoimikunta päättää alueellisten toimintarahojen myöntämisestä kokouksessaan 28.2.

 

Kokouksessa läsnä olleet hakijatahot esittelivät lyhyesti hakemuksiaan:

 

LC Oulu/Sarat ry järjestää ulkoilutapahtuman Kuusisaaressa. Tapahtuma on kaikille avoin ja tarjolla on monipuolista toimintaa.  

 

Oulun Nuoret Kotkat hakevat lapsille ja lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin ja retkiin alueellista toimintarahaa. Tapahtumia ei olisi mahdollista toteuttaa ilman kaupungin avustusta.

 

Raksilan siivoustalkoita ei olisi ilman alueellista toimintarahaa. Kaikille avoin toiminta ja raportointi vuosittain lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä avustusperusteissa.

 

Toiminta on oltava kaikille avointa ja kohdistuttava keskustan alueelle. Kaikki alueen vapaaehtoistoimijat ovat tervetulleita mukaan keskustan suuralueen yhteistyöryhmään. Alueellisesta toimintarahasta on Kalevassa loppuvuodesta hakuilmoitus, lisäksi tiedotetaan sähköisesti kaikkia 21 suuralueen yhteistyöryhmien yhteystietolistoilla olevia ja kaupungin nettisivuilla tiedotetaan myös ja hyödynnetään kaupungin sosiaalisen median kanavia.

 

Hyvinvointipalvelujen kautta haetaan järjestöavustuksia ja lahjoitusrahastosta avustusta. Yhteisötoiminnan avustuksista alueellinen toimintaraha on tarkoitettu kohdennettavaksi kaikille avoimiin tapahtumiin, tilaisuuksiin, esimerkiksi keskustan alueella tapahtuviin kerhoihin ja retkiin.

 

Alueellista toimintarahaa ei myönnetty toimijoille, joiden hakemuksessa on kohdennettu toiminta oman järjestön jäsenille tai toimijoille tai tapahtumapaikka ei sijaitse keskustan suuralueella. Tarkoituksena on tukea kaikille alueen asukkaille avoimia tapahtumia.

 

Muut ajankohtaiset asiat

 

Yhteistyöryhmän tehtävistä ja roolista alueella keskusteltiin kokouksessa. Oulun kaupungille on laadittu osallisuusohjelma, jossa määritellään myös alueellinen toiminta: https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/osallisuuden-ja-vaikuttamisen-ohjelma Alueellisia yhteistyöryhmiä on Oulussa yhteensä 21 suuraluejaon mukaisesti. Yhteistyöryhmä ei ole yhdistys, vaan kaikille avoin ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kullakin suuralueella. Yhteistyöryhmään voivat kuulua alueen asukkaat, järjestöjen edustajat, kaupungin edustajat, luottamushenkilöt ja muut alueelliset toimijat. Keskeisintä on osallistuminen ja vaikuttaminen kaupungin valmisteilla oleviin asioihin. Lisäksi vuosittain yhteistyöryhmät tekevät esityksen Lähidemokratiatoimikunnalle alueellisen toimintarahan myöntämisestä. Yhteistyöryhmän toimintaan voi tulla mukaan milloin vain.  

 

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä on voinut vaikuttaa mm. seuraaviin asioihin: Hallituskadulle on rakennettu pyöräkaistat, Mannerheiminpuistoon on suunnitteilla yleisö-wc:t ja Valkean kesäkadun aukiolo vuorokauden ajasta riippumatta. Olennaista yhteistyöryhmän toimivuudelle on asukkaiden omaehtoinen toiminta ja aktiivisuus, itsetekeminen ja yhteistoiminta. Aiemmin keskustan yhteistyöryhmän alla toimi toimikuntia, jotka eivät tällä hetkellä enää ole toiminnassa. Keskustan alueella olisi hyvä kartoittaa järjestötoimijoita ja markkinoida toimintaa muutoinkin.     

 

Edelleen on hyvä pitää esillä torin alueen julkisten wc-tilojen siisteyttä. Oulun kaupungin alueella on lukuisia työttömiä työnhakijoita, voisiko siisteyteen panostaa työllistämällä siihen vastaavia henkilöitä.  

 

Mitä voitaisiin tehdä ydinkeskustan elävöittämisen kannalta? V. 2018 teemaksi olisi hyvä ottaa ydinkeskustan elävöittäminen. Mannerheimin puistoa on käsitelty ja suunnitelmat ovat laadukkaita. 

 

Seuraava kokous

Seuraava kokous on 23.4. klo 16.30.

 

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 18.02.

Jakolinkki